Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) projektid

Projektid:


Autoerialade õppetöökoja rajamine ning sisustamine (Põllu 11)

Ulatus: Kodumaine
Algus: 01.06.2009
Lõpp: 31.12.2013

Lühikirjeldus

Projekti raames rajatakse Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu 11 asuvasse õppekompleksi autoerialade õppetöökoda kogupinnaga 4893 m2.

Projekti eesmärk

Tagada Tartu piirkonna autoettevõtetele vajalik kvalifitseeritud tööjõud kaasaegsete ning nõuetele vastavate õppetingimuste loomise teel Tartu Kutsehariduskeskuse autoerialade taseme- ja täiendõppeks.

Tegevused:

 • Projektijuhtimine (projektitaotluse koostamine ja esitamine sihtasutusele Innove, projekti aruannete koostamine jms)
 • Hanke väljakuulutamine ja läbiviimine projekteerija leidmiseks
 • Õppetöökoja projekteerimine
 • Hanke väljakuulutamine ja läbiviimine ehitaja leidmiseks
 • Hanke väljakuulutamine ja läbiviimine omanikujärelevalve leidmiseks
 • Ehitustööde ja omanikujärlevalve teostamine
 • Hangete väljakuulutamine ja läbiviimine sisustuse ning sisseseade ostmiseks: autoerialade õppetöökoja sisustuse hange ja tehnoloogilise sisseseade hange
 • Sisustuse, tehnoloogia ja inventari tarne ning paigaldamine
 • Teavitustegevused

Tulemused:

Loodud on tingimused kaasaegseks ning tingimustele vastavaks taseme- ning täiendõppeks Tartu Kutsehariduskeskuse autoerialadel, mis omakorda loob võimalused kvalifitseeritud tööjõu pakkumiseks Tartu piirkonnas.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Margus Pekk

ESF logo

________________________________________________________________________________________________________

Kopli 1 õpilaskodu rekonstrueerimine

Ulatus: Kodumaine
Algus: 01.07.2008
Lõpp: 31.08.2010

Lühikirjeldus:

Projekti üldiseks eesmärgiks on tagada Tartu Kutsehariduskeskuse õppijatele õpingute ajaks inimväärsed ja kaasaegsed elamis- ning praktikatingimused kooli õpilaskodus aadressil Kopli 1.

Projekti eesmärk:

 1. Õppijatele on loodud kaasaegsed elamistingimused õpingute ajaks Kopli 1 asuvas õpilaskodus.
 2. Välja on ehitatud ruumid iluteeninduse, kodumajanduse ja majutus- ning toitlustuserialade õppepraktika läbiviimiseks.

Projekti raames rekonstrueeriti ja sisustati Tartu KHK Kopli 1 asuv õpilaskodu hoone. Rekonstrueerimise tulemusena on Tartu KHK Kopli 1 asuvas õpilaskodus 427 majutuskohta. Lisaks õpilaskodu ruumidele on renoveeritud samas hoones paiknevad õppepraktika pinnad iluteeninduse, toitlustuse, kodumajanduse ja hotelliteeninduse eriala õppijatele. Õpilaskodus on 340 majutuskohta ja hotellimajanduseosas 84 kohta. Igal korrusel on puhkeruum. Keldrikorrusel on pesumaja.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Margus Pekk

ESF logo


Tartu linna ja maakonna info- ja karjäärinõustamiskeskuste ruumide renoveerimine ja sisustamine

Ulatus: Kodumaine
Algus: 05.09.2005
Lõpp: 30.09.2006

Lühikirjeldus

Projekti raames on plaanis renoveerida osaliselt Kopli 1 õppehoone 2.korrus, renoveeritava pinna suurus on umbes 1000 m2 (koos üldpinnaga). Renoveeritud ruumides alustab alates 2006.aasta septembrist tööd info- ja karjäärinõustamiskeskus.

Projekti eesmärk

Projekti üldeesmärk: Tagada teavitus- ja nõustamisteenuse kvaliteet ja kättesaadavus Tartu linna ja maakonna noortele tööturule sisenemiseks kaasaegsete tingimuste loomise teel teavitus- ja nõustamiskeskuse tööks Tartu Kutsehariduskeskuses.

Projekti eesmärgid:
*luua info- ja nõustamiskeskusele kaasaegsed töötingimused;
*muuta nõustamiskeskuse ruumijaotus senisest kliendisõbralikumaks;
*viia karjäärinõustajate tegevus välja Kaunase pst 22 ruumidest.

Tegevused:

1. Hanke läbiviimine projekteerija leidmiseks
2. Eelprojekti ja kalkulatsioonide koostamine;
3. Arhitektuurse ja konstruktiivse osa ning elektritööde projekteerimine;
4. Kütte, vee, kanalisatsiooni ja ventilatsiooni projekteerimine;
5. Projekti ekspertiisi teostaja leidmine;
6. Projekti ekspertiisi teostamine;
7. Hanke läbiviimine ehitaja leidmiseks;
8. Ehitustööde (rekonstrueerimine) teostamine;
9. Hanke korraldamine ehitusjärelevalve leidmiseks;
10. Ehitusjärelevalve teostamine;
11. Lõpparuande koostamine;
12. Teavitustegevus.

Tulemused:

1. Loodud info- ja karjäärinõustamiskeskusele kaasaegsed töötingimused;
2. info- ja karjäärinõustamiskeskuse ruumijaotus on senisest kliendisõbralikum;
3. Nõustamistegevus on alustanud tööd uuel aadressil Kopli 1.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Mariann Saaliste

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tartu Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri kaasajastamine ja ruumiprogrammi optimeerimine, I etapp: Kopli tn õppehoone aula ümberehitamine ning rekreatsiooniruumide renoveerimine

Ulatus: Kodumaine
Algus: 01.04.2004
Lõpp: 31.08.2005

Projekti lühikirjeldus: Tartu KHK infrastruktuuri kaasajastamine ja ruumiprogrammi optimeerimise projekti üldeesmärgiks on materiaalsete tingimuste loomine tööturu nõuetele vastava ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise kutsehariduse andmiseks Tartu KHKs.
Projekti I etapi otsesteks eesmärkideks on:
1. Tagada õmbluse erialade õpetamiseks vajalik kvaliteetset taseme- ja täiendõpet toetav tehniline baas Tartu KHK Kopli tn õppehoones aula pinna senistest ratsionaalsema kasutamise teel;
2. Tingimuste loomine liikumispuudetega inimeste õppimaasumiseks Kopli tn õppehoones;
3. Kopli tn rekreatsiooniruumide renoveerimine vastavalt tänapäeva nõuetele ning maja soojapidavuse tõstmine;
4. Vanemuise 35 asuva amortiseerunud õppehoone järk-järguline vabastamine õppetööst (kergetööstuse osakonna väljaviimine Vanemuise tn õppehoonest).
Projekti tegevuste lühikirjeldus:
Projekti I etapi käigus ehitatakse Tartu KHK Kopli 1 õppehoone aula ümber õmbluse eriala õppetöökodadeks. Aulasse rajatakse vahelagi, mis võimaldab õppeklasse sisustada kahel tasapinnal. Sama projekti raames renoveeritakse Kopli 1 õppehoone fuajee, luuakse tingimused liikumispuuetega õppijate juurdepääsuks õpperuumidele ning uuendatakse avatäited. Projekti raames tehtavate ehitustööd on järgmised:
1. Invatualeti rajamine (põrandate ehitus, lammutus- ja viimistlustööd);
2. Fuajee ja koridori renoveerimine (seinte lammutus, ehitus ja viimistlus);
3. Avatäidete paigaldus;
4. Aula rekonstrueerimine: mullatööd, lammutustööd, I korruse aluspõrandate rajamine, betoonitööd, avatäidete paigaldus, seinte ja põrandate ehitus, viimistlustööd, katuse ehitus, eritööd.

Projekti esimeseks etapiks kooli Vanemuise 35 õppehoone vabastamiseks õppetööst. Kuna Kopli 1 õppehoone on tulevikus üks kahest Tartu KHK õppehoonest ning sellesse hoonesse ja rajatavasse juurdeehitusse koondub 2/3 õppetööst (üle 200 tasemekoolituse õppija, lisaks täiskasvanute koolitusel, kutsealasel eelkoolitusel ja karjääriplaneerimise kursustel osalejad), on oluline lisaks õppetingimuste parandamisele investeerida ka üldkasutatavatesse ruumidesse.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht: Margus Pekk

ESF logo

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Metallierialade praktilise õppe kvaliteedi tõstmine Tartu Kutsehariduskeskuses

Ulatus: Kodumaine
Algus: 01.02.2015
Lõpp: 31.10.2015

Lühikirjeldus:

Tartu Kutsehariduskeskuses on metallierialadel (sh keevitaja erialal) töötajate koolitamine üks väheseid erialasid teenindusalaste erialade kõrval, mis otseselt orienteeritud tootmisele. Kvaliteetse õppe tagamiseks tuleb ajaga sammu pidada ja luua vastav kompleksne õppepraktikabaas, et tulevane valdkonna töötaja valdaks kõiki tööga seotud küsimusi tervikuna. Praktilisi teadmisi ja oskusi ei saa omandada auditoorsete loengute vormis.
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt 2013 aastal teostatud uuring („Kutseharidus ja muutuv tööturg“ http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10482841) toob muu-hulgas välja metallitööstuse valdkonna alljärgnevad kitsaskohad (ettevõtjate seisukohast lähtuvalt):
– kutsekoolide lõpetajate oskuste ja teadmiste tase ei vasta ettevõtjate nõudmistele;
– lõpetajate praktilised oskused on puudulikud ehk koolipraktika ei vasta töömaailma nõudmistele;
– keevitajate töötajate nõudlus ületab pakkumise.
Eesti Konjunktuuriinstituudi tööstusbaromeetri andmetel on tööstuse ettevõtjate hinnangul tellimuste vähesuse järel teisel kohal ettevõtete arengut (toodangu kasvatamist) pärssivaks teguriks kvalifitseeritud tööjõu puudus (http://ki.ee/baromeetrid/industry_1411.xls ), samal ajal on tootmisvõimsused rakendatud vaid 75% ulatuses.
Keevitaja kutse omandamisel on olulisim praktiline väljaõpe, kus ühtesid ja samu töövõtteid tuleb korrata kümneid ja sadu kordi enne kui need omandatakse. Keevituses spetsiifilisuse tõttu on otstarbekas kasutada simulaatorit – puudub materjali ja tarvikute kulu. Projekti tulemusel soetatav simulaator tõstab olulisel määral meie koolitatavate spetsialistide vastavust tööjõuturu vajadustele (mis on kvaliteedi üks olulisemaid kriteeriume), suurendavad veelgi erialalisele tööle rakendumise määra, parandavad oluliselt kutseõppe mainet nii sotsiaalpartnerite, õppurite kui ka ühiskonnas laiemalt.

Projekti eesmärk:

Projekti üldeesmärgiks on tagada metallierialade kutseõppe kvaliteedi tõstmine läbi praktilise töö õppebaasi kaasajastamise.
Projekti alameesmärgiks on hankida, paigaldada ja rakendada õppeprotsessis kolm keevitus-simulaatorit.

Tegevused:

1. Riigihanke ettevalmistamine (soetatava seadme spetsifikatsiooni koostamine, hankedokumentide ettevalmistamine.
2. Riigihanke läbiviimine (hanke korraldamine, hankelepingu sõlmimine, aruandluse esitamine).
3. Kutseõpetajate esmase seadmetega seonduva koolituse läbiviimine.
4. Sotsiaalpartnerite teavitusürituste läbiviimine (tööandjad sh erialaliit, kutseõppeasutused, töötukassa jt).
5. Projektijuhtimine.

Tulemused:

Projekti tulemusel paraneb kvaliteetse ja tööturuvajadustele vastava metallivaldkonna kutsehariduse kättesaadavus kogu regiooni potentsiaalsetele õppuritele. Lisaks avardab võimalusi juba valdkonnas tööjõuturul olevate inimestele täiendõppeks (koostöös sotsiaalpartneritega) ning ümberõppeks.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Veronika Kupri, 736 1801, veronika.kupri@khk.ee

ESF

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal