Erasmus+ projektid

Projektid:

 • Tartu Kutsehariduskeskuses pakutav täiskasvanute koolitus ja nõustamine on kvaliteetne ja sihtgruppidele kättesaadav
 • Quality Enhancement of Mobilities using ECVET (QEME)
 • Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel (EPPER)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tartu Kutsehariduskeskuses pakutav täiskasvanute koolitus ja nõustamine on kvaliteetne ja sihtgruppidele kättesaadav

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.03.2014

Lõpp: 28.02.2015

Lühikirjeldus:

Käesolevas projekti raames külastavad Tartu KHK koolitus- ja nõustamiskeskuse töötajad 1. nädala kestel Sloveenias tunnustatud regionaalset elukestva õppe keskust Ljudska Univerza Koperit. Lähetuse kestel kavandatakse ühiseid reflektiivsed koosolekuid, kus analüüsitakse ja hinnatakse kogetut ja õpitut ning kavandatakse sellest lähtuvalt arendustegevusi.

Projekti eesmärk:

Tartu Kutsehariduskeskuses pakutav täiskasvanute koolitus ja nõustamine on kvaliteetne, õppijate ja tööturu vajadustele vastav ning sihtgruppidele kättesaadav.

Tegevused:

1. vastuvõtva partneri igapäevatööga tutvumine; koolituskeskuse juhtimine, koolituse korraldamine, hinnapoliitika;
2. täiskasvanute karjääri- ja õppenõustamise sisulise ja vormilise tegevusega tutvumine;
3. kohtumine õppijatega ja täiskasvanute koolitajatega;
4. koolituste kvaliteedisüsteemiga tutvumine;
5. koolituste dokumendihaldussüsteemi ja it-lahendustega tutvumine;
6. väljundipõhiste õppekavade ja õppijate hindamissüsteemiga tutvumine;
7. kohtumine kohaliku tööturuametiga; töötute koolitamise põhimõtetega tutvumine;
8. kohtumine kohalike ettevõtete kui koolituse tellijate ja koolituskeskuse koostöötpartneritega;
9. arutelu koostöö juhtimise põhimõtete üle; koostöö õppijatega ja teiste võrgustikega;
10. koolituste kättesaadavus, koolituste turundamise põhimõtted;
11. kogemused kohalikes ja rahvusvahelistes projektides osalemisest; ühised arendusprojektide võimalus täiskasvanuhariduse valdkonnas;
12. Tartu KHK meeskonna arendusplaani koostamine lähtuvalt Sloveenia kogemusest.

Tulemused:

1. Koolitus- ja nõustamiskeskuse töötajad omavad ülevaadet täiskasvanute koolituse ja nõustamise läbiviimise parimatest praktikatest Sloveenia vanimas täiskasvanute koolitus- ja nõustamiskeskuses.
2. Saadud kogemustest lähtuvalt on töötajad ühiselt analüüsinud Tartu Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse parendusvõimalusi.
3. Tartu Kutsehariduskeskuses pakutav täiskasvanute koolitus on nüüdisaja nõuetele vastav, arvestab õppija vajadusi, on kvaliteetne ja sihtgruppidele kättesaadav. Toimib koostöö erinevate osapoolte vahel. Täiskasvanutele on hästi kättesaadav kvaliteetne õppe- ja karjäärinõustamine.
4. On loodud sidemed tulevaste koostööprojektide läbiviimiseks täiskasvanuhariduse valdkonnas.
5. Vastuvõttev organisatsioon on saanud jagada enda kogemusi täiskasvanute koolitamises ning on saanud teadmisi täiskasvanute koolituse- ja nõustamissüsteemist Eestis.
6. Osalejad on saanud arendada enda võõrkeeleoskust ning on tugevdatud kultuuridevahelisi sidemeid.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Margus Pekk

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Quality Enhancement of Mobilities using ECVET (QEME)

Periood01.10.201430.09.2016

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärkide saavutamiseks korraldab TKHK käesoleva projekti raames kokku 194 õpirännet, sealhulgas 154 õpilast (21 eriala) ja 40 spetsialisti (18 eriala, tugiteenuste spetsialistid). Tulenevalt eesmärgist tõhustada praktilist õpet ja oskusi luua ning hoida sidet töömaailmaga, valmistatakse õpilaste õpiränded 18 erialal ette spetsialistide esimeste õpirännete käigus: määratakse õpiväljundid ning luuakse praktikamoodulid. Kõik see kokku tagab õpilaste eesmärgipärased õpiränded. Spetsialistide „teise vooru“ õpirännete raames toimub 18 eriala õpilaste õpirännete hindamine kui ka spetsialistide erialaline stažeerimine. Ülejäänud 4 erialal toimub hindamine ja toetamine vastuvõtva partneri esindaja poolt. Tegevuste raames toimuvad muuhulgas osalejate ettevalmistused, tulemuste hindamine jm toetavad tegevused.
Tugiteenuste spetsialistide õpiränne on ühenädalane ning olulisel kohal on samuti rände kvaliteetne ettevalmistamine ning sisutegevused, milledele pööratakse projekti käigus enim tähelepanu.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgid: parandada oluliselt praktilise õppe kvaliteeti 40 spetsialisti (kutseõpetajad ja praktika koordinaatorid) õpirände kaudu, mille abil tuuakse asutusse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, praktikate kvaliteetseks korraldamiseks ja hindamiseks.
Õpirännetele lisaväärtusena koostatakse 18 erialal praktikamoodulid ja rakenduskavad mille alusel tunnustatakse vastuvõtva partneri juures läbi viidud õpilaste õpe ECVET raames vastavalt omandatud väljundite mahule.
Teiseks suureks eesmärgiks vähendada väljalangevust ning projekti abil tõsta kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja).

Tegevused:

1. Kutseõpetajad ja praktika koordinaatorid
1.1 Ettevalmistavad tegevused
1.2 Esimene õpirände voor
1.3 Praktikamoodulite koostamine
1.4 Õpirände teine voor

2. Õpilased
2.1. Ettevalmistavad tegevused
2.2 Õpirände läbiviimine
2.3 Praktika tunnustamine ja tulemustest teavitamine

3. Tugiteenuste spetsialistide õpiränne
3.1 Ettevalmistavad tegevused
3.2 Õpiränne
3.3 Õpirände kokkuvõtte koostamine ja tulemuste levitamine

Tulemused:

Projekti tulemusel on kasvanud õpilaste õpimotivatsioon, loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks, praktilise õppe korraldamise, juhendamise ja hindamise kvaliteet. Lisaväärtusena koostatavad praktikamoodulid koostatakse ECVET printsiipe järgides ning tunnustatakse kui TKHK õppe osana käesoleva projekti raames ja ka tulevikus. Projekti pikaajalise mõjuna näeme kutsehariduse populariseerimist Eestis, TKHK spetsialistide pädevuse tõusu ning seeläbi võimet koolitada koostöös tööandjatega kvaliteetset ja praktiliste oskustega töötajaid Eesti ettevõtjatele, aidates kaasa „Eesti 2020 strateegia“ elluviimisele.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel (EPPER)

Periood: 26.08.201530.05.2016

Projektis osalejad:

 • Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool (konsortsiumi juhtiv parter),
 • Tartu Kutsehariduskeskus,
 • Tallinna Tööstushariduskeskus,
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus,
 • Tallinna Teeninduskool,
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus,
 • Tallinna Tehnikaülikool,
 • Tallinna Polütehnikum,
 • Tallinna Ülikool,
 • SA Innove,
 • SA Kutsekoda.

Eesti kutseõppes rakendatakse varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamist peamiselt formaalhariduse osas ning lähtutakse ECVET-i põhimõtetest, sest VÕTA on oma sisult üks ECVET-i “tööriist”. SA Innove poolt käivitatud ja koordineeritud VÕTA kutseõppeasutuste võrgustiku juhtrühm (edaspidi VÕTA juhtrühm)  on oma  tegvust laiendamas mitteformaalsete kui ka informaalsete õpingute arvestamise osas.

Projekti ECVET-Eesti raames tegutsenud ekspertrühm on välja töötanud ja kohandanud juhendmaterjale ning tutvustanud ECVET-i põhimõtteid kutseõppeasutustele. VÕTA juhtrühm ning ECVET-i ekspertrühm on jõudnud arusaamisele, et on õige aeg ühendada mõlema töörühma potentsiaal ning arendada ühiselt ECVET-i rakendamise kompetentse. VÕTA juhtrühm on läbinud esmase koolituse ECVET-i põhimõtete osas ning on valmis ühinema ECVET-Eesti ekspertide rühmaga, rakendamaks tõhusamalt elukestva õppe põhimõtete rakendamist Eesti kutseõppes.

2012 aastal SA Archimedese eestvedamisel kokku kutsutud ECVET ekspertide tiim, kuhu kuuluvad ka VÕTA juhtrühma liikmed, otsustas parimate ECVET-i rakendamise praktikatega tutvumiseks sõita õpirändele Portugali ja Šotimaale. Kumbi on üles ehitanud eriilmelise ja oma maa vajadustest lähtuva ECVET-i rakendamise süsteemi.

Õpirände eesmärgiks on tutvuda, kuidas:

 • on korraldatud partnerriikide ECVET-i keskuste või valdkonda koordineerivate institutsioonide töö;
 • on jagatud  vastutussalad partnerriikide erinevate institutsioonide vahel ECVET-i rakendamisel;
 • on korraldatud ECVET-i rakendamise statistiliste andmete kogumine partnerriikides;
 • on korraldatud partnerriikide ECVET-i siseriikliku võrgustiku koostöö ja ekspertide kompetentside arendamine;
 • on korraldatud ECVET-i teemalised koolitused ja nõustamine partnerriikides;
 • on jõutud parima praktikani VÕTA ja ECVET-i põhimõtete ühildamisel;
 • toimib partnerriikides ECVET-i rakendamise alase teabe levitamine.

Ajavahemikus 28.09-02.10.2015 külastati Portugali ECVET-i rakendamise eest vastutavaid ja ECVET-i tööriistana kasutavaid institutsioone:

 • CECOA(Vocational Training Centre for the Commerce and Services), kes oli ka külastuse juhtivaks partneriks;
 • CCP (Portugese Trade Confederation);
 • University CEPCEP, ECOL (Professional School);
 • COMPETIR (Private Company in VET);
 • CENFIM (Vocational Training Center for Metallurgical Sector);
 • DGERT (General Directorate for Employment and Industrial Relations)

Ajavahemikus 18.04-20.04.2016 külastati Šotimaa vastavaid institutsioone:

SCQFP (Scottish credit and qualifications framework), kes oli ka külastuse juhtivaks partneriks,

Esinejad

 • ECVET in Scotland
 • ECORYS UK (the ECVET National Agency)
 • QAA Scotland (the Scottish Higher Education RPL Network)
 • West Collage Clydebank Campus
 • Light on the Path (Student/apprentice Exchange Company)
 • Stand International (Municipal Training Centre).

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal