Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektid

Projektid:

 • Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetajate erialase tehnoloogilise kompetentsuse tõstmine läbi stažeerimise ja külalislektori kaasamise (VOTEPREN)
 • Õppijat toetavate süsteemide arendamine
 • Täiskasvanute elukestva õppe toetamine ja karjääriplaneerimise oskuste arendamine Tartu-, Jõgeva- ja Järvamaal
 • Ettevõtlusalase huvitegevuse arendamine Tartu Kutsehariduskeskuses
 • Eesti keele täiendav õpe Tartu Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse erinevate erialade eesti keelest erineva emakeelega õpilastele

Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetajate erialase tehnoloogilise kompetentsuse tõstmine läbi stažeerimise ja külalislektori kaasamise (VOTEPREN)

Ulatus: Kodumaine
Algus: 15.04.2011
Lõpp: 14.02.2013

Lühikirjeldus:

Projekti raames on plaanis saata stažeerima 10 kutseõpetajat (toiduainete tehnoloogia, ehituse, spaateeninduse, elektri-, metallitöö-, mehhatroonika-, hooneautomaatika kutseõpetajad).

Õppele rahvusvahelise mõõtme tagamiseks ning IKT eriala lõpetajate rahvusvahelisele tööturule sisenemise hõlbustamiseks on plaanis tuua sisse välislektor.

Projekti raames on planeeritud ettevalmistavas etapis õpetajatele läbi viia koolitused meeskonnatöökoolitus, ettevõtlusseminarid, tootearenduse alane koolitus, kvaliteedikoolitus.

Koostööd tehakse antud valdkondades edukate ettevõtetega Eestis ning rahvusvahelise kogemuse saamiseks erialadel, kus vajalik oskusteave Eestis puudub, kasutatakse koostööettevõttena teisi kutsekoole või ettevõtteid.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on kutseõpetaja tehnoloogiaalase pädevuse suurendamine läbi stažeerimisvõimaluse ettevõttes ja külalisõpetaja kasutamise.

Tegevused:

 1. Kutseõpetaja ettevalmistus stažeerimiseks ja stažeerimistulemuste rakendamiseks õppetöös;
 2. Ehitusosakonnas kutseõpetaja erialaline ettevalmistus valdkonna õppekavades valikainete mitmekesistamiseks;
 3. Toiduainete tehnoloogia valdkonnas uute tehnoloogiatega tutvumine ja nende kasutuselevõtt õppe- ja tootmistegevuses;
 4. Kutseõpetaja ettevalmistamine elektri välitööde õpetamiseks avatud turu tingimustes
 5. Mehhatroonika õppe kaasajastamiseks ja elektroonika õppebaasi paremaks rakendamiseks õpetaja ettevalmistus;
 6. Metalli valdkonna õppe kaasajastamiseks õpetaja teadmiste ja oskuste arendamine CAD tehnoloogias ja arvjuhitavate tööpinkidega töös;
 7. Kutseõpetaja erialane ettevalmistus läbi stažeerimise hooneautomaatika eriala sissetoomiseks kooli;
 8. Külalisõpetaja kaasamine toomaks sisse IKT erialade õppekavasse uue tehnoloogia rakenduste loomise ja kasutamise õppe;
 9. Majutuse ja turismi valdkonnas spaateeninduse õppe arendamine läbi uudsete teadmiste ja oskuste omandamise kutseõpetaja stažeerimisel;
 10. Projekti teavitustegevus.

Tulemused:

Õpetajate tehnoloogiline pädevus on tõusnud. Kui õpetajad võtavad kasutusele uue tehnoloogia õppetöös, siis ka õppetöö kvaliteet paraneb.

Läbi kvaliteetse õppetöö tõuseb ka kooli maine ja õppijad on huvitatud tuulema õppima. See omakorda toob kaasa, et on tagatud kooli jätkusuutlikkus.

Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt kooli õppetöökojas ja uute toodete/teenuste juurutamine aitab tõsta kooli omatulubaasi.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Signe Vedler

ESF logo


Õppijat toetavate süsteemide arendamine

Ulatus: Kodumaine
Algus: 15.03.2011
Lõpp: 14.03.2013

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on ennetada kutsekooli õpilaste õpiraskusi ja vähendada väljalangevust, arendada õppijat toetava kooli sise- ja välisvõrgustikku. Projekti raames võetakse tööle projektijuht ja eripedagoog, kes aitavad läbi viia projekti tegevusi.

Projekti eesmärk:

Tartu Kutsehariduskeskuses on toimiv õpilaste õpiabi ja karjäärinõustamise võrgustikusüsteem.
Alaeesmärgid:

 1. Olemas toetussüsteem õpiraskustega õpilastele.
 2. Olemas tugisüsteem õpilaste väljalangevuse ennetamiseks ja põhjuste analüüsiks.
 3. Toimiv kooliväline võrgustik õppijate nõustamiseks ja abistamiseks.
 4. Toimiv koolisisene võrgustik õppijate toetamiseks ja nõustamiseks.
 5. Liivimaa kutsekoolidel on olemas teadmised Euroopas hästi toimivast ning Tartu Kutsehariduskeskuses läbi viidud õppijate toetamise süsteemist.

Tegevused:

 1. Tegevused õpiraskuste ennetamiseks;
 2. Tegevused koolist väljalangevuse ennetamiseks;
 3. Tegevused välisvõrgustiku koostöö parendamiseks;
 4. Tegevused sisevõrgustiku koostöö parendamiseks;
 5. Metoodikakonverents projekti tulemuste kokkuvõtteks ning õppijate toetamisel parima.

Tulemused:

Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste väljalangevus väheneb 2%.

Individuaalset karjäärinõustamist saab 600 õppijat, luuakse 200uut individuaalset õppekava, 200 pedagoogilist töötajat on saanud erinevaid koolitusi, läbi on viidud 12 karjääri -ja õppimisvõimaluste loengud kooli lõpetajatele,

Õpilastele on korraldatud õpi -ja nõustamistoad õpilaskodus, Koostatud on 24 HEV õppijale individuaalse ülemineku koolielust tööellu siirdumiseks, olemas on õpi- ja nõustamisteenuseid tutvustav voldik 3000 tk.

Tutvutud on Hollandi õpiabi- ja nõustamissüsteemidega. Kokkuvõttes on välja töötatud toimiv süsteem õpilaste abistamiseks.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Merle Väliste

ESF logo


Täiskasvanute elukestva õppe toetamine ja karjääriplaneerimise oskuste arendamine Tartu-, Jõgeva- ja Järvamaal

Ulatus: Kodumaine
Algus: 01.03.2011
Lõpp: 28.02.2013

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on Tartumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa täiskasvanuid vanuses 25-55 eluaastat innustada elukestvas õppes osalema, jagades neile teadmisi ja oskusi oma karjääri teadlikuks planeerimiseks.

Projekti raames viiakse läbi 39 48-tunnist karjääriõppekursust sihtrühmale Tartumaal (25), Jõgevamaal (9) ja Järvamaal (5). Iga koolituse lõpus võetakse osalejatelt tagasiside, mida analüüsitakse ning kasutatakse uuringu läbiviimisel. Uuringu põhjal soovitakse välja selgitada karjääriõppekursuse tulemuslikkust ning Tartumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa täiskasvanute tööle või õppima asumist takistavad tegurid, sobivad õppevormid, valmisolekut muudatuste ellurakendamiseks ja koolitustel õpitud teadmiste ning oskuste rakendamiseks.

Partnerite koostöös koostatakse 3 uut õppekava vastavalt uuringu tulemustele ja piirkonna vajadustele.

Projekti eesmärk:

Üldeesmärk: Adekvaatse enesehinnanguga, erialade, ametite ja elukutsete vahelisi seoseid ning töömaailmas toimuvat mõistev ja elukestvat õpet väärtustav inimene.
Alaeesmärgid:

 1. Aktiivselt elukestvas õppes osalev 25-55 aastane Tartumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa elanik.
 2. Täiskasvanu teadvustab oma vastutust ja on motiveeritud isiklikku karjääri teadlikult planeerima.
 3. Paindlikud õppimisvõimalused Tartumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa 25-55 aastastele täiskasvanutele.

Tegevused:

39 karjääriõppekursuse läbiviimine Tartumaal (25), Jõgeval (5) Põltsamaal (4), Järvamaal (5). Uuringu läbiviimine. 3 uue õppekava koostamine vastavalt uuringu tulemustele.

Tulemused:

Tartu Kutsehariduskeskus saab juurde uusi õppijaid põhiõppesse ning täiskasvanute koolitusse.

Uurimuse tulemused võimaldavad täiskasvanutele pakkuda paindlikumaid õppimisvõimalusi. Valmib kolm uut õppekava.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Ene Raid

ESF logo


Ettevõtlusalase huvitegevuse arendamine Tartu Kutsehariduskeskuses

Ulatus: Kodumaine
Algus: 04.10.2010
Lõpp: 31.05.2012

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste seas ettevõtlikku hoiaku ja mõtteviisi levitamine ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamine.

Projekti raames luuakse ettevõtluse huviklubi, mille raames toimuvad kaks korda kuus avatud ca 1,5h pikkused klubiõhtud, kus viiakse läbi lühikoolitus mõnel ettevõtlusteemal. Ning mille järel toimub avatud vestlusring ja teema arutelu osalejate vahel. Samuti presenteeritakse ja vahetatakse õpilasprojektide meeskondade kogemusi.

Ettevõtlusklubi raames on õpilastel võimalik koostada meeskond ning valida endale õppeaasta jooksul läbi viidav projekt või liituda õpilasfirma programmiga. Õpilasprojektid saavad juhendamist projekti või õpilasfirma elluviimiseks ning tuge ettevõtlusklubi üritustelt läbi omavahelise kogemuste vahetamise.

Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste huvi ettevõtluse ja ettevõtlusklubi tegevuse vastu toetatakse ka nelja suurürituse läbiviimise kaudu.
Ettevõtlusklubi raamidest väljapoole korraldatakse või tehakse koostööd (võimalusel kaasatakse ettevõtlusklubis osalejaid) ettevõtlusüritustega, mis on suunatud laiemale õpilasteringile Tartu Kutsehariduskeskuses ja ka väljaspool seda. Innovatsiooni-koolitus”12h ettevõte” viiakse ellu SA Junior Achievement Eesti poolt.

Ettevõtlustöötubade üritus “Ettevõtluspäev”, loovmeeskondade võistlus Tööturu konverentsil, noorte tööturukonverents ja TKHK ettevõtlusnädal viiakse ellu eesmärgiga suurendada õpilaste huvi ettevõtluse ning ettevõtlusklubi vastu. Ürituste korraldamisse on kaasatud Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakonna ning üldhariduskoolid esindajad.

Teavitustegevuste kaudu jagatakse informatsioon ettevõtlusalase huvitegevuse arendamise kohta Tartu Kutsehariduskeskuses ning see on kättesaadav igale huvilisele meilistis, kooli kodulehel ja sotsiaalvõrgustikes (blogi, Facebook, Twitter).

Projekti eesmärk:

Üldeesmärk: Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste seas ettevõtlikku hoiaku ja mõtteviisi levitamine ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamine.
Alleesmärk 1: Tartu Kutsehariduskeskuses ettevõtluse huviklubi loomine ja tööle rakendamine.
Alleesmärk 2: Tõsta Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste huvi ettevõtluse ning ettevõtlikkuse ja ettevõtlusklubi tegevuse vastu.
Alleesmärk 3: Informatsioon ettevõtlusalase huvitegevuse arendamise kohta Tartu Kutsehariduskeskuses on kajastatud ja kättesaadav kõikidele huvilistele.

Tegevused:

 1. Ettevõtlusteemalise huviringi (ettevõtlusklubi) käivitamine.
 2. Ettevõtlusklubi õppeekskursioonid ettevõtetesse.
 3. Õpilasprojektide arendamine ideest teostuseni.
 4. Osalemine “12h ettevõtte” koolitusel.
 5. Loovmeeskondade võistlus Tööturu konverentsil.
 6. Osalemine tööturu konverentsil.
 7. Ettevõtlusnädala korraldamine TKHK-s.
 8. Ettevõtlikkuse ning ettevõtluse tutvustamine.
 9. Kõik konverentsid on kaasajastatud ning info on saadetud kooli meililisti, kajastatud trükimeedias.

Tulemused:

 1. Läbi õppeaasta osaleb ettevõtlusklubi töös 60 õpilast.
 2. Läbi kahe õppeaasta külastavad ettevõtlusklubis osalejad vähemalt kuut erinevat ettevõtet.
 3. Ettevõtlusklubi raames valmib vähemalt kolm õpilasprojekti õppeaastas.
 4. 100 TKHK õpilast on edukalt läbinud ettevõttega alustamise koolituse 12-tunni jooksul.
 5. Vähemalt 100 TKHK ja üldhariduskoolide õpilast on osalenud mõnel Ettevõtluspäeval läbi viidud ettevõtlusteemalises töötoas.
 6. Vähemalt 100 TKHK ja üldhariduskoolide õpilast on saanud vahetu meeskonnatöö ja loova probleemi lahendamise kogemuse.
 7. Vähemalt 200 TKHK ja üldhariduskoolide õpilast on osalenud noorte tööturukonverentsil.
 8. Üleriigilise Ettevõtlusnädala sõnumid ja kampaania on TKHK-s nähtav kogu kooliperele, nädala jooksul on toimunud vähemalt kolm ülelinnalise tähtsusega ettevõtlusteemalist üritust, milles TKHK on osaline ning mille kasusaajateks on TKHK õpilased.
 9. Projekti ja ettevõtlusklubi info on värskelt kajastatud Facebookis, twitteris, blogis ja TKHK kodulehel.
 10. 1Kuulutused konverentsi kohta on ilmunud ühes suuremas päevalehes ja kooli kodulehel.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Martin Medar

ESF logo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eesti keele täiendav õpe Tartu Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse erinevate erialade eesti keelest erineva emakeelega õpilastele

Ulatus: Kodumaine

Algus: 21.04.2014

Lõpp: 30.06.2014

Lühikirjeldus:

Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes toimingutes ja situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, saada teadlikuks oma erinevate uskumuste soodustavast või piiravast toimest,  samuti saada tuge oma isiklikele arusaamadele ja  identiteedile.

Projekti eesmärk:

Täiendava eesti keele õppe (edaspidi keeleõpe) korraldamise eesmärk:
1. töötada välja erinevate erialade õpilastele sobiv lõimitud keele- ja erialaõppe kursus, koostada selle läbiviimiseks õppematerjalid, töötada välja vastav õppekava ning nende alusel viia läbi õppetöö;
2. luua aktiviseeriv ja arendav õpikeskkond, mis:
– annab osalejale võimaluse kogeda aktiivset ja iseseisvat mõtlemist ergutavaid õppemeetodeid ning tutvuda õpilaste õppimist iseloomustavate seaduspärasustega;
– suunab osalejat rakendama oma teadmisi ja keelelisi oskusi igapäevaelus ning õpingutes, arutlema saadud kogemuste üle ning kavandama sellest lähtuvalt oma edasisist tegevust.
3. pakkuda õpilastele intensiivset keeleõpet aktiivõppe meetodeid kasutades ning Eesti kultuuri tutvustavat programmi, millega kaasneb õppereis Tartumaale ning mis hõlmab muuhulgas võõras keele- ja kultuuriruumis toimetulekupädevuste kujundamist ning eesti kultuuri mõistmist teise kultuuri läbi.

Tegevused:

Keeleõpe koosneb kolmest õppesessioonist psühhodraama meetodil 25 Tartu Kutsehariduskeskuse eesti keelest erineva emakeelega õpilasele, suvekoolist ja 1-päevasest õppereisist. Õppereisil osaleb kokku 45 eesti keelest erineva emakeelega õpilast Tartu Kutsehariduskeskusest ja Valgamaa Kutseõppekeskusest ning tugiiskutena nende koolide eesti emakeelega erinevate erialade õpilased (kokku 20 tugiõpilast).

Tulemused:

1. keeleõppe läbimisel paraneb õpilaste eesti keele mõistmise ja rääkimise oskus;
2. Tartu Kutsehariduskeskuse eesti keelest erineva emakeelega õpilaste keeleoskust on mõõdetud enne keeleõppe algust. Kordustest on tehtud pärast keeleõppe lõppu;
3. Valgamaa Kutseõppekeskuse eesti keelest erineva emakeelega õpilaste keeleoskust on mõõdetud enne õppereisi. Kordustest on tehtud pärast õppereisi;
4. koostatud on kursuse ajakava ja õppematerjalid, sh õppekäigul kasutatavad töölehed iga külastatava objekti kohta;
5. läbi on viidud 1-päevane õppereis kokku 45 eesti keelest erineva emakeelega õpilasele ja 20 eesti emakeelega õpilasele mahus kokku 8 akad. tundi;
6. on ette valmistatud ja läbi viidud õppesessioonid psühoodraama meetodil 25 Tartu Kutsehariduskeskuse eesti keelest erineva emakeelega õpilasele kahes rühmas mahus 9 akad. tundi;
7. ette on valmistatud ja läbi viidud 2-päevane suvekool Tartu Kutsehariduskeskuse 25 eesti keelest erineva emakeelega õpilasele ja 5 eesti emakeelega õppurile mahus 16 akad. tundi;
8. keeleõpe on vastanud õppijate keeleoskustasemele, edendanud õppijate nelja osaoskust ning toimetulekuks vajalikku eesti keelt;
9. saadud teadmisi ja õppijate rahulolu on uuritud tagasisideküsitlusega.

Kellele taotlus esitatakse: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Ellen Aunin

ESF logo

 

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal