Erasmus+ KA1 õpirändeprojektid

Projektid:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Improving the Quality of Traineeship (IQT)

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.06.2015

Lõpp: 31.05.2017

Lühikirjeldus:

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutseharidust pakkuv õppeasutus, kus igapäevaselt osaleb õppetöös üle 3500 õpilase ehk ligi 14 % Eestis esmast kutseharidust omandavatest põhi- või keskkoolijärgsetest õpilastest. Tulenevalt TKHK suurusest on tegevuse mõju Eesti majanduselus, ning sellest tulenevalt ka vastutus väga suur. Uus kutseõppeasutuse seadus paneb kutseõpet pakkuvatele asutustele kohuseks arendada väljundipõhiseid õppekavasid, lühendada õppeaja kestust ning suurendada praktika osakaalu, õppe paindlikkust. Ettevõtted ootavad töömaailmaga tihedamalt seotud erialasid ning kaasaegsete töövõtete õpetamist, samuti on tõusnud kutsekoolide lõpetajatele esitatavad keeleoskuse ja muude võtmepädevuste nõuded. Arengukava 2014-2018 koostamisel on TKHK eelnevate nõuetega arvestanud ning seadnud prioriteetseteks valdkondadeks praktilise õppe osakaalu suurendamise, praktika kvaliteedi tõstmise, väljundipõhiste õppekavade väljatöötamise ning rakendamise, töötajate professionaalsuse tõstmise.

Projekti eesmärk:

Parandada oluliselt praktilise õppe kvaliteeti 34 spetsialisti (kutseõpetajad ja praktika koordinaatorid) õpirände kaudu, mille abil tuuakse asutusse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, praktikate kvaliteetseks korraldamiseks ja hindamiseks. Projektis kirjeldatud lähenemine tagab oskused luua tihedamad sidemed töömaailmaga, mis on kutseõppes kriitilise tähtsusega. Õpirännetele lisaväärtusena koostatakse 10 erialal praktikamoodulid ja rakenduskavad mille alusel tunnustatakse vastuvõtva partneri juures läbi viidud õpilaste õpe ECVET raames vastavalt omandatud väljundite mahule. Teiseks suureks eesmärgiks vähendada väljalangevust ning projekti abil tõsta kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja) ja õpimotivatsiooni (praktiline, paindlik õpe sh välisriikides).

Tegevused:

Eesmärkide saavutamiseks korraldab TKHK käesoleva projekti raames kokku 180 õpirännet, sealhulgas 146 õpilast (28 eriala) ja 34 spetsialisti. Koostöös rahvusvaheliste koostööpartneritega koostatakse 10 eriala õpiväljundipõhised praktikamoodulid või moodulite terviklikud osas (praktika käigus saavutatavad õpiväljundid + nende hindamine). Töötajate õpirännete käigus omandatakse teadmisi ja kogemusi praktikaettevõtete leidmisel, valikul, individuaalsete praktika ülesannete püstitusel, juhendajate juhendamisel ning hindamisel. Õpilaste õpirännete korraldamisel viiakse läbi omandatud teadmiste ja loodud moodulite testimine praktikas. Õpilaste õpiränded tunnustatakse ECVET põhimõtteid järgides.
Projekti elluviimisel on tegevuste koordinaatoriks kolmeliikmeline TKHK projektide talitus, mis algatab tegevused, määrab vastutajad ning kontrollib tulemuste saavutamist. Olulisel kohal on talituse tegevustel igakülgne tugi rännete ettevalmistamisel ja korraldamisel (töörühmade komplekteerimine koostöös osakondadega, konkursside läbiviimine, reiside, osalejate toetamise, hindamise korraldamine, teavitustöö, suhtluse tagamine partneritega ja osakondade vahel jne).

Tulemused:

Projekti tulemusel on kasvanud õpilaste õpimotivatsioon, loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks, praktilise õppe korraldamise, juhendamise ja hindamise kvaliteet. Lisaväärtusena koostatakse praktikamoodulid ECVET printsiipe järgides ning tunnustatakse kui TKHK õppe osana käesoleva projekti raames ja ka tulevikus. Projekti pikaajalise mõjuna näeme kutsehariduse populariseerimist Eestis, TKHK spetsialistide pädevuse tõusu ning seeläbi võimet koolitada koostöös tööandjatega kvaliteetset ja praktiliste oskustega töötajaid Eesti ettevõtjatele, aidates kaasa „Eesti 2020 strateegia“ elluviimisele.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Useful Experiences and Competencies from Europe (UECE)

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.08.2016

Lõpp: 31.05.2018

Lühikirjeldus:

Käesoleva projektiga soovib taotleja käsitleda nelja Euroopa 2020 strateegia, Euroopa haridusstrateegia ET 2020, Eesti 2020 strateegia ja Erasmus + programmi põhiteemat:
1. Koolist väljalangevuse vähendamine alla 10% – suurendada haridussüsteemide avatust ja vastavust tööturu vajadustele, õppija toetamine.
2. Tõsta praktika juhendamise ja hindamise kvaliteeti.
3. Paindlikud õppevormid sh õpipoisiõppe arendamine.
4. Tugevam side töömaiilmaga.
5. Rahvusvahelistumine.
6. Tõsta kutsehariduse atraktiivsust.
Nimetatud teemad on olulisel kohal ka Tartu Kutsehariduskeskuse (TKHK) arengukavas 2014-2018.

Projekti eesmärk:

Käesoleva projektiga tahame kaasa aidata TKHK 2014-2018 arengukava eesmärkide saavutamisele ning tulenevalt sellest oleme projektile seadnud kaks põhieesmärki:
1. Praktilise õppe kvaliteedi tõstmine TKHK-s.
2. Väljalangevuse vähendamine.

Tegevused:

I. Ettevalmistavad tegevused
Ettevalmistavate tegevuste raames moodustatakse erialaosakondades töörühmad, kes valmistavad ette õpirännete täpse ajakava, sisu ja ülesanded tulenevalt eelkirjeldatud koolitusvajadustest ja õpiväljunditest, kooskõlastatakse vastuvõtva partneriga ning allkirjastatakse „Memorandum of Understanding“. Olulisel kohal on õpiväljundite sõnastamisel tööandjate esindajatele koolide spetsialistide osalusel läbi viidav seminar. Koostatakse inglisekeelsed praktikamoodulid, mis on sisendiks õpilaste praktika läbiviimiseks. Partnerid leiavad sobilikud ettevõtted õpiränneteks.

II. Õpirände läbiviimine
Haridustöötajate õpirännete kestus on 1 nädal ja õpilaste õpirännete kestus 5 nädalat.

1) Haridustöötajate õpiränne (kutseõpetajad, praktika koordinaatorid, ettevõtete praktikajuhendajad).
Osalejate õpiränne koosneb kahest osast. Esimesena saadakse teavet õppekavade ülesehituse, koostamise protsessi, õppeprotsessi ülesehitus ja rollijaotus, koordinatsioon ettevõttega, õppijate monitoorimine, toetamine, õpiväljundite kirjeldamine ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt, hindamine jne. Teisena viibivad osalejad koos õpilastega samas ettevõttes, kus teostavad õpilaste praktilise väljaõppe juhendamisel stažeerimise vormis. Õpirände lõpus toimub spetsialistide õpirände hindamine.

2) Õpilaste õpiränne
Õpilaste õpiränne kestusega 5 nädalat viiakse läbi vastavalt sõlmitud lepingule. Õpirännel viibivad õpilased kohalikus ettevõttes. Õpirände lõpus toimub õpilaste tulemuste hindamine spetsialistide ja ettevõtte juhendaja osalusel.

3) Vastuvõtvate partnerite kohustused on sarnased ja kõigi puhul samad:
a) Õpirännete ajakava, sisu ja ülesannete koostamises osalemine, õpiväljundite kooskõlastamine
b) Lepingute sõlmimine
c) Praktikaettevõtete leidmine
d) Õpirändes osalejate majutamine, kohalike olude tutvustus
e) Õpirände ülesannete elluviimine (töövarju võimaluse pakkumine, õppematerjalide, praktikadokumentide jm tutvustamine, õppe, hindamismeetodite ja –kriteeriumite, stažeerimsiprogrammi väljatöötamises osalemine)
f) Praktikaettevõttele stažeerimisprogrammi ja praktikamooduli edastamine ja selgitamine, juhendaja(te) määramine
g) Õpilaste praktika hindamise korraldamine, dokumentide täitmine

III. Praktika tunnustamine ja tulemustest teavitamine
Osalejad koostavad iseseisva analüüs-esitluse ning tutvustavad õpirände tulemusi (erialalised, kultuurilised, keelelised jm väljundite saavutamise protsessi kirjeldus ja tulemused). Osalejad koostavad ühiselt pressiteate, mis avaldatakse kooli kodulehel, facebookis

Tulemused:

1. Väljundipõhiste praktikamoodulite koostamine ja testimine.
2. Töökohapõhise õppe korraldamise teadmiste hankimine (ettevõte vs kool vs õpilane), õppe- ja rakenduskavade koostamine, ning selle propageerimine.
3. Töötajate professionaalsuse tõstmine, rahvusvahelise kogemuse tagamine.
4. Rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine kelle poolt projekti raames ja edaspidi läbi viidud praktika on taotleja kui saatva asutuse poolt tunnustatud.
5. Töötajate keeleoskuste arendamine.
6. Õpilaste konkurentsivõime tööturule sisenemisel on tõusnud.
7. TKHK õpilaste õpimotivatsioon on tõusnud.
8. Kutsehariduse atraktiivsus on tõusnud.
9. Õpilaste keeleoskuse tõstmine.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal