Arengukoostööprojektid

Projektid:

 • Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule – kaasaegne kutseõpe ja koolijuhtimine
 • Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule – kaasaegne kutseõpe ja koolijuhtimine

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.04.2007

Lõpp: 30.11.2009

Lühikirjeldus:

Aidata kaasa Gruusia kutseharidussüsteemi arengule. Rõhk on kolmel sihtrühmal:

− kutseõpetajad – erialane ja pedagoogilise täiendamise,

− koolijuhid – kooli strateegiline arendamine,

− Haridus- ja Teadusministeeriumi (Gruusia MoES) spetsialistid – kutseharidussüsteemi arendamine.

Meetodiks on kogemuste vahetamine ja vastastikuse õppimine läbi praktiliste tegevuste põimituna koolitustega. Kogu programmi läbib Eesti kutsehariduse kujundamise kogemuse edasi andmine.

Projekti programm koosneb kolme aasta peale (2007-2009) jagatud etappidest, kus aastas toimuks üks etapp Eestis ja teine Gruusias. Erandina toimub 2007. a veel sissejuhatav etapp Gruusia MoES spetsialistidele suunatud tegevuste täpsustamiseks (kuna 2005. a toimunud projektis MoES sihtrühma koolitusvajadusega ei tegeletud). Eestis toimuvatel etappidel rõhutakse peamiselt koolitustele, koolides toimuvas osas igapäevase töö põhjal kogemuste jagamisele.

Gruusias toimuvatel etappidel on põhiülesandeks koolituste ja Eesti koolides nähtu alusel uuenduste kavandamine ja rakendamine Gruusia koolides.

Gruusia kutseõppeasutuste koolijuhtidele suunatud põhiteemad projektis käsitlevad, eesmärgiseadmise ja tegevuste planeerimise oskusi, kooli strateegilist juhtimist ja arengukava, muutuste ja inimeste juhtimist kooli arendamisel, õppeprotsessi juhtimist, sh kvaliteeditagamist, koostööd sotsiaalsete partneritega.

Gruusia kutseõpetajatele suunatud põhiteemad on seotud õppekavaarendusega, st õppesisude arendamine, õppemetoodikad erialaõppes, erialaõppe baasid (tehnoloogia ja sisseseade). Sellele lisaks õppetöö ja sotsiaalpartneritega koostöö korraldamine.

Gruusia MoES spetsialistidele suunatud põhiteemad haaravad ennekõike nö VET Agency (analoogselt Eestis SA Eesti Kutsehariduse Reform ja SA Innove) loomise ja ülesannetega seonduv, koostöö kutseharidussüsteemi arendamisel, paindlikkuse suurendamise vajadused ja võimalused kutsehariduses.

Projekt lõppeb konverentsiga, kus MoES tutvustaks Gruusia kutsehariduse arengusuundi, koolijuhid koolide arengukavasid ja kutseõpetajad eriala arendamisega seonduvat. Konverentsi sihtrühmaks oleksid eelkõige Gruusia kutseõppeasutused, mis ei osalenud projektis, kuid ka Gruusia kutsehariduse sotsiaalpartnerid. Läbi konverentsi jagatakse projekti tulemusi teiste kutseõppeasutustega ning innustatakse juurutama strateegilist mõtlemist ja koostööd kutsehariduse arendamisel. Hea on kaasata konverentsile ka rohkem Eesti spetsialiste ja kõrgeid ametnikke, et tähtsustada ja tihendada arengukoostööd. Konverentsi peakorraldajaks oleks Gruusia MoES.

Projekti eesmärk:

−  erinevate õppemeetodite kasutamine erialaõppes, erialane täiendamine, kaasaegsed seadmed ja tehnoloogiad;

− praktiline väljaõpe koostöös ettevõtete/asutustega; perspektiivne ja vajalik seoses koolide õppebaaside viletsa olukorraga, samuti kiire panusega oskustööjõu ettevalmistamisele; problemaatiline ettevõtete suure vastutuse tõttu – pole veel valmidust;

− koolide strateegiline juhtimine, eesmärgid ja arengukava;

− kooli majandamine, haridusökonoomika kooli tasandil;

− koostöö ettevõtete/asutustega kooli juhtimise tasandil;

− kutseharidussüsteemi areng ja eesmärgid, kvaliteedi tagamise mehhanismid;

− koostöö tööandjate ja töövõtjate organisatsioonidega kutseharidussüsteemi arendamisel.

Projekti kaudseks eesmärgiks on Gruusia kutsehariduse juhtimisega tegelevate MoES spetsialistide ja koolijuhtide ning sotsiaalpartnerite vahelise koostöö tihendamine.

Projekt on loogiliseks jätkuks 2005. aastal toimunud samade partnerite (ühe erandiga Tallinna Transpordikooli asemel Narva Kutseõppekeskus) projektile SOS Lastekülade Liidu eestvedamisel.

Partnerid:

Kõigil partneritel on projektis võrdne roll – anda läbi praktiliste tegevuste oma panus vastastikkusse õppimisse ja seeläbi Gruusia kutsehariduse arengusse.

Kellele taotlus esitatakse: Välisministeerium

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrus Kompus

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II

Ulatus: Välismaine

Algus: 10.2011

Lõpp: 10.2013

Lühikirjeldus:

Viljakas koostöö Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, kutseõppeasutuste ja SA Innove vahel toimus perioodil 2007-2009
projekti „Toetame Gruusia kutsehariduse arengut“ elluviimisel. Käesolev projekt jätkab alustatut juhindudes Gruusia strateegilistest kavadest kutsehariduse arendamisel.
SA Innove projektitaotlus “Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II” sai juulis 2011 heakskiidu ja rahastamise EV Välisministeeriumilt. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitust, mille viivad läbi koolitaja, eksperdid ja mentored. Koolitused, seminarid ja konsultatsioonid toimuvad kas Gruusias või Eestis.
Gruusia õpetajate koolitused ja praktika (stažeerimine) Eesti partnerkoolis annab võimaluse õpetajatel saada kogemusi oma eriala valdkonnas. Lisaks otsekontaktidele on kavandatud suhtlemine Interneti võimalusi kasutades.
Eesti partnerid (vähemalt 38 inimest) panustavad projekti elluviimisse oma vabatahtliku tööga.
Gruusia pilootkoolidel on oluline roll projekti kõigi tegevuste läbi viimisel. Vähemalt kaks õpetajat igast pilootkoolist osaleb õppekavaarenduses ja koolitustel. Pilootkoolide direktorid juhivad oma kooli kvaliteedijuhtimise ja kutsemeistrivõistluste arendamisega seotud tegevusi.
Projekti tegevuste ja logistika efektiivse koordineerimisega hakkab tegelema gruusiapoolne projekti koordinaator. Koordinaatori ülesandeks on toetada projekti kõiki osapooli kogu projekti perioodil.
Kõik projektis osalevad partnerid peavad kindlustama ICT vahendid (arvutid, Interneti püsiühenduse) online koosolekuteks ja koolitusteks.  Vastavad õigused / paroolid ühise tarkvara kasutamiseks hangitakse projekti meeskonna poolt. Interneti ühendusel baseeruva tarkvara (Adobe Connect) kasutamise eeltingimuseks on, et suhtlemiseks kastatavate partnerite arvutite miinimum üleslaadimise kiirus oleks (the minimum upload speed of) 1Mbit/s.  Vastava tarkvara kasutamine võimaldab partnerite vahelist suhtlemist, koolituste ja koosolekute korraldamise hoolimata kaugest vahemaast.

Projekti eesmärk:

Toetada Gruusia pilootkoole ja Gruusia Haridus- ja Teaduministeeriumi kutseõppe kvaliteedi tõstmisel lähtudes Gruusia haridusstrateegiast ja Euroopa Liidu kutsehariduse arendamise eesmärkidest.
Gruusia pilootkoolide valiku kriteeriumid olid: majandussektori prioriteetsus; osalemine eelmises Gruusia-Eesti projektis; Eesti partnerkoolide õppekavavaldkondadega sobivus;  geograafiline asend, mis toetaks Gruusia regionaalarengut; vastavus ettevõtete ja tööturu vajadustele.
Projekti tegevused aitavad tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja mainet Gruusias.

Tegevused:

(1) kvaliteedisüsteemi rakendamine kutseõppeasutustes;
(2) õppekavaarendus sihtvaldkondades;
(3) kutsehariduse ja kutseõppevõimaluste tutvustamine avalikkusele sh kutsevõistluste organiseerimise ja osalemise kogemuste vahendamine.

Tulemused:

(1) Gruusia pilootkoolide juhtidel ja võtmeõpetajatel on teadmised õppeasutuse kvaliteedisüsteemi rakendamisest, läbi on viidud enesehindamine ning koostatud on enesehindamisraportid.
Projekti käigus viiakse läbi kaks koolitust kvaliteedijuhtimise valdkonnas. Eesti partnerkoolid on mentoriteks Gruusia pilootkoolidele kogu enesehindamise protsessi vältel, raporti koostamisel ja saadud tagasiside kasutamisel. Pilootkoolide juhid ja õpetajad levitavad saadud kogemust teistele kutseõppeasutustele oma regioonis.
(2) kaasajastatud õppekavad pilootkoolide sihtvaldkondades, sealhulgas kohandatud / väljatöötatud toetav õppematerjal, erialaselt ja metoodiliselt täienenud õpetamine.
Püstitatud eesmärgi saavutamiseks toimub Gruusia õpetajatele täienduskoolitus õppekavaarenduse põhitõdedest, sh vajaduste analüüsi läbiviimisest arvestades kohalikku ettevõtlust. Eesti – Gruusia koostöös kaasajastavad sihtvaldkondade võtmeõpetajad ühiselt vastava sihtvaldkonna õppekava ja õppematerjale nii Eesti kui Gruusia partnerkoolis. Eesti partnerkoolide kutseõpetajad osutavad pilootkoolidele mentortuge kogu projektis kavandatud õppekavaarenduse jooksul. Kavandatud on Gruusia kutseõpetajate stažeerimine Eesti partnerkoolis ja partnerettevõttes.
Projekti tulemusena on täienenud osalevate pilootkoolide õpetajate teadmised ja oskused õppekavaarendusest, osatakse kasutada erinevaid videoloengute ja suhtlemisvõimalusi läbi Interneti, uuendada õppematerjali ja kasutada aktiivõppe meetodeid. Kasutusele on võetud 8 kaasajastatud õppekava ja neid toetavad õppematerjalid.
(3) Gruusia pilootkoolid on teadlikud kutseõppe võimaluste tutvustamisest avalikkusele, sealhulgas noorte kutsemeistrivõistluste korraldamisest ja selle mõjust kutsehariduse populaarsusele. Pilootkoolide parimate õppurite võistkond koos juhendajatega (kuni 3 erialal) on omandanud esimese kogemuse osalemisest rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel ja selle kajastamisest meedias. Gruusia esindajad osalevad kutsemeistrivõistlusel „Noor Meister 2012“Eestis. Parim Gruusia võistleja ja juhendaja osalevad koos Gruusia ministeeriumi esindajaga vaatlejana ülemaailmsetel kutsevõistlustel WorldSkills 2013 Leipzigis. Nimetatud võistlusi kajastatakse Gruusia meedias.

Kellele taotlus esitatakse: Välisministeerium

Juhtpartner: SA Innove
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Eda Anton

_______________________________________________________________________________________________

 

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal