Keskonnainvesteeringute Keskuse projektid

Projektid:

 • Keskkonnanädal Tartu Kutsehariduskeskuses
 • Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu tänava õppehoonete territooriumi sadevee kanalisatsiooni väljaehitus ja olmekanalisatsiooni rekonstrueerimine

Keskkonnanädal Tartu Kutsehariduskeskuses

Ulatus: Kodumaine
Algus: 01.01.2010
Lõpp: 31.05.2010

Lühikirjeldus:

Projekti üldine eesmärk on saavutada kutseõppeasutustes õppivate noorte parem keskkonnaalane teadlikkus.

Projekti eesmärk:

 1. Kutseõppeasutustes õpetatavate üldainete parem seostatus keskkonnateemadega.
 2. Keskkonnateemad on seostatud koolis õpetatavate erialadega;
 3. Õpilased teevad igapäevaselt teadlikumaid keskkonnahoiu vajadusest tulenevaid valikuid.

Projektitoetust kasutatakse kompleksse keskkonnanädala läbiviimiseks Tartu Kutsehariduskeskuses.
Projekti sihtgrupiks on Tartu KHK õpilased, kes nii ainetundide kui ka läbiviidavate ürituste käigus tutvuvad nädala jooksul süvendatult keskkonnateemadega ning teevad keskkonna-teemalisi iseseisvaid töid.

Keskkonnanädala põhiüritused leiavad aset aprilli ühel nädalal, kuid mõned tegevused (kirjandite, plakatite, uurimistööde, kostüümide-soengute, interaktiivsete õppevahendite ettevalmistamine) algavad juba varem ainetundide raames.

Kellele taotlus esitatakse: Keskkonnainvesteeringute Keskus
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Kadri Orula

KIK logo


Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu tänava õppehoonete territooriumi sadevee kanalisatsiooni väljaehitus ja olmekanalisatsiooni rekonstrueerimine

Ulatus: Kodumaine

Algus: 01.04.2012

Lõpp: 31.03.2013

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu tänava õppehoonete kompleksi territooriumil olmekanalisatsiooni rekonstrueerimise lõppetapi elluviimine. Eesmärgi saavutamiseks kuulutatakse välja hanked ehitustööde ja omanikujärelevalve teenuse osutajate leidmiseks ning viiakse tegevused ellu vastavalt ehitusprojektile ning sõlmitavatele hankelepingutele. Põhitegevused viiakse ellu 01.07.-31.12.12. Projekti finantseerib Keskkonnainvesteeringute keskus 85 % ulatuses.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu tänava õppehoonete kompleksi territooriumil olmekanalisatsiooni rekonstrueerimise lõppetapi elluviimine.

Tegevused:

1. Hangete korraldamine
2. Ehitustööde läbi viimine

Tulemused:

Põllu 11 õppehoonete olmekanalisatsioon jon rekonstrueeritud ja paigaldatud A korpuse rasvapüüdur.

Kellele taotlus esitatakse: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Margus Pekk


Projektid:


Maastike väärtustamine ja rekreatiivne kasutamine

Ulatus: Kodumaine

Algus: 01.06.2012

Lõpp: 31.05.2014

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on turismierialade õpilaste käitumisharjumuste ja väärtushinnangute arendamine praktiliste tegevuste kaudu õppekäikudel/ matkadel, kus nad omandavad ettevalmistuse loodus-väärtuste, loodushoiu ning jätkusuutliku puhke-tegevuse arendamiseks ning tutvustamiseks sise- ja välis-turistidele.
Õpilaste loodusteadlikkust valmistatakse ette õppekavapõhiste teoreetiliste kursustega. Praktiliste tegevuste käigus õppekäikudel seotakse teooria praktikaga ja õpitakse loodusväärtusi ning tegevusi tutvustama ka inglise keeles. Kutseoskuste ja kutsealase inglise keele ühendamine praktilistes tegevustes põhineb LAK /CLIL õppemeetodil. Soovime õpilastele tutvustada turismi/loodusturismi eri tahke: sotsiaalset vastutust (talgud), ökoloogilist teadlikkust (koosluste tundmine ja hoidmine) ning puhketegevuste ja keskkondade jätkusuutlikku koos-toimimist.
Kahe õppeaasta jooksul (24 kuud):
– valmistatakse ette ja viiakse läbi vähemalt neli kahepäevast õppekäiku/ matka koos vajalike koolitustega, kus osalevad 30 õpilast, 2 kutseõpetajat, inglise keele õpetaja ning vajadusel instruktor või koolitaja;
– õpetajad valmistatavad ette õppe-käikudeks/ matkadeks vajalikud kutsealased ja inglise keele materjalid ning töö-lehed;
– õpilased teevad loodus- ja tegevusfotod ning kokkuvõtvad esitlused/ette-kanded.

Projekti eesmärk:

1. Soovime turismihariduse uuenenud õppekavades tugevamalt siduda teooriat praktikaga, et tulevastel turismitöötajatel oleks tegelik kogemus eesti loodusmaastike väärtustest ning maastikele sobivatest rekreatiivsetest tegevustest.
2. Soovime õppijatele tutvustada loodusturismi eri tahke: sotsiaalset vastutust (nt talgud), ökoloogilist teadlikkust (nt koosluste tundmine ja hoidmine), puhketegevuste ja keskkondade jätkusuutlikku koostoimimist.
3. Soovime integreerida erialaõppe kutsealase inglise keele õppega, et harjutada maastike, väärtuste ja tegevuste tutvustamist välisturistidele (CLIL/LAK õpe ).

Tegevused:

1) Õppematerjalide väljatöötamine
2) Õppereiside ettevalmistus ja läbiviimine (4 õppereisi: Soomaa, Matsalu, Kolga lahe pankrannik, Järvselja õppe- ja katsemetskond)

Tulemused:

– Õppekäikude/matkade tulemusena omandavad õpilased – tulevased turismikorraldajad olulisi praktilisi teadmisi looduskooslustest, maastike väärtustest, sobivatest puhketegevustest maastikel, mida saavad oma tööelus rakendada.
– Õppekäigu/matka ettevalmistamise käigus õpivad
õpilased tundma sündmuse praktilist korraldust, mis annab nende õpingutele lisaväärtuse.
– Õpetajate ette valmistatud materjalide ja
töölehtede baasil arendatakse välja võimalus kutse-oskusi ja kutsealast keelt integreeritult õppida (LAK/ CLIL õpe)
– Õpilaste tehtud loodus- ning tegevusfotodest koostatakse digitaalne andmepank, mida on võimalik
õppetundides kasutada.

Kellele taotlus esitatakse: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Margus Pekk


 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal