Leonardo da Vinci uuendussiirdeprojektid

Projektid:


TOURNEU

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.08.2010
Lõpp: 31.01.2011

Lühikirjeldus:

Sissetuleva turismi kultuurilised ja majanduslikud aspektid uutes EL maades (Slovakkia, Eesti, Läti) – saksakeelsete, internetipõhiste, multimediaalsete õpetamis- ja õppevahendite koostamine, mis on mõeldud turismialase koolituse läbiviimiseks.

Projekti eesmärk:

Turismialase koolituse kvaliteedi tõstmine.

Tegevused:

 1. Olemasolevate, oma koostatud materjalide levitamine.
 2. Materjalide hindamine, katsetamine oma praktikas.
 3. Materjali kogumine kultuuridevaheliste erinevuste valdkonnas (Eesti kohta), andmete vahetamine partnerite vahel.
 4. Kultuuridevaheliste materjalide katsetamine praktikas ja hindamine.
 5. Partneri materjalide katsetamine Eesti reisibüroo klientide baasil.
 6. Multimediaalse käsiraamatu retsenseerimine.
 7. Blended-learning-programmi katsetamine ja hindamine.
 8. Tulemuste publitseerimine Eesti meedias.

Tulemused:

Koostatud saksakeelsed internetipõhised õppevahendid turismialase koolituse läbiviimiseks.

Kellele taotlus esitatakse: Leonardo Slovakkia Keskus
Juhtpartner: Kosiciach Tehnikaülikool (Technicka univerzita v Kosiciach)
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Külli Toots

Leonardo Da Vinci Education and Culture Lifelong learning programme


Distribution Cert

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.10.2008
Lõpp: 30.09.2010

Lühikirjeldus:

Uuendussiirde projekti sisuks on Soomes kasutatava elektrikute täiendkoolituse ja testimissüsteemi ületoomine Eesti ja Läti elektrikute õppega tegelevatesse asutustesse.

Probleemiks on, et elektrisektoris töötab palju inimesi, kellel on küll töökogemus, kuid kes ei oma tunnustatud kutse- ega pädevustunnistust.

Kahe aasta jooksul kohandatakse Soome elektrike täienduskoolitus (kvalifikatsiooni tõstmine, erioskused, tööohutus, pädevused jne) süsteemina Eesti oludele ? süsteemi üldehitus, õppekavad, õppematerjalid.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on luua süsteem ja koostöövõrgustik elektrivõrkude tehniliste töötajate kvalifikatsiooni ning pädevustunnistuste omandamiseks seotud koolituste korraldamiseks.

Tegevused:

 1. Sektori taustauuring projektis osalevates riikides (Eesti, Läti, Soome)
 2. Eesti ja Läti kvalifikatsioonide kirjeldamine ja koolitusvajaduse selgitamine
 3. Õppekava koostamine
 4. Moodulite sisu määratlemine
 5. õppematerjalide loomine
 6. e-õppe materjalide loomine
 7. Pilootkoolituste läbiviimine
 8. Info ja tulemuste levitamine
 9. Koostöövõrgustiku loomine

Tulemused:

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes Hariduskoostöö keskus
Juhtpartner: Eesti Elektritööstuse Liit
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Peeter Grichin

Leonardo Da Vinci Education and Culture Lifelong learning programme


BILVOC II

Ulatus: Välismaine
Algus: 29.09.2008
Lõpp: 28.10.2010

Lühikirjeldus:

Kutseharidusega seotud keelekompetentsus on oluline komponent konkurentsivõimest Euroopa jaoks nii teaduses kui majanduses.

Ettevõtetes vajatakse kvalifitseeritud, rahvusvaheliselt rakendatavaid töötajaid võõrkeelealaste põhiteadmistega. Kutsealane haridus peab seetõttu puhtalt erialaste teadmiste kõrval ka üldist ja kutsealast võõrkeele kompetentsust jagama.

Lähtepunktiks kutsealases õppes on seejuures konkreetsed kutse-, tootmis- ja käsitöö alased tegevused.

Enamik kutsekoolide lõpetajaid omavad praegusel hetkel siiski ebapiisavalt erialase võõrkeele oskusi ja ei tule seega mobiilse ja rahvusvahelise tööturu nõudmistega toime. See seisab vastu soovitud ja nõutavale rahvusvahelisele kommunikatsioonivõimele.

Olemasolevate innovaatiliste CLILi (sisu ja keel koosõpetamine) lahenduste kasutamine kutseõppes aitab kaasa keeleõppe ja ?paljususe edendamisele.

Projekti eesmärk:

 1. Leonardo da Vinci projekti ”Keeleoskus Euroopas läbi kakskeelse õppe kutsehariduses” (LA 112 628 BILVOC ) tulemuse ja töötulemite levitamine.
 2. Õpetajate väljaõpe partnermaades.
 3. Sisuliste didaktilis-metoodiliste ja organisatoorsete kontseptsioonide areng õpetajate täiendõppeks CLIL-iks kutsehariduskoolides partnermaades.
 4. Sertifitseerimisprotseduuride arendamine kutselõpueksamite jaoks kuni ühtse Euroopa-keelepassirakendamiseni.
 5. Didaktilis-metoodiliste aluste laiendamine CLILi loomiseks ja jaotusmaterjalide väljatöötamine õpetajatele ja kutsehariduse eest vastutajatele.
 6. Raamõppekavade väljatöötamine õpetajate koolituseks kakskeelseks õppeks kutseõppeasutustes.
 7. Kutseõppega seotud kakskeelsete moodulite arendamine kutseõppeasutustes partnerriikides, kakskeelsete klasside sisseviimine praktikaga ettevõtetes.
 8. Interaktiivsete õppematerjalide arendamine õpilastele.

Tegevused:

Tegevused:

 1. Analüüsida stardisituatsiooni partnermaades. Koostada analüüs oma kooli kohta.
 2. Projekti eesmärkide täpsustamine, tööplaani koostamine ja uuendussiire naaberriikidese.
 3. Õpetajakoolituskontseptsioon.
 4. Kakskeelse õppe koolituskontseptsiooni arendamine ja koolituse korraldamine.
 5. Kakskeelse õppe õppematerjalide edasiarendamine ja praktiseerimine.
 6. Kakskeelsete õppematerjalide ja metoodiliste juhendite edasiarendamine.
 7. Sertifitseerimissüsteem (kakskeelse õppe kohta).
 8. Euroopa keeleportfoolio rakendamine.
 9. Partnerkoolide õpetajate vahetus toetamaks kakskeelset õpet.
 10. Praktilised kursused ettevõttes.

Tulemused:

 1. Tutvustatud möödunud BILVOC projekti tulemusi.
 2. Loodud õpetajakoolituse raamistik CLIL juurutamiseks.
 3. Välja arendatud kutelõpueksamite sertifitseerimisprotsessid.
 4. Töötatud välja metoodilised materjalid õpetajatele.
 5. Välja töötatud õpetajakoolituse õppekavad kakskeelse õppe läbiviimiseks.
 6. Loodud kakskeelse paraktika süsteem ettevõtetes.

Kellele taotlus esitatakse: Leonardo da Vinci Saksamaa Keskus
Juhtpartner: Thüringi Kultuuriministeerium
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Signe Vedler

Leonardo Da Vinci Education and Culture Lifelong learning programme

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Distribution Cert II

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.10.2010
Lõpp: 30.09.2012

Lühikirjeldus:

Distribution Cert I projekti jätkuprojekt – esimeses projektis välja töötatud elektri õppekava rakendamine.

Projekti sisuks on esimeses projektis välja töötatud täiendõppekava rakendamine praktikas kõigis kolmes eelmise projekti partnerriigis ning täiendõppekava sobitamine ja test-rakendamine Leedus.

Projekti eesmärk:

 1. Kanda üle Distribution Cert I projekti tulemused Leetu.
 2. Rakendada praktikas loodud õppekavasid kõikides partnerriikides.

Tegevused:

 1. Projekti juhtimine.
 2. Distribution Cert I projekti tulemuste kandmine Leetu.
 3. Partnerite koolitajate koolitus.
 4. Koolitus Soomes.
 5. Koolitus Eestis.
 6. Koolitus Lätis.
 7. Koolitus Leedus.
 8. Õppekava arendamine lähtudes ettevõtete vajadustest.
 9. Projekti käigu ja tulemuste levitamine.
 10. Koostöövõrgustiku loomine.

Tulemused:

 1. Enne õppekava riiklikuks muutmist info omamine.
 2. Praktiliste oskuste juurdesaamine Soome, Läti ja Leedu kogemustest.

Kellele taotlus esitatakse: Läti Leonardo keskus
Juhtpartner: Latvian Association of Power Engineers and Energy Constructors/LEEA (Läti)
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Margus Pekk

Elukestva õppe programmi logo (english)


Towards inclusive learning environments in vocational education and training (TILE)

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.10.2011
Lõpp: 30.09.2013

Lühikirjeldus:

Hariduslike erivajaduste õpetaja muutuv roll, kaasav haridus, kaasamisindeks.

Projekti eesmärk:

Kaasava kooli edasiarendamine, õppija individuaalsuse toetamine

Tegevused:

Tartu Kutsehariduskeskuse peamine roll on kaasamisindeksi piloteerimine (kutseõppele sobiva HEV tööriista „katsetamine“)

Tulemused:

 1. Õppija toetussüsteemi edasiarendamine.
 2. Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajate arendamine.
 3. Rahvusvahelise koostöö kogemuse laiendamine.

Dokumendid:

Kaasava kooli kompass kutsekoolidele
Kaasava kooli kompass kutsekoolidele (tunnusjooned_eesmärgid)

Projekti kodulehekülg

Kellele taotlus esitatakse: Centre for International Mobility CIMO
Juhtpartner: Jyväskylä Ülikooli õpetajakoolituse kolledž
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Nele Punnar

Elukestva õppe programmi logo (english)


Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Learning and Promoting Entrepreneurship (HansaVET)

Koduleht:  www.hansavet.eu

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.11.2011
Lõpp: 31.10.2013

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on juurutada uusi kutseõppurite strateegiad kutse-hariduse poliitika kujundajate ja otsustajate hulgas, eesmärgiga soodustada ettevõtlikkust ning tagada kvaliteetne tööle liikumine.

Edendada kutseõppurite ettevõtlusalaseid oskusi ja ettevõtlikkust tervikuna.

Varustada kutseõpetajad, koolitajad, praktikalähetuste koordinaatoreid oskustega juhendada ja suunata õpilasi ettevõtlikkuse suunas

Projekti eesmärk:

 1. Formuleerida lähetuste strateegia, mis põhineb BTP (Business Transaction Perfomance) kogemusel.
 2. Kirjeldada metoodika tagamaks kvaliteetsed praktkalähetused.
 3. Läbi seminaride ja koolituste juurutada uut strateegia kutsehariduse poliitika kujundajate ja otsustajate seas.
 4. Kutseõpetajate oskuste arendamine õpilaste ettevõtlikkuse tõstmiseks.

Tegevused:

 1. 2 õpetaja ja 1-2 poliitikakujundaja osalemine rahvusvahelisel koolitusseminaril.
 2. 3-4 ühepäevaste seminaride korraldamine eesti kutseõpetajatele piloteerimaks uut koolitusmetoodikat.
 3. 1 partnerite kohtumise korraldamine Eestis.
 4. Neljal projektikoosolekul ja lõppkonverentsil.
 5. Panustada projekti planeeritavate tegevuste teavitustöösse.

Tulemused:

 1. 5 Läänemere piirkonna kutsehariduskeskused töötavad välja uue mobility strateegia.
 2. Koolitatakse 11 kutsehariduse õpetajate koolitajat ja 330 kutsehariduse õpetajat.
 3. Avaldatakse metoodiline juhend IVET liikuvuse korraldajatele.

Kellele taotlus esitatakse: Läti Leonardo Keskus
Juhtpartner: Valsts izglitibas satura centrs (Läti)
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Margus Pekk

Elukestva õppe programmi logo (english)


Starting up with Wellness Training – WELLNESS

Ulatus: Välismaine
Algus: 01.10.2011
Lõpp: 30.09.2013

Lühikirjeldus: 

Projekti eesmärk on luua koostööpartneritega spaateenindaja õppekava, et tulevikus saaksid õpilased kutsekoolides omandada spaateenindaja eriala.

Projekti eesmärk:

Peamine eesmärk on luua spaateenindaja õppekava.

Tegevused:

 1. Tööandjate seas viiakse läbi küsitlus spaateenindja oskuste ja töökorralduse kohta, seejärel koostatakse vajalike kompetentside loetelu.
 2. Vastavalt kompetentside loetelule koostatakse õppekava.
 3. Tehakse test-koolitus ja koostatakse õppematerjalid.
 4. Levitatakse projekti tulemusi.

Tulemused:

Loodud on SPA teenindaja õppekava ning koolid on valmis vastu võtma õpilasi.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes
Juhtpartner: Kuressaare Ametikool
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Liivi Raudsepp

Elukestva õppe programmi logo (english)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal