Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) projektid

Projektid:

 • Metallierialade praktilise õppe kvaliteedi tõstmine Tartu Kutsehariduskeskuses

Metallierialade praktilise õppe kvaliteedi tõstmine Tartu Kutsehariduskeskuses

Ulatus: Kodumaine
Algus: 01.02.2015
Lõpp: 31.10.2015

Lühikirjeldus:

Tartu Kutsehariduskeskuses on metallierialadel (sh keevitaja erialal) töötajate koolitamine üks väheseid erialasid teenindusalaste erialade kõrval, mis otseselt orienteeritud tootmisele. Kvaliteetse õppe tagamiseks tuleb ajaga sammu pidada ja luua vastav kompleksne õppepraktikabaas, et tulevane valdkonna töötaja valdaks kõiki tööga seotud küsimusi tervikuna. Praktilisi teadmisi ja oskusi ei saa omandada auditoorsete loengute vormis.
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt 2013 aastal teostatud uuring („Kutseharidus ja muutuv tööturg“ http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10373139/10482841) toob muu-hulgas välja metallitööstuse valdkonna alljärgnevad kitsaskohad (ettevõtjate seisukohast lähtuvalt):
– kutsekoolide lõpetajate oskuste ja teadmiste tase ei vasta ettevõtjate nõudmistele;
– lõpetajate praktilised oskused on puudulikud ehk koolipraktika ei vasta töömaailma nõudmistele;
– keevitajate töötajate nõudlus ületab pakkumise.
Eesti Konjunktuuriinstituudi tööstusbaromeetri andmetel on tööstuse ettevõtjate hinnangul tellimuste vähesuse järel teisel kohal ettevõtete arengut (toodangu kasvatamist) pärssivaks teguriks kvalifitseeritud tööjõu puudus (http://ki.ee/baromeetrid/industry_1411.xls ), samal ajal on tootmisvõimsused rakendatud vaid 75% ulatuses.
Keevitaja kutse omandamisel on olulisim praktiline väljaõpe, kus ühtesid ja samu töövõtteid tuleb korrata kümneid ja sadu kordi enne kui need omandatakse. Keevituses spetsiifilisuse tõttu on otstarbekas kasutada simulaatorit – puudub materjali ja tarvikute kulu. Projekti tulemusel soetatav simulaator tõstab olulisel määral meie koolitatavate spetsialistide vastavust tööjõuturu vajadustele (mis on kvaliteedi üks olulisemaid kriteeriume), suurendavad veelgi erialalisele tööle rakendumise määra, parandavad oluliselt kutseõppe mainet nii sotsiaalpartnerite, õppurite kui ka ühiskonnas laiemalt.

Projekti eesmärk:

Projekti üldeesmärgiks on tagada metallierialade kutseõppe kvaliteedi tõstmine läbi praktilise töö õppebaasi kaasajastamise.
Projekti alameesmärgiks on hankida, paigaldada ja rakendada õppeprotsessis kolm keevitus-simulaatorit.

Tegevused:

1. Riigihanke ettevalmistamine (soetatava seadme spetsifikatsiooni koostamine, hankedokumentide ettevalmistamine.
2. Riigihanke läbiviimine (hanke korraldamine, hankelepingu sõlmimine, aruandluse esitamine).
3. Kutseõpetajate esmase seadmetega seonduva koolituse läbiviimine.
4. Sotsiaalpartnerite teavitusürituste läbiviimine (tööandjad sh erialaliit, kutseõppeasutused, töötukassa jt).
5. Projektijuhtimine.

Tulemused:

Projekti tulemusel paraneb kvaliteetse ja tööturuvajadustele vastava metallivaldkonna kutsehariduse kättesaadavus kogu regiooni potentsiaalsetele õppuritele. Lisaks avardab võimalusi juba valdkonnas tööjõuturul olevate inimestele täiendõppeks (koostöös sotsiaalpartneritega) ning ümberõppeks.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Veronika Kupri, 736 1801, veronika.kupri@khk.ee

http://www.struktuurifondid.ee/public/teavitamine/EL_Regionaalareng_horisontaal.jpg

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal