Hasartmängumaksu nõukogu projektid

Projektid:

 • Pilvetehnoloogia suvekool 2011
 • Kaks kuukiirt me toas
 • Kutsekoolide suvepäevad 2016
 • Rõivakollektsioonide loomise koostööprojekt Tartu KHK ja Tartu Erakooli õpilaste vahel

Pilvetehnoloogia suvekool 2011

Ulatus: Kodumaine
Algus: 22.08.2011
Lõpp: 30.09.2011

Lühikirjeldus:

Pilvetehnoloogia kasutuselevõtt on kiire. Samas puuduvad kutsekoolide IT erialade lõpetajatel, vilistlastel ja kutseõpetajatel põhjalikumad teadmised antud valdkonnas. Suvekool 2011 projekti raames püütakse seda lünka täita, keskendudes nii programmeerijatele kui pilvetehnoloogia halduse ja turvalisuse küsimustele.

Projekti raames jagavad oma teadmisi ja kogemusi valdkonnas pikka aega tegutsenud tippspetsialistid, samuti toimub pilvetehnoloogia Workshop osalejatele, kus on võimalus saada hiljem tehtule tagasisidet ja soovitusi loodu edasiarendamiseks. Õppemeetodina kasutatakse loengut, ajurünnakut, Workshopi, avatud foorumit, arutelu.

Suvekooli õpiväljundiks on osalejate teadlikuse tõstmine pilvetehnoloogia kasutusvõimalustest ja andmeturbeprobleemidest ning praktilise kogemuse saamine pilvetehnoloogia rakenduse programmeerimisel.

Projekt on pilootprojektiks Tartu Kutsehariduskeskuses IT eriala suvekoolide korrladamisel järgmistel aastatel rahvusvahelistel tasemel.

Töökeel: 2011. aastal eesti keel, edaspidi plaan muuta rahvusvaheliseks.
Teavitustegevus: kodulehekülg, erinevad listid, sotsiaalmeedia.
Toimumise koht: Tartu KHK õppeklass.

Projekti eesmärk:

Suvekooli eesmärk on viia osalejad kurssi pilvetehnoloogia juba kasutuses olevate pilvetehnoloogia lahendustega nii programmeerija kui haldaja vaatenurgast, turvalisuse ja halduse küsimustega ja inspireerida osalejaid otsima uusi lahendusi.

Sihtgrupp: Tartu Kutsehariduskeskuse IT eriala lõpukursuste õpilased, IT eriala kutseõpetajad üle vabariigi, vilistlased.
Osalejate maksimaalne arv: 20

Tegevused:

Esimesel päeval antakse ülevaade pilvetehnoloogiast, selle rakendamise võimalustest nii kasutaja kui programmeerija seisukohalt, toimub ka osalejate teadmiste ja oskuste kaardistamine pilvetehnoloogia teemal.

Teisel päeval keskendutakse privaatsuse, andmeturbe küsimustele pilvetehnoloogia valdkonnas, praktilistele turvaprobleemide lahendustele, toimub praktiline workshop programmerijatele.

Kolmandal päeval keskendutakse kaughalduse küsimustele ning toimub avatud foorum, kus lektorid vastavad osalejate küsimustele.

Tulemused:

 1. Tartu KHK IT eriala õpilased või vilistlased ja erinevate Eesti kutsekoolide kutseõpetajad on saanud uusi teadmisi pilvetehnoloogiast ja selle kasutamise võimalustest ja eelistustest.
 2. IT eriala lõpetajad/vilistlased on saanud vajalikud uudsed teadmised, mis aiatavad neil olla konkurentsivõimelisemad tööturul, õpetajad omandavad teadmised ja oskused, mida saavad edasi jagada oma õpilastele;
 3. Õpilased ja kutseõpetajad on saanud inspiratsiooni otsima uusi lahendusi ja aktiivselt kasutama pilvetehnoloogia võimalusi;
 4. On tekkinud kontaktid pilvetehnoloogia valdkonna spetsialistidega;
 5. Suvekooli tulemusena on valminud vähemalt 1 praktiline rakendus.
 6. Projekt on pilootprojektiks järgmistel aastatel suvekooli korraldamiseks ka rahvusvahelisel tasemel.

Kellele taotlus esitatakse: Haridus- ja Teadusministeerium, Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Signe Vedler

Hasartmängumaksu nõukogu logo

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kaks kuukiirt me toas

Ulatus: Kodumaine
Algus: 28.11.2011
Lõpp: 01.05.2012

Lühikirjeldus:

01.10.2009 – 22.02.2010 aastal, projekti  käigus valmistasid 20 Tartu Vangla kinnipeetavat, kes õppisid vanglas Kutsehariduskeskuses puidupingitööliseks, praktika käigus Aarike HK eakatele hoolealustele 16 öökappi ja 4 söögilauda.

Projekt oli väga edukas ja tulemuslik. Aarike HK hoolealused on väga rahul uute öökappidega ja söögilaudadega, tänu millele nende elu hooldekodus suuresti iseseisvamaks muutus.

Projektis osalenud kinnipeetavaid rakendati edaspidi tööle soodustatud tingimustel tööl väljaspool vanglat ja vanglas. Õpitud oskused ja tööharjumus ning rõõm Aarike HK hoolealustele tehtud kappidest-laudadest innustasid kinnipeetavaid edasi tööle.

Aarike HK-ga on säilinud väga head suhted. 2011 aasta juulis külastas Eerika Luukas Aarike Hooldekeskust. Suheldes sealse kollektiiviga ja juhatajaga märkas ta, et hoolealustele oleks väga vaja aiatoole ja lauda.

Eakate hoolealuste elamis- ja olmetingimused paraneksid, nad saaksid viibida värskes õhus ja koos ilusat ilma ja vestlust ning väliüritusi nautida. Hetkel ei saa enamus neist väljas olla, sest olemasolevad pingid on ebakindlad, amortiseerunud ja neid on vähe. Juhatajaga vesteldes selgus,  et teatud tüüpi puidust aiatoolides saaksid eakad hoolealused turvaliselt ilma abita värskes õhus viibida. Koos viibimine ja ühisüritustest osavõtmine  aitab säilitada eakatel hoolealustel sidet ühiskonnaga.

Rääkides läbi Tartu Vangla ja Tartu Kutsehariduskeskusega saime kokkuleppele, et kinnipeetavad, kes õpivad puidupingi tööliseks, valmistavad praktika käigus Aarike Hooldekodule 12 aiatooli jala- ja käetugedega ning kaks aialauda.

Projekti eesmärk:

Aarike HK-s saavad hoolealused uued mugavad aiatoolid ja lauad, et osaleda väliüritustel ja iseseisvalt viibida värskes õhus, koos väljas einestada. Eakate hoolealuste elamis- ja olmetingimused paraneksid, nende päevad oleksid vaheldusrikkamad, ka liikumispuudega hoolealustel oleks võimalik viibida värskes õhus. Aitamise ja hoolimisega tekitada hoolealustele positiivne emotsioon.

Muuta hooldekodu olmetingimusi paremaks ja kodusemaks.

Õpetada Tartu Vangla kinnipeetavatele kindlat ametit, et vabanedes oleks võimalus konkureerida tööturul ja ise hakkama saada.

Kriminaalse käitumise ennetamine läbi töökasvatuse, kujundada tööharjumuse ja praktilise töö kogemus, mis aitab luua sidet ühiskonnaga.

Tegevused:

 1. projekti kirjutamine
 2. projekti läbiviimine
 3. esemete kohale toimetamine
 4. tagasiside projekti tulemuste kohta
 5. aruande koostamine

Tulemused:

12 eakat hoolealust, kes on liikumispuudega, saaksid aiatoolid koos jala- ja käetugedega ning kaks aialauda, neil oleks võimalus korraga viibida väliüritustel, koos väljas vestelda ja mõnusalt aega veeta, einestada ilusa ilmaga õues. Värskes õhus viibimine ja koos ilusa ilma nautimine on suureks abiks hoolealuste päeva mitmekesistamiseks, meeldiva emotsiooni tekitamiseks, nad tunneksid ennast iseseisvamalt ja vabamalt.

Hooldekodu olmetingimused muutuvad paremaks, nii hoolealuste, kui neid külastavate sugulaste rahulolu ja usaldus hooldekodu vastu suureneb. Koos viibimine ja üritustest osavõtmine  aitab säilitada eakatel hoolealustel sidet ühiskonnaga.

Kinnipeetavate õppimine ja töötamine vanglas motiveerib paremale käitumisele. Omandatud oskustega on neil võimalik tööd saada Tartu vangla töökojas ja AS Eesti Vanglatööstuses.

Teenides vanglas iseseisvalt töötasu on neil endal võimalik tasuda oma võlgnevused kannatanute ja riigi ees, koguda ka vabanemisfondi vahendeid, toetada perekonda.

Töötavatel kinnipeetavatel on võimalik vangla kauplusest osta isiklikuks otstarbeks esmavajalikud tarbekaubad, hügieenitarbeid. Kinnipeetaval on võimalik õppida oma enda töötasuga majanduslikku toimetulekut oma isiklikul kogemusel.

Arendades tööharjumust ja võimaldades neile oskustöö praktikat,  on kinnipeetavatel vabanedes võimalus konkureerida tööturul ja ise hakkama saada.

Kellele taotlus esitatakse: Sotsiaalministeerium
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Kätlin Virgo

Hasartmängumaksu nõukogu logo

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kutsekoolide suvepäevad 2016

Ulatus: Kodumaine

Algus: 01.01.2016

Lõpp: 13.06.2016

Lühikirjeldus:

Kutseõppeasutuste suvepäevasid on korraldatud alates 2004. aastast. Lisaks kutsemeistrivõistlustele on suvepäevad koht, kus kohtuvad erinevate kutsekoolide õpilased. Ürituse kaudu arendatakse võrgustiku koostööd , suvepäevadel tunnevad õpilased ennast ühtse kutsekoolide perena, tugevnevad koostöösuhted. Osalejateks on koolide õpilaskonna liikmed, aktiivselt koolielu edendamisel osalenud õpilased.
Kolme päeva jooksul toimuvad nii sportlikud võistlused, loovust, koostööd , meeskonnatööd kui ka teadmisi nõudvad mõõduvõtmised, mis stimuleerivad koolidevahelist koostööd, loovad võimaluse mitteformaalseks õppimiseks ja toetavad noorte sotsialiseerumist. 2016.a. suvel planeerib Tartu KHK need läbi viia Tartumaa Tervisespordikeskuses. Eelnevate aastate kogemustele toetudes planeerime osalejate arvuks kuni 15 kooli. Korraldajaks on igal aastal üks kindel kool. Korraldaja kool kaasab ürituse ettevalmistamisse ja läbiviimisesse oma kooli õpilasi ning õpilased saavad seeläbi hea praktilise kogemuse suurürituse planeerimiseks ja korraldamiseks.

Projekti eesmärk:

Projekti peaeesmärgiks on luua ühtne ja tugev kutseõppeasutuste võrgustik ning läbi suvepäevade kujundada kutseõppeasutuste positiivset mainet noorte seas. Kutseõppurid saavad uudse keskkonna kaudu väärtuslikke meeskonnatöö oskusi ja koostöökogemusi, tugevnevad koostöösuhted. Eesti Kutseõppeasutuste õpilased on sotsialiseerinud, väärtustavad koostööd, loovust ja aktiivset eluviisi.

Tegevused:

1. Ettevalmistavad tegevused, sept.-nov 2015
1.1. Suvepäevade tegevusplaani koostamine
1.2. Korraldusmeeskonna loomine
Projekti eelarve täpsustamine (kokkulepped asukohapaiga haldajatega, toitlustajatega, hinnapakkumised meenetele jne)
2. Suvepäevade ettevalmistamine, jaan.-aprill 2016
2.1. Suvepäevade tegevus- ja ajakava täpsustamine, veebr.2016
2.2. Eelreklaami saatmine koolidele, märts 2016
2.3. Koolide registreerumine, aprill 2016
2.4. Auhindade , meenete tellimine, november – aprill 2016
2.5. Võistlusalade kohtunikekogu moodustamine võistlusreeglite paikapanek ja tegevuste (sporditegevused, isetegevus, koostöökoolituse töötoad, õpetajate seminar) ettevalmistamine
2.6. Teavitustegevus (täpsustatud ajakavade/tegevuskavade saatmine osalejatele), aprill 2016
3. Suvepäevade läbiviimine 26.05 – 28.05 2016
3.1. Ruumide ettevalmistamine (+viidad )
3.2. Vajalike vahendite ja materjalide kohaletoomine, ülesse seadmine
3.3. Võistluste ja tegevuste läbiviimine vastavalt ajakavale.
4. Kokkuvõtete tegemine, juuni 2016
Projekti kokkuvõtte tegemine ja lõpparuande esitamine

Tulemused:

Kutseõppeasutuste õpilaste vahel loodud võrgustik aitab kaasa edaspidisele koostööle ja kutseõppeasutuste positiivse maine kujundamisele. Kutseõppeasutuste traditsiooni hoidmine ja jätkamine.
Kutsekoolide suvepäevade propageerimine kutseharidus.ee portaalis koos eelneva ajaloolise tagasivaatega.

Kellele taotlus esitatakse: HMN

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Lilia Leiman

logo_varviline

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rõivakollektsioonide loomise koostööprojekt Tartu KHK ja Tartu Erakooli õpilaste vahel

Ulatus: Kodumaine

Algus: 05.12.2016

Lõpp: 26.02.2017

Lühikirjeldus:

Projekt on suunatud on kutsekooli erinevate erialade õpilaste omavahelise koostöö arendamisele ja erinevate õppekavade lõimimisele ning koostöö arendamisele erinevate koolide vahel, et propageerida kutsehariduse võimalusi edasiõppel ning koostööl. Eesmärgiks on valmistada erinevate erialade ja kahe kooli õppijate koostöö tulemusena juuksurieriala õpilaste modellidele teemapõhised rõivakomplektid, mida kasutatakse osalemisel:
1. Rahvusvahelistel Juuksurite ja stilistide ilufestivali võistlusel „Nevskie Berega“ 23- 26 veebruaril 2017.a. Peterburis.
(http://www.nevberega.ru/content/festival-krasoty-nevskie-berega-fevral-2016),
2. Tartu Kutsehariduskeskuse kutsevõistlustel Aasta Tegija 2017. a. (http://khk.ee/uldinfo/uudised/selgusid-tartu-kutsehariduskeskuse-aasta-tegijad)
3. Innove poolt korraldataval Eesti kutsevõistlustel Noor Meister (http://www.innove.ee/et/kutseharidus)
4. Tartu erakooli kaunite kunstide nädalal mais 2017, kus toimub moeetendus ja soengute valmistamise esitlus.

Projekti eesmärk:

1. Toetada erinevate erialade õppijate ja koolide koostööd ning ühise eesmärgi saavutamisele orienteeritust õppekava väliselt.
2. Arendada õppijate loovust ja populariseerida juuksuri ja õmbluse erialasid kui ka kutseharidust üldiselt.
3. Lõimida erinevaid õppekavasid (õmblejad ja juuksurid) luues rõivakollektsioonid, et võistelda juuksurite võistlusel ning esitleda oma loomingut kooli sisestel ja välistel üritustel.
4. Luua Tartu KHK õmbluse erialade ja Tartu Erakooli õpilastele võimalus disainida ja õmmelda valmis konkreetsele teemale vastav kollektsioon.

Tegevused:

1. Õmblejate, juuksurite ja Tartu Erakooli õpilaste ühistöö kollektsiooni loomine.
2. Rõivakollektsioonide materjali hankimine.
3. Rõivakollektsioonide loomine ja õmblemine.

Tulemused:

1. Valmivad kolm erinevat rõiva kollektsiooni neljale modellile (kokku 12 kompl), mida kasutavad juuksuriõpilased rahvusvahelistel ja riiklikel võistlustel oma võistlussoengute esitelmisel.
2. Tartu KHK õmbluserialade ja Tartu Earkooli õpilased omandavad võistluste eesmärgist lähtuvalt soengule sobilike riiete kollektsiooni disainimse ja teostamise tehnikad ning oskused.
3. Õpilased omandavad meeskonnana kogemuse ja arendavad oma sotsiaalseid oskuseid.

Kellele taotlus esitatakse: HMN

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Helin Liiv

logo_varviline

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal