Leonardo da Vinci õpirändeprojektid

Projektid:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Learning from the Experience of the Danish Career Services Professionals (LED CSP)

Ulatus: Välismaine
Algus: 07.02.2011
Lõpp: 31.12.2011

Lühikirjeldus:

Antud lähetusprojekt on 2010. a alanud koostöö jätk Taani karjäärinõustajatega, kes külastasid Leonardo da Vinci programmi raames Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskust maikuus.

Lähetusprojektis osalevad Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskusest 9 inimest (1 projektijuht ja 8 karjäärispetsialisti).

Projektis osalejatel napib teadmisi selle kohta, kuidas toimib karjäärinõustamise ja kutsealase eelkoolituse süsteem teistes Euroopa riikides, eeskätt Taanis.

Kuna Eestis on antud valdkond arenemisjärgus, on vajalik töötajate täiendamine teiste riikide kogemustele tuginedes eesmärgiga olla konkurentsivõimeline omas valdkonnas ning aidata kaasa tööjõuturul inimressursi arendamisele. Taani kolleegide külaskäik andis esmase informatsiooni Taani karjääriteenuste süsteemi kohta ning arusaama, et sellest on oleks väga palju õppida ja üle võtta Eesti süsteemi.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärkideks on saada uusi kogemusi ja teadmisi, tutvuda Taani haridus- ja karjääriteenuste ning karjäärispetsialistide väljaõppe süsteemiga, nõustamise andmebaasidega, mis võimaldavad luua iga õpilase individuaalse karjääriplaani, karjäärinõustamismeetoditega, erivajadustega õpilaste nõustamise meetoditega, interaktiivsete karjäärimängudega ja nende litsentside ostu võimalustega, abiprogrammidega, mis aitavad pidurdada koolist väljalangemist, Taani kutseõpet tutvustavate kutsealase eelkoolituse kursuste korraldamise süsteemiga, külastada üldharidus- ja kutsekoole, kohtuda Taani kolleegidega, arutada edaspidiseid koostöövõimalusi.

Tegevused:

 1. projektitaotluse vormistamine ning esitamine rahastajale;
 2. projekti tegevuste administreerimine ning osapoolte informeerimine projekti tegevustest;
 3. lähetatavate teavitamine ning grupi komplekteerimine;
 4. lähetust ettevalmistavate tegevuste koordineerimine;
 5. lähetuse korraldus (transpordi, majutuse ja toitlustuse organiseerimine);
 6. projekti aruandluse koostamine ja esitamine.

Tulemused:

Projekti tulemusena on saadud põhjalik ülevaade Taani haridus- ja karjääriteenuste süsteemist, on tutvutud kutse- ja karjäärinõustamise meetoditega, on tutvutud Taanis kasutatavate abiprogrammide ja interaktiivsete karjäärimängudega, kutsealase eelkoolituse süsteemiga, on külastatud üldharidus- ja kutsekoole, loodud uued kontaktid, saadud uued teadmised ja oskused, mida saab kasutada karjääriteenuste efektiivsemaks ja professionaalsemaks osutamiseks Eestis.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes hariduskoostöö keskus
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

 


Väärt kogemus põhjanaabrite juurest

Ulatus: välismaine
Algus: 01.09.2010
Lõpp: 31.07.2011

Lühikirjeldus:

Tartu Kutsehariduskeskuse erinevate erialade (üldehitus, autoplekksepp, pagar-kondiiter, juuksur, arvutid ja arvutivõrgud) õpilaste välispraktika Soomes.

Projekti eesmärk:

 1. Koolis omandatud erialaste baasteadmiste ning Eestis praktika käigus omandatud oskuste täiendamine Soomes.
 2. Saada enne õpingute lõpetamist ja töökoha otsimist saada turvalises ja juhendatud keskkonnas kogemusi uute olukordadega kohanemiseks ning õpitu rakendamiseks ja iseseisvaks tööks töökeskkonnas.
 3. Kultuuridevaheliste erinevuste tundmaõppimine ja mõistmine, mis on heaks eelduseks tööjõu vaba liikumise edendamisele.
 4. Keele-, eneseväljendus- ja suhtlemisoskuse arendamine, ka ametialaselt, mis omakorda suurendab konkurentsivõimet rahvusvahelisel tööjõuturul.

Tegevused:

 1. Projektitaotluse esitamine.
 2. Projekti ettevalmistamine.
 3. Õpirännete korraldamine ja läbiviimine.
 4. Kokkuvõtete tegemine ja lõpparuande esitamine.

Tulemused:

 1. 14 Tartu Kutsehariduskeskuse erinevate erialade õpilast on läbinud välispraktika Soome ettevõtetes ja/või vastuvõtva partneri praktikabaasides.
 2. Kõik õpilased on valmis pärast praktika lõppemist demonstreerima uusi oskusi, kirjeldama uuenduslikku tehnoloogiat või töövahendeid.
 3. Õpilaste hinnang isiklikule konkurentsivõimele on tõusnud.
 4. Õpilaste hinnang oma võõrkeeleoskusele on tõusnud, õpilased on eri kultuuride suhtes tolerantsemad.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes Harduskoostöö keskus
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Veronika Kupri

Leonardo Da Vinci Education and Culture Lifelong learning programme


Uued kutseoskused korstnapühkijatele uute töökohtade jaoks

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.08.2010
Lõpp: 31.01.2011

Lühikirjeldus:

Projektis osalevad saatjatena Tartu Kutsehariduskeskus, Tallinna Kopli Ametikool, Eesti Korstnapühkijate Koda, Päästeamet ja Lõuna-Eesti Päästekeskus. Vastuvõtjana  Soome Korstnapühkijate Keskliit (Nuohousalan Keskusliitto RY).

Lähetatavad on korstnapühkijate koolituse lektorid ja täiskasvanute koolituse spetsialistid, kelle tegevuseks on korstnapühkijate koolituse õppekava koostamine ja koolituse korraldamine Eestis, koolituse kvaliteedi tagamine, korstnapühkijate kutseeksamite korraldamine ja täienduskoolituse pakkumine. Samuti korstnapühkijate kutsestandardi loomine ja täiendamine ning valdkonda puudutav seadusloome.

Toimub üks lähetus 7 liikmelisele grupile. Grupp on moodustatud spetsialistide koolitusvajadusi arvestades ning korstnapühkijate koolituse kvaliteedi tõstmisel Eestis. Grupp osaleb lähetusel Soomes ajavahemikul 14.-20. november 2010.

Projekti eesmärk:

Üldeesmärk: Eesti korstnapühkijate koolitus annab võimaluse uute töökohtade loomiseks.
Spetsiifilised eesmärgid:

 1. Korstnapühkijate koolituse kvaliteediga seotud spetsialistid on tutvunud Soome korstnapühkijate kutsestandardi erinevate tasemetele vastava koolituse sisu ja praktika baasidega.
 2. Lähetatavad omavad teadmisi korstnapühkija I-III taseme kompetentsidest.
 3. Lähetatavad on saanud ülevaate Soome korstnapühkijate I-III taseme koolituse õppekavast ja õppemeetoditest.
 4. Heal tasemel rahvusvaheline koostöö korstnapühkijate koolituse korraldamisel Eestis.
 5. On olemas teadmised ja oskused korstnapühkijate koolituse kvaliteedi tõstmiseks rahvusvahelisele tasemele Eestis.
 6. Täienduskoolituse programm Eesti korstnapühkijatele.

Tegevused:

 1. Projekti taotluse esitamine.
 2. Projekti ettevalmistamine.
 3. Lähetused.
 4. Projekti kokkuvõtete tegemine.
 5. Teavitustegevus.

Tulemused:

 1. Õppelähetusel on osalenud  7 Eesti korstnapühkijate koolituse korraldamisega seotud spetsialisti.
 2. Ühiselt on koostatud kokkuvõte õpitust  ja jagatud projektis osalenud asutuste esindajate organisatsioonide liikmetele.
 3. Saadud teadmisi on rakendatud Eesti korstnapühkijate kutsestandardi korrigeerimisel.
 4. Korraldatud seminar Eesti korstnapühkijatele teemal „Korstnapühkijate kutsekvalifikatsioon ja koolitusvõimalused Eestis“.
 5. Alustatud korstnapühkijate täienduskoolituse programmi loomisega 2 kutsekoolis.“
 6. On loodud tingimused korstnapühkijatele uute töökohtade loomiseks läbi kvaliteetse täienduskoolituse.

Projekti tulemusena saab Tartu Kutsehariduskeskus esimesena Eestis pakkuda korstnapühkijatele täienduskoolitust nende kutsealase kvalifikatsiooni tõstmiseks. Koostab erineva kutsetaseme koolituse õppekavad ning on koolitamisel valdkonna liider.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes Hariduskoostöö keskus
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Terje Kapp

Leonardo Da Vinci Education and Culture Lifelong learning programme


Kutsemeisterlikkuse arendamine rahvusvahelise kogemuse kaudu (GetPro)

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.09.2009
Lõpp: 31.08.2010

Lühikirjeldus:

Tartu Kutsehariduskeskuse erinevate erialade õpilaste välispraktika kutsemeisterlikkuse arendamiseks rahvusvahelise kogemuse kaudu. Kokku 38 õpilast 11 erialalt (üldehitus/ehitusviimistlus, pagar-kondiiter, arvutiteenindus, veebispetsialist, juuksur, rõivaõmblemine, kodumajandus, turismikorraldus, reisikorraldus, rekreatsioonikorraldus).

Praktika kestab reeglina 5 nädalat ning praktikantide leidmiseks korraldatakse konkurss, mille toimumisest teavitatakse kooli infokanalite vahendusel.

Projekti eesmärk:

Eesmärgid:

 1. koolis omandatud erialaste baasteadmiste ning Eestis praktika käigus omandatud oskuste täiendamine uute, teistsuguses keskkonnas ja teistsuguste traditsioonidega riigis,
 2. saada enne õpingute lõpetamist ja töökoha otsimist saada turvalises ja juhendatud keskkonnas kogemusi uute olukordadega kohanemiseks ning õpitu rakendamiseks ja iseseisvaks tööks töökeskkonnas,
 3. kultuuridevaheliste erinevuste tundmaõppimine ja mõistmine, mis on heaks eelduseks tööjõu vaba liikumise edendamisele,
 4. keele-, eneseväljendus- ja suhtlemisoskuse arendamine, ka ametialaselt, mis omakorda suurendab konkurentsivõimet rahvusvahelisel tööjõuturul.

Tulemused:

Oodatavad tulemused:

 1. 38 Tartu Kutsehariduskeskuse õpilast on läbinud välispraktika Soome, Itaalia ja Saksamaa ettevõtetes ja/või vastuvõtva partneri praktikabaasides,
 2. kõik õpilased on valmis pärast praktika lõppemist demonstreerima uusi oskusi, kirjeldama uuenduslikku tehnoloogiat või töövahendeid,
 3. õpilaste hinnang isiklikule konkurentsivõimele on tõusnud,
 4. õpilaste kutsemeisterlikkus on arenenud rahvusvahelise kogemuse abil,
 5. õpilaste hinnang oma võõrkeeleoskusele on tõusnud, õpilased on eri kultuuride suhtes tolerantsemad.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes Hariduskoostöö keskus
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Kadri Orula

Leonardo Da Vinci Education and Culture Lifelong learning programme


Konkurentsivõime praktika kaudu Euroopas (EnhancedEurope)

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.09.2009
Lõpp: 31.05.2010

Lühikirjeldus:

Tartu Kutsehariduskeskuse koka eriala õpilaste välispraktika konkurentsivõime tõstmiseks rahvusvahelise praktika kaudu. Kokku 4 õpilast, kellest 2 sooritab erialase praktika Soomes ja 2 Saksamaal.

Praktika kestab kokku 5 nädalat ning toimub ajavahemikus veebruar-aprill 2010. Praktikantide leidmiseks korraldatakse konkurss, mille toimumisest teavitatakse kooli infokanalite vahendusel.

Projekti eesmärk:

 1. koolis omandatud erialaste baasteadmiste ning Eestis praktika käigus omandatud oskuste täiendamine uute, teistsuguses keskkonnas ja teistsuguste traditsioonidega riigis
 2. saada enne õpingute lõpetamist ja töökoha otsimist saada turvalises ja juhendatud keskkonnas kogemusi uute olukordadega kohanemiseks ning õpitu rakendamiseks ja iseseisvaks tööks töökeskkonnas
 3. kultuuridevaheliste erinevuste tundmaõppimine ja mõistmine, mis on heaks eelduseks tööjõu vaba liikumise edendamisele
 4. keele-, eneseväljendus- ja suhtlemisoskuse arendamine, ka ametialaselt, mis omakorda suurendab konkurentsivõimet rahvusvahelisel tööjõuturul

Tulemused:

Oodatavad tulemused:

 1. 4 Tartu Kutsehariduskeskuse koka eriala õpilast on läbinud välispraktika Soome Saksamaa ettevõtetes ja/või vastuvõtva partneri praktikabaasides
 2. kõik õpilased on valmis pärast praktika lõppemist demonstreerima uusi oskusi, kirjeldama uuenduslikku tehnoloogiat või töövahendeid
 3. õpilaste hinnang isiklikule konkurentsivõimele on tõusnud
 4. õpilaste hinnang oma võõrkeeleoskusele on tõusnud, õpilased on eri kultuuride suhtes tolerantsemad

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes Hariduskoostöö keskus
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Kadri Orula

Leonardo Da Vinci Education and Culture Lifelong learning programme

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foreign Experience of Evaluation of skills Acuired by Students at Enterprises

Tartu Vocational Education Centre is the partner in Leonardo Da Vinci programme mobility project No. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0466 “Foreign Experience of Evaluation of skills Acuired by Students at Enterprises”.

During the period 13.03.2011 – 19.03.2011 six project participants from Lithuanian vocational schools and representative of social partner visited Tartu Vocational Education Centre.

During the visit participants got acquianted with educational training system in Estonia, with organization of training process.

They observed and analysed training process at the school workshops and business companies. The participants analysed the methods of building training programmes and curricula. They visited school laboratories for training of car mechanics.

The teachers had meetings with their colleagues and representatives from social partner institutions.

During the cultural programme the participants did sightseeing tour in Tartu.

Elukestva õppe programmi logo (english)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Useful practice across the Europe

Ulatus: Välismaine

Algus: 15.08.2011

Lõpp: 31.07.2012

Lühikirjeldus:

Tartu Kutsehariduskeskuse erinevate erialade (autotehnik, müüja, puhastusteenindaja, ehitaja, mehhatroonik, pagar-kondiiter, liha töötleja, turismikorraldaja, rekreatsioonikorraldaja, kokk) õpilaste välispraktika Soomes, Taanis ja Hispaanias.

Projekti eesmärk:

Projekti üldiseks eesmärgiks on praktikavõimaluste mitmekesistamise kaudu aidata kaasa õpilaste erialaste, suhtlemis- ja keele oskuste ning kutsehariduse väljundi kvaliteedi üldisele tõusule.

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

 1. Tartu Kutsehariduskeskuse erinevate erialade õpilased on saanud võimaluse rakendada koolis omandatud teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas;
 2. Õpilased on saanud võimaluse õppida juurde uusi oskusi;
 3. Õpilased on saanud juurde tulevaseks tööeluks vajalikke oskusi ? oskust ennast tutvustada, kohanemisvõimet, enesekehtestamise oskust, suhtlemisoskust, meeskonnatööoskust jne ning harjutanud iseseisvalt toime tulema;
 4. Õpilased on saanud võimaluse praktiseerida (erialast) võõrkeelt(i) ning tutvuda kultuuridevaheliste erinevustega, sh töökultuuri osas.

Tegevused:

 1. Leonardo da Vinci programmi võimaluste ning tingimuste tutvustamine koolis, projektiideede kogumine, partnerite leidmine, taotluse koostamine ning rahastajale esitamine.
 2. Projekti tegevuste koordineerimine, administreerimine, osapoolte teavitamine projekti tegevustest, suhtlemine vastuvõtvate partneritega.
 3. Õpirännete aja- ja tegevuskava ning sisu koostamine, õpilaste valik, teavitamine, ettevalmistamine välispraktikaks.
 4. Õpirännete korraldamine (praktikantide transport, majutus, kindlustus, stipendiumid, praktikalepingud).
 5. Praktikantide toetamine, juhendamine ja hindamine.
 6. Europassi õpirändetunnistuste täitmise koordineerimine.
 7. Projekti tulemuste analüüsimine, tulemuste levitamine ning aruandluse koostamine ja esitamine rahastajale.

Tulemused:

 1. 54 Tartu KHK õpilast on läbinud välispraktika Soome, Taani ja Hispaania ettevõtetes ja/või vastuvõtva partneri praktikabaasides;
 2. Kõik õpilased on valmis pärast praktika lõppemist demonstreerima uusi oskusi, kirjeldama uuenduslikku tehnoloogiat või töövahendeid;
 3. Õpilaste hinnang isiklikule konkurentsivõimele on tõusnud;
 4. Õpilaste on omandanud väärtuslikke kogemusi nii erialaselt kui isiksusliku arengu seisukohalt;
 5. Õpilaste hinnang oma võõrkeeleoskusele on tõusnud, õpilased on eri kultuuride suhtes tolerantsemad.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes Hariduskoostöö keskus

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Innovative Experience in Construction and Woodwork from Slovenia and Germany

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.08.2012

Lõpp: 31.07.2013

Lühikirjeldus:

Käesolevas projektis osalevad Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus- ja puiduosakonna ehitus- ja tsiviilrajatiste ning materjalitöötluse õppekavarühma osakonnajuhataja, 8 kutseõpetajat, 1 kursustejuhataja – praktikakoordinaator ja projektijuht. Sihtgrupi tööülesandeks on võimaldada õpilastele kutseõpet põhi- ja keskhariduse baasil 13 õppekava alusel, millest ehituspuusepa õppekava on mõeldud HEV õppijatele. Aastal 2011 toimus pilootvooruna ehitus- ja tsiviilrajatiste õpperühmade akrediteerimine, kus saime kuueks aastaks täisakrediteeringu. Arenguvaates tõime esile õppekavade uuendamise ja väljundipõhiseks kirjutamise ja atraktiivsemate õppematerjalide koostamise vajaduse. Õpetaja professionaalse arengu huvides on kutseõpetajatel vajalik osaleda mobiilsust võimaldavates elukestva õppe programmides.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on tutvuda Saksamaa ja Sloveenia kutseharidussüsteemiga; saada ülevaade praktika ja eriala õppeainete mahtudest kooli õppekavades ning praktika korraldusest; tutvuda teoreetiliste erialaste kohustuslike ja valikõppeainetega, õppekirjanduse (õpikud, töövihikud, e-õpe) ja metoodikaga; külastada erialatunde ja jälgida praktika läbiviimist kooli õppebaasis ja ettevõtetes; saada teavet kooli ja ettevõtete koostööst, tööturu ootustest ja lõpetajate võimalustest töö leidmisel; tutvustada meie õppetöö korraldust; arutada edaspidist koostöö- ja vahetusõpilaste lähetusvõimalusi; soetada erialast kirjandust ja praktiseerida võõrkeelt.

Tegevused:

1. Leonardo da Vinci programmi võimaluste ning tingimuste tutvustamine koolis, projektiideede kogumine, partnerite leidmine, taotluse koostamine ning rahastajale esitamine.

2. Projekti tegevuste koordineerimine, administreerimine, osapoolte teavitamine projekti tegevustest, suhtlemine vastuvõtvate partneritega.

3. Õpirännete aja- ja tegevuskava ning sisu koostamine, õpetajate valik, teavitamine, ettevalmistamine õpirändeks.

4. Õpirännete korraldamine (transport, majutus, kindlustus, lepingud).

5. Lähetatavate toetamine, juhendamine ja hindamine.

6. Europassi õpirändetunnistuste täitmise koordineerimine.

7. Projekti tulemuste analüüsimine, tulemuste levitamine ning aruandluse koostamine ja esitamine rahastajale.

Tulemused:

Projekti tulemusena on saadud põhjalik ülevaade Saksamaa ja Sloveenia haridussüsteemist; on külastatud tunde, praktikabaase ja -ettevõtteid ning saadud uued teadmised õppetöö ja praktika korraldusest; on saadud uusi ideid õppematerjalide koostamiseks ja tundide läbiviimiseks; on ostetud kooli raamatukogusse erialast uudiskirjandust ning kutseõpetajad loevad varasemast enam võõrkeelset erialakirjandust, mida kasutavad õppematerjalide koostamisel; on valmis jätkama koostööd ning algatama uusi mobiilseid projekte.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Õpime kogenud meistritelt

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.06.2013

Lõpp: 30.06.2014

Projekti eesmärk:

Aidata kaasa ehituspuusepa eriala õpetajate ametialasele arengule kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest. Parendada osalejate arusaamist teiste riikide koolitussüsteemidest ning praktilisest töökorraldusest, -kultuurist, -tavadest ja meetoditest, tõusta lähetustel osalenute erialast pädevust ja professionaalsust.

Tegevused:

Rakvere Ametikooli direktori, õppedirektori, arendus- ja kvaliteedijuhi ning  IT-erialade valdkonna juhi nädalane lähetus Soome ja Rakvere Ametikooli autoerialase valdkonna juhi nädalane lähetus Saksamaale

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes Hariduskoostöö Keskus

Partnerid Eestis: Rakvere Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Pärnu Kutsehariduskeskus

Vastvõtvad partnerid välismaal: Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Islandil, Berufsschule Spittal Austrias

Kontaktisik: Katre Lomp
                           Rakvere Ametikool
                           Projektijuht           
                           Tel 329 5043

119454_eu_flag_llp_en-01

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Improving practical skills in Europe (IPSE)

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.08.2012

Lõpp: 31.07.2014

Lühikirjeldus:

Tartu Kutsehariduskeskuse erinevate erialade (autotehnik, automehhaanik, müüja, puhastusteenindaja, ehitaja, mehhatroonik, pagar-kondiiter, lihatöötleja, turismikorraldaja, reisikorraldaja, loodusturismi korraldaja, rekreatsioonikorraldaja, kokk, toitlustusteenindaja, ärikorraldaja, multimeedia, müügikorraldaja, juuksur, õmbleja, keskkonnalukksepp , keevitaja, tisler, puusepp, laomajandus, spa- teenindaja, hotelliteenindaja, majutusteenindaja ) õpilaste välispraktika  Soomes, Taanis, Hispaanias, Itaalias, Inglismaal, Sloveenias, Tšehhis ja Saksamaal.

Projekti eesmärk:

Projekti üldiseks eesmärgiks on praktikavõimaluste mitmekesistamise kaudu aidata kaasa õpilaste erialaste, suhtlemis- ja keeleoskuste ning kutsehariduse väljundi kvaliteedi üldisele tõusule.

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

1. Tartu Kutsehariduskeskuse erinevate erialade õpilased on saanud võimaluse rakendada koolis omandatud teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas;

2. Õpilased on saanud võimaluse õppida juurde uusi oskusi;

3. Õpilased on saanud juurde tulevaseks tööeluks vajalikke oskusi – oskust ennast tutvustada, kohanemisvõimet, enesekehtestamise oskust, suhtlemisoskust, meeskonnatööoskust jne ning on harjutanud iseseisvalt toime tulema;

4. Õpilased on saanud võimaluse praktiseerida (erialast) võõrkeelt(i) ning tutvuda kultuuridevaheliste erinevustega, sh töökultuuri osas.

Tegevused:

1. Leonardo da Vinci programmi võimaluste ning tingimuste tutvustamine koolis, projektiideede kogumine, partnerite leidmine, taotluse koostamine ning rahastajale esitamine.

2. Projekti tegevuste koordineerimine, administreerimine, osapoolte teavitamine projekti tegevustest, suhtlemine vastuvõtvate partneritega.

3. Õpirännete aja- ja tegevuskava ning sisu koostamine, õpilaste valik, teavitamine, ettevalmistamine välispraktikaks.

4. Õpirännete korraldamine (praktikantide transport, majutus, kindlustus, stipendiumid, praktikalepingud).

5. Praktikantide toetamine, juhendamine ja hindamine.

6. Europassi õpirändetunnistuste täitmise koordineerimine.

7. Projekti tulemuste analüüsimine, tulemuste levitamine ning aruandluse koostamine ja esitamine rahastajale.

Tulemused:

Projekti oodatavad tulemused:

1. 272 Tartu KHK õpilast on läbinud välispraktika Soome, Taani, Hispaania, Itaalia, Inglismaa, Sloveenia, Tšehhi, Saksamaa ettevõtetes ja/või vastuvõtva partneri praktikabaasides;

2. Kõik õpilased on valmis pärast praktika lõppemist demonstreerima uusi oskusi, kirjeldama uuenduslikku tehnoloogiat või töövahendeid;

3. Õpilaste hinnang isiklikule konkurentsivõimele on tõusnud;

4. Õpilaste on omandanud väärtuslikke kogemusi nii erialaselt kui isiksusliku arengu seisukohalt;

5. Õpilaste hinnang oma võõrkeeleoskusele on tõusnud, õpilased on eri kultuuride suhtes tolerantsemad.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

 

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal