Erasmus+ KA2 koostööprojektid

Projektid:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Consortsium for Promoting Worplace Based Learning in HoReCa

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.06.2015

Lõpp: 31.05.2016

Lühikirjeldus:

Tartu Kutsehariduskeskuses, Viljandi Kutseõppekeskuses ja Rakvere Ametikoolis (konsortsiumis) osaleb õppetöös igapäevaselt kokku ligi 5000 õpilast ehk ligi 20 % Eestis esmast kutseharidust omandavatest põhi- või keskkoolijärgsetest õpilastest. Tulenevalt suurusest on meie tegevuse mõju Eesti majanduselus, ning sellest tulenevalt ka vastutus väga suur. Uus kutseõppeasutuse seadus paneb kutseõpet pakkuvatele asutustele kohuseks arendada väljundipõhiseid õppekavasid, lühendada õppeaja kestust ning suurendada töökohapõhise õppe osakaalu ning õppe paindlikkust. Ettevõtted ootavad töömaailmaga tihedamalt seotud erialasid ning kaasaegsete töövõtete õpetamist, samuti on tõusnud kutsekoolide lõpetajatele esitatavad keeleoskuse ja muude võtmepädevuste nõuded. Arengukavade koostamisel on TKHK, VIKK ja RAK eelnevate nõuetega arvestanud ning seadnud prioriteetseteks valdkondadeks praktilise õppe osakaalu suurendamise, väljundipõhiste õppekavade väljatöötamise ning töökohapõhise õppe rakendamise ja töötajate professionaalsuse tõstmise.

Projekti eesmärk:

Tõsta oluliselt kooli ja ettevõtete teadlikkust õpipoisiõppe ettevalmistamise ja rakendmaise osas õpirände kaudu, mille abil tuuakse asutustesse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, õpipoisiõppe kvaliteetseks korraldamiseks, vastastikuste (kool vs ettevõte) suhete loomisel ja arendamisel, samuti praktilisi kogemusi õpipoiste juhendamisel kogenud Prantsusmaa juhendajate juures stažeerides. Projektis kirjeldatud lähenemine tagab oskused luua tihedamad sidemed töömaailmaga, mis on kutseõppes kriitilise tähtsusega. Teiseks suureks eesmärgiks vähendada väljalangevust ning parandada erialalisele tööle rakendumist (valdkonnas aastal 2011 kõigest 41%!), samuti tõsta projekti abil kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja), õpimotivatsiooni (praktiline töökohapõhine õpe).

Tegevused:

Eesmärkide saavutamiseks korraldab konsortsium (kuhu on kaasatud ka piirkondade majutus/toitlustusasutuste spetsialistid) käesoleva projekti raames kokku 38 õpirännet, sealhulgas 3 liikmete vastava valdkonna juhti, 17 spetsialisti koolidest ja ettevõtetest ning 17 õpilast.
Tulenevalt eesmärgist rakendada lähitulevikus töökohapõhist õpet on peamises fookuses Prantsusmaa töökohapõhise õppe rakendamise kompetents ja kogemused ning Eesti õpilaste praktiline juhendamine prantsuse ettevõtete juhendajate monitoorimisel/juhenda-misel.
Projekti elluviimisel on tegevuste koordinaatoriks liikmete projektijuhtide baasil moodustatud töörühm, mis algatab tegevused, määrab vastutajad ning kontrollib tulemuste saavutamist. Olulisel kohal on projektijuhtide tegevustel igakülgne tugi rännete ettevalmistamisel ja korraldamisel (töörühmade komplekteerimine koostöös osakondadega, konkursside läbiviimine, reiside, osalejate toetamise, hindamise korraldamine, teavitustöö, suhtluse tagamine partneritega ja osakondade vahel jne).

Tulemused:

Projekti tulemusel on kasvanud spetsialistide kompetentsid ja töömotivatsioon, õpilaste õpimotivatsioon, loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks ja õpipoisiõppe rakendamiseks ning seeläbi kasvatatud erialalisele tööle rakendumist. Projekti pikaajalise mõjuna nähtakse kutsehariduse populariseerimist Eestis, kutsehariduse spetsialistide pädevuse tõusu ning seeläbi võimet koolitada koostöös tööandjatega kvaliteetset ja praktiliste oskustega töötajaid Eesti ettevõtjatele, aidates kaasa „Eesti 2020 strateegia elluviimisele“.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Growth in the Work Based Learning (WBL) Triangle (GRIT)

Kodulehed: 

http://grit-project.eu/ 

http://www.haaga-helia.fi/en/rdi-projects/grit-growth-work-based-learning-triangle

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.09.2016

Lõpp: 31.08.2018

Lühikirjeldus:

Projekt suurendab ja parandab koostööd töökohapõhise õppe kolme osapoolte vahel (õpilane, kool, töökoht) ja seda töö käigus toimuva väljaõppe ajal. Projekt on valdkonnaülene ning selles osaleb kaks kõrghariduse ja kolm kutsehariduse (kutsehariduse koolitus) institutsiooni, vaatleb töökohapõhist õpet kui protsessi kaasatud inimeste mitte ainult partnerorganisatsioonide  seisukohalt, põhifookuses üldoskused ning võime ja soov edasi õppida. See projekt arendab töökohapõhist õppet kasutades Service Design interaktsioonide meetodeid ja vahendeid ning katsetab erinevaid viise, kuidas ühendada koostööks kolm osapoolt õpilane, kool, töökoht.
Projekt suurendab noorte tööhõivet, kutsehariduse kvaliteeti, arendab õppekavasid ja muudab atraktiivsemaks töökohapõhist õpet. Kasusaajad: tööandjad, koolid ja kogu ühiskond.
Projekt ehitab partnerlust hariduse ja tööhõive vahel, kaasates kogukonna tööandjaid ja sotsiaalpartnereid.

Projekti eesmärk:

Projekti üldeesmärgiks on arendada ja laiendada töökohapõhist õpet.

Tegevused:

Projekti raames korraldatakse kaks rahvusvahelist koolitust Service Design meetodika ja digitaalsete vahendite kasutamise kohta. Eesmärk on parandada õpetajate professionaalsed pädevused ja tõsta digitaalsed oskused kõigil sihtgruppidel. Service Design (SD) mõtlemine ja meetodeid kasutatakse koolitusvahendina. SD pakub osalejatele võimalusi, kuidas parandada sisu omavahelist suhtlust. Kõik kolm osapoolt (õpetajad, töökohal treenerid ja õpilased) õppida ja harjutada, kuidas mõelda teiste klientide, mis tähendab, et selle asemel näeme erinevates olukordades ainult enda vaatenurgast osalejad harjutada oskust mõista teisi ja nende vajadustele.

Teiseks, projekti eksperimentides võetakse kasutusele mitut digitaalset tööriistu, mida saab kasutada nutiseadmetes. Eesmärk on suurendada vastastikuse mõju töökohapõhise õpe kolmnurgas ja uuendusi, kuidas nt WhatsApp või Periskoop või Instagram saab kasutada õpilase õpitulemusete peegeldusvahendina.
Projekti tegevused suurendavad hariduse kvaliteedi kolmel viisil.
1. Loob uued võimalused hindamiseks kutseharidust ja töökohapõhist õpet;
2. Keskendub tulevaste kutseoskuste vajadustele ja nende integreerimisele õppekavadesse:
3. Digitaalsete interaktsioonide katsetamine projektis kolmes osapoolte suhtlemises (õpilane, kool, töökoht), mis võimaldab sagedasemat ja effektiivsemat suhtlemist. See on eriti oluline rahvusvahelise praktikavõimaluse korral, kus näost-näkku suhtlemine ei ole võimalik.
Haaga-Helia and IKASLAN osalejad esitlevad rahvusvahelist töökohapõhise õppe programme fokuseerides eksperimendile kuidas digitaalsed interaktsioonid võivaid arendada ja tõsta rahvusvalise töökohapõhise õpe kvaliteeti.

Tulemused:

Projekti tulemused on järgmised:
– õpilased on edukamad tööelus ja tööturul (tänu kutsekoolis saadus üldoskustele töökohapõhise õppe raames);
– tihedam ja tõhusam koostöö tööandjate ja koolide vahel töökohapõhise õppe perioodil (eriti rahvusvahelises töökohapõhises kontekstis);
– uued ja innovatiivsed õppematerjalid töökohapõhises õppes, mis on inspireeritud Service Design meetodist;
– uued, innovatiivsed, positiivsed suhtlemismeetodid ja kasutusvalmis digitaalne tööriist töökohapõhise õppe kontektsis.

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Soome rahvusvaheline agentuur

Juhtpartner: HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY, Soome

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler (tel 736 1842, e-post: signe.vedler@khk.ee)

GRIT_logo

Erasmus+

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Exploring Blended Learning approaches for VET (Blend4VET)

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.10.2016

Lõpp: 30.09.2018

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on töötada välja ja rakendada mitmeid lõimitud õpe kutsehariduse lähenemisviise, mille eesmärk on ajakohastada õppimise, õpetamise ja hindamise meetodeid kogu 5 partnerriigis. Õpitakse üksteise kogemustest ja tehakse läbi praktilisi harjutusi, et näha rakendamise erinevaid lõimitud õppe meetodeid. Kaasates mitu institutsiooni lõimitud õppe väljatöötamisel ja selle katsetamisel toetab projekt kvaliteetset personalitseeritud õpet kutsehariduse õppijatele,
Projekt toob kasu kutsehariduse pakkujatele, direktoritele ja õpetajatele arendades ja jagades professionaalseid praktilisi teadmisi kutsehariduse lõimitud õppest.

Projekti eesmärk:

Käesoleva projekti eesmärk on lihtsustada õppimise protsessi ja muuta seda paindlikumaks. Projekt uurib, kuidas juhtimise seisukohast lõimitud õpe muudab õpiprotsessi kutsehariduskeskustes, mis omakorda vähendab õpilaste väljalangevust, tõstab lõpetamise määra ja töövõimalusi.

Tegevused:

1. Kavandada ja rakendada mitmeid lõimitud õppe kogemusi (st need võivad olla programmi elemendid, mis on juba näost-näkku õppe formaadis olemas) kutsehariduse õppijatele.
2. Uurida, kuidas mõjutab lõimitud õpe kutseõppeasutusi, kutseõppeasutuste juhendajate ja õppijate rolle. Uurime, kas ja kuidas lõimitud õpe erineb näost-näkku õppest.
3. Suurendada paindlikum õppijale suunatud kutseharidus, mis vastab paremini tööstuse vajadustele ja õppijatele.
4. Uurida, kuidas kutsehariduse pakkujad saavad koos välja töötada kvaliteetseid õppematerjale, mida saab kasutada kutsehariduse programmides.
5. Anda paremaid juurdepääsu võimalusi kutseõppurite, et nad saaksid õppida igal ajal ja igal pool. Arendades kvaliteetseid online-vahendeid, võimaldab projekt õpilastel jätkata õppida väljaspool kutsehariduse klassiruumi või koolituskeskust.

Tulemused:

1. Dokumenteerida protsesse ja väljakutseid, millega kutseõppeasutused lõimitud õppe rakendamisel kokku puutuvad.
2. Lõimitud õppe rakendamine. Iga partner teeb kindlaks piirkonna, kus ta soovib kasutada lõimitud õpet. Partneritel palutakse keskenduda sarnastele valdkondadele, et võimalikult laialt jagada sisu, ideid ja kogemusi. Seejärel iga partner katsetab oma õppijate grupiga lõimitud õppe kogemusi, ning see hõlmab ka online õpikogemuste arendust. Tulemused pannakse üles virtuaalsesse õpikeskkonda VLE, mis sisaldab sisu, õppija tegevust, hinnanguid jne.

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Suurbritannia rahvusvaheline agentuur

Juhtpartner: Belfast Metropolitan College, Suurbritannia

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Learning Outcomes Approach and ECVET Principles for Assessment and Validation of Work-based Learning and Apprenticeships: Training Programme and OER for VET and Enterprise Tutors (ECVET-Enterprise)

Periood: 01.10.2016 – 30.09.2018

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on edendada töökohapõhist õpet, parandada juurdepääsu kutseharidusele, paindlikult arvestada VÕTA süsteemi ja toetada kutseõpetajate profesionaalset arengut.

Projekti sihtrühmad: kutseõppe pakkujad, juhid, töökohapõhise õppe koordinaatorid, praktikajuhendajad, tööandjad.

Projekti eesmärk:

1. Parandada kutsekoolide praktikajuhendajate ja ettevõttete poolsete juhendajate arusaamist õpiväljunditest ning hindamisprotsessist, mis põhineb ECVETi põhimõtetele.
2. Kasutades ECVETi süsteemi pakkuda sobivaid tööriistu ja vahendeid ning kaasata sellesse protseei praktikuid.
3. ECVETi süsteemi kasutades pakkuda sobivaid vahendeid ning tööriistu läbi praktilise kogemuse.
4. Edendada partnerlust kutseõppeasutuste ja ettevõtete vahel Läänemere regioonis ning töökohapõhise õppe ja õpperännete osas.

Tulemused:

1. Vajaduste analüüs ja kutsehariduse programmi arendamine ettevõtetele ja kutsehariduse juhendajatele.
2. Välja arendada avatud õppematerjale ja piloteerida kolmel tasemel:

– rahvsuvaheline personali koolitus;

– riiklikud koolitused;

– arendada välja ECVETi põhimõtetest lähtuvad tööriistad hindamiseks ja valideerimiseks;
– levitustegevus.

Juhtpartner: LATVIJAS TIRDZNIECIBAS UN RUPNIECIBAS KAMERA, Läti

Partnerid:

1. PIKC Kuldigas Tehnologiju un turisma tehnikums, Leedu;
2. Tartu Kutsehariduskeskus;
3. LANSIRANNIKON KOULUTUS OY, Soome;
4. Baltic Bright, Läti;
5. Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V., Saksamaa;
6. VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS, Läti

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Läti rahvusvaheline agentuur
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler (tel: 736 1842, e-post: signe.vedler@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

______________________________________________________________________________________________________________________________________

”First Things First” – Health and well-being in Hairdressing and Beauty care

Koduleht: www.firstthingsfirst.eu

Periood: 01.09.2017 – 31.08.2019

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on tõsta tervise ja heaolu teadlikkust juuksuri- ja iluteeninduse valdkonnas. Selles projektis koostatud õppematerjalid toetavad juuksuri- ja iluteeninduse valdkondades tegutseivad ettevõtteid ja haridusasutusi. Mis omakorda vähendab kutsehaigusi ja kutsehaigusohte ning võimaldab pikemat karjääri juuksuri- ja iluteeninduses. Eesmärk on parandada töötingimusi, lahendades tavalisi praktilisi probleeme.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on tõsta tervise ja heaolu teadlikkust juuksuri- ja iluteeninduse valdkonnas.

Tegevused:

Projekt kestab kaks aastat. Kokku on 4 õppimise, õpetamise ja koolitusüritust, mis toimuvad igas projektis osalevas riigis. Iga kohtumine fokuseerib spetsiifilisele tervise ja heaolu aspektile: tööohutus, kemikalide ja kosmeetikaalane seadusandlus, ergonoomia ja mikrobioloogia. Lisaks külastatakse kohalikke ettevõtteid, sidusrühmade koolitusi ja loenguid. Projekti viimane üritus on teavitusüritus, mis toimub Soomes. Sellel üritusel tutvustatakse projekti tulemusi. Projekti tulemusel valmivad digitaalsed õppematerjalid ja enesehindamise juhend.

Tulemused:

Projektis osalejad saavad võimaluse koostada õppematerjale, mis on seotud tervise ja heaoluga. Õppematerjalid võivad olla erinevates formaatides: video, tekst, online klipid, audio jne. Õppematerjale saavad kasutada ettevõtted ja haridusasutused, kui nad käsitlevad tööheaolu ja tööohutuse probleeme. Digitaalseid õppematerjale saab integreerida kutseõpet pakkuvates haridusasutuste tundides nagu: ettevõtlus, kehaline kasvatus, terviseõpetus, tööohutus ja keemia. Samuti töödeldakse välja digitaalne tööalane heaolu test.

Juhtpartner: Porvoo Vocational College (Soome)

Partnerid:

1. Kouvola Region Vocational College (Soome)
2. Pikku Reata OY (Soome)
3. Leeds City College (Suurbritannia)
4. Albeda College (Holland)
5. Tartu Kutsehariduskeskus
6. IES Francesc de Borja Moll (Hispaania)
7. M Room (Soome)
8. Sim Finland OY (Soome)
9. Make Up Atelier Olga Miralles (Hispaania)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Soome rahvusvaheline agentuur
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1801, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Cooperation of enterprises and vocational schools at the example of energy management for smart factories (Smart Factory)

Periood: 15.10.2017 – 14.10.2019

Lühikirjeldus:

Kuna tendents on üha keerulisema ja digitaliseerunud tootmise poole, siis see nõuab ka muutust vastava ala hariduse nõuetes. Ettevõtted nõuavad praktikante, kes on tugevad elektrikutena, mehhatroonikutena ja ka majanduse valdkonnas, kes oskavad salvestada vajalikke andmeid tootmisprotsessi kohta. Veel enam nad peaksid suutma saadud infot arendada ja integreerida seda tehase konteksti. Selle tulemuseks on uued ja keerukamad nõudmised töötajatele.
Selle projekti eesmärk on eeltoodud valdkonnas parandada ettevõtete ja kutsekoolide vahelist praktilist koostööd. Koostöö tulemusel toetatakse kutseõpet ettevõtte spetsiifilise õppe sisuga ja tehniliste eeltingimustega. Lisaks on süvendatud keerukate tehnoloogiate käitlemine ja mõistmine.
Ettevõtete koostöö peaks toimuma riiklikul ja Euroopa tasandil, et võimaldada laiapõhjalist kogemuste vahetust seoses töökohapõhise õppega.

Projekti eesmärk:

Parandada ettevõtete ja kutsekoolide vahelist praktilist koostööd tööstuslikus energia kasutuses.
Tänapäeva keerukate digitaliseeritud tehnoloogiate käitlemine ja mõistmine.
Töökohapõhise õppe propageerimine.
Uute asjakohaste õppematerjalide väljajätöötamine “Industry 4.0” (tööstuse digitaliseerimine) kontekstis.

Tegevused:

1. Kutseõppe õpetamismeetodite uuendamine ja rakendamine.
2. Võrgustike loomine ja koostööde edendamine projekti partnerorganisatsioonide vahel.
3. Riikidevahelise õpetamise, koolituse ja koosõppimise korraldamine projekti eesmärkide saavutamiseks.
4. Tugevdada võtme- ja põhipädevusi. Lisaks laiendatakse kõikide osalejate keeleoskust.

Tulemused:

Projekti tulemused:
– õpetamismeetodite täiustamine,
– teoreetiline ja praktiline õpe,
– iseseisva õppimise kogemus;
– ettevõtete ja koolidevahelise koostöö, meetodite optimeerimine,
– töökohal põhineva õppe algatamine; – koolitus tööstuse kontekstis;
– uute ideede omandamine materjalide väljatöötamiseks;
– energiajuhtimissüsteemidega tegelemine;
– energiasäästu potentsiaalide teadlikkuse suurendamine;
– riikidevaheliste võrkude loomine ja tugevdamine eri tasanditel,
– praktikantide, õpetajate, ettevõtete esindajate kaasamine,
– hõlbustada ettevõtete ja koolide vahelist koostööd.

Juhtpartner: Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabrück Brinkstrasse (Saksmaa)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus;
2. West Nottinghamshire College of Further Education, Mansfield (Suurbritannia);
3. ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” (Itaalia);
4. Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland (Holland).

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Saksamaa rahvusvaheline agentuur
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1801, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal