Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektid

 

ESF

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÕM tegevuste elluviimine

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.10.2015 – 01.09.2018

Lühikirjeldus:

Lepingu ese on PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ (edaspidi Tegevus) elluviimine.
PRÕM – Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” elluviimiseks“
Pooled (Tartu KHK ja SA Innove) lähtuvad PRÕM tegevuste elluviimisel ja lepingujärgsetes tegevustes haridus- ja teadusministri poolt 05.09.2015 käskkirjast nr 316 (edaspidi PRÕM käskkiri), selle lisast (PRÕM) ja kõigist lepingu kehtivuse ajal tehtud nimetatud käskkirja muudatustest. Lisaks lähtuvad pooled PRÕM tegevuste elluviimisel perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses ja selle rakendusaktides ning juhendis „Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks toetuse taotlejale ja saajale“[1] sätestatust.

Projekti eesmärk:

Töömaailma ja kutseõppe tihedam seostamine. PRÕM tegevusi viiakse ellu lähtuvalt “Ühtekuuluvusfondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr 1 “Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturu” EL vahendite kasutamise eesmärgist nr 5 “Õpe- kutse ja kürghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust.

Tegevused:

PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ elluviimine.

Tulemused:

Loodud on uued töökohapõhise õppe õppekohad.

Maksumus: 150 000 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 150 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani (tel 736 1877, e-post: sigrid.tani@khk.ee)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kutsehariduse maine tõstmine

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.01.2017 – 31.12.2017

Lühikirjeldus:

Panustame põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajate, aga ka üldhariduskoolide õpetajate, lastevanemate ja täiskasvanud elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse kutseõppe eelistest, võimalustest ja erialavalikutest. Toetame kutsehariduse suhtes positiivse hoiaku kujundamist.

Projekti eesmärk:

1) Suurendada Tartu linna ja maakonna ning lähimaakondade põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste teadlikkust kutseõppe võimalustest ja eelistest, suurendada huvi kutseõppe erialade sh vähempopulaarsete erialade) vastu ning kujundada positiivset hoiakut kutseõppes õppimise vastu.
2) Kujundada Tartu linna ja maakonna ning lähimaakondade põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste täiskasvanud suunajate teadlikkust kutseõppe võimalustest ja eelistest ning kujundada positiivseid hoiakuid kutseoskuste kohta.
3) Tõsta esile praktilisi oskusi ja väärtustada meisterlikkust ühiskonnas ning aidata kaasa oskuste aasta sõnumi levitamisele.

Tegevused:

1) Koostöös kõigi Tartu kutseõppeasutustega viime läbi avatud uste päeva “Kutse Tartust” 2017 ja “Kutse Tartust “2018 eesmärgiga populariseerida kutseoskuste omandamist Lõuna-Eesti maakondade põhi- ja keskkoolide õpilastele ja õpetajatele ning tutvustada õppimisvõimalusi kutseõppeasutustes.
2) Koostöös Rajaleidja keskusega aitame kaasa noorte karjäärivalikute avardamisele läbi kaasava FB mängu „Millne tuleviku meister võib sinus peidus olla“  loomise ja levitamise (mängu kontseptsioon lisatud)  ning  tuleviku meistrite suvelaagri korraldamise põhikooli 2. astme õppijatele.
3) Koostöös Eesti Masinatööstuse Liidu ja Tartu ettevõtetega korraldame Metallinädala „Mul on metal sees“, millega tutvustame ja propageerime Tartu põhi- ja keskkooli õpilastele metalli- ja masinatööstuses vajalikke ameteid inspireerides noori valima ettevõtetes nõutud, kuid noorte hulgas mõnevõrra ebapopulaarsemaid erialasid.

Tulemused:

1) Tartu kutseõppeasutuste ühisüritusel „Kutse Tartust“ osaleb kokku 1900 õpilast (Tartu linnast ja maakonnast, Põlva-, Võru-,Valga- ja Jõgevamaalt) ning 100 noorte suunajat. Avalikkus on
kommunikatsiooni kaudu teadvustanud kutseõppeasutuste rolli Tartus ja Lõuna-Eestis.
2) Kampaania „Milline tuleviku meister sinus peidus on?“ reach on 40 000 inimest ja selle kaudu jõutakse 10 000 üldhariduskoolide õpilaseni. Tuleviku meistrite suvelaagris osaleb 40 õpilast.
Kampaania kaudu edastatud sõnum väärtustab praegusi ja tulevasi oskusi.
3) Metallinädala „Mul on metal sees“ raames jõutakse kokku 700 õpilase ja õpetajani Tartu linnas  koolis, kellele on tutvustatud tööstusettevõtetes nõutud oskusi ja erialasid.

Maksumus: 104 716 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 104 716 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK turundus-ja kommunikatsioonijuht Kaire Mets (tel 736 1877, e-post: kaire.mets@khk.ee)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.09.2016 – 31.08.2017

Lühikirjeldus:

Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes toimingutes ja situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, saada teadlikuks oma erinevate uskumuste soodustavast või piiravast toimest, samuti saada tuge oma isiklikele arusaamadele ja identiteedile.
Käesoleval hetkel Tartu Kutsehariduskeskus ei paku täiendavat keeleõpet eesti keelest erineva emakeelega õppuritele. Alates 2011. a viiakse läbi esmakursuslastele funktsionaalse keeleoskuse test, mille põhjal selekteeruvad välja nõrga keele oskusega eesti keelest erineva emakeelega õpilased. Seoses asjaoluga, et Lõuna-Eestis ei ole võimalik kutseharidust omandada vene õppekeelega õpperühmades, on suurenenud Tartu Kutsehariduskeskuses õpilaste arv, kes vajavad täiendavat eesti keele õpet.

Projekti eesmärk:

1. Täiendava võõrkeele õppe eesmärgiks on õppija toimetulek kultuuriliselt mitmekesises töökeskkonnas ja konkurentsivõime tõstmine tööturul. Võõrkeeleoskus julgustab õpilasi kandideerima välispraktikale ja loob eeldused edukamaks toimetulekuks keelekeskkonnas.
2. Täiendav eesti keele õpe: aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, saada teadlikuks oma erinevate uskumuste soodustavast või piiravast toimest, samuti saada tuge oma isiklikele arusaamadele ja identiteedile.

Tegevused:

Täiendav keeleõpe jaguneb antud projektis:
1. täiendav eesti keele õpe (keelekursus koos talvekooli läbiviimisega)
2. täiendav võõrkeele õpe:
2.1 keelekursused (soome keel, saksa keel, vene keel);
2.2 Euroopa keelte ja kultuuride nädal – 200 osavõtjaga konverents ja 5 töötuba 15 osavaõtjaga teenindusvaldkonna erialadelt;
2.3 ettevõttepraktika koos täiendava vene keele õppega Narvas Kutseõppekeskuses ja kooli praktikaettevõtetes.

Tulemused:

1. Täiendav eesti keele õpe: tulemuste saavutamiseks on täiendava eesti keele õppe kursuse väljatöötamine, mis sisaldab lõimitud keele- ja erialaõpet, nende läbiviimiseks õppematerjalide koostamist, vastava õppekava väljatöötamist ja nende alusel õppetöö läbiviimist.
2. Täiendava võõrkeele õpe: kursused keskenduvad suulisele eneseväljendusoskusele. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab õige kultuurilise suhtumise ning igapäevatööks vajalikud kutsealased teadmised ja oskused enese väljendamiseks valitud võõrkeeles tasemel B1.
3. Jätkusuutlikkuse tagamiseks on kavas korraldada täiendavat keeleõpet järgnevatel aastatel.

Maksumus: 14 916 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 14 916 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õppekorralduse juht Mariann Karja (tel: 736 1870, e-post: mariann.karja@khk.ee)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktikasüsteemi arendamine Tartu KHK-s

Algus- ja lõpptähtaeg: 03.04.2017 – 31.10.2018

Lühikirjeldus:

Tartu KHK käivitab praktikasüsteemi arendamise projekti, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ettevõtete ja kooli vahel õppetöö läbiviimisel. Projekti raames viime läbi koolitused ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stažeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes, tihendame koostööd partneritega töökohapõhise õppe läbiviimisel viies läbi regulaarseid koostöökohtumisi ning kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse.

Projekti eesmärk:

Kool ja praktikaettevõtted toimivad koostöös praktikantide juhendamisel ning õppetöö läbiviimisel saavutamaks õppekavas ettenähtud õpiväljundeid.

Tegevused:

1. Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine (kohustuslik tegevus).
2. Õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel.
3. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures.
4. Praktikute kaasamine õppetöösse.

Tulemused:

1. Pädevad tööandjate poolsed praktikajuhendajad.
2. Tõhus koostöö õppijate, kooli ja ettevõtete vahel töökohapõhises õppes.
3. Kaasaegsete erialaste oskuste ja teadmistega kutseõpetajad.
4. Huvitavad ja töömaailmaga seostatud tunnid ja praktikumid.

Maksumus: 50 000 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 50 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK koolitusjuht Ülle Antson (tel: 736 1876, e-post: ylle.antson@khk.ee)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tartu KHK konverents “Kudas meister, nenda töö”

Algus- ja lõpptähtaeg: 03.05.2017 – 19.06.2017

Lühikirjeldus:

Käesolev projekt on välja kasvanud traditsioonilisest (alates aastast 2000) toimuvast kevadkonverentsist, mis on ainus kogu kooli õpetajaskonda haarav õpiüritus. Eelmistel aastatel korraldatud kokkusaamiste (konverents, seminarid, õpitoad jms) tagasisidestamisel on saadud infot, kus paljud osalejad on märkinud vajadust pöörata rohkem tähelepanu uute õpivormide ja ühistöövahendite kasutamisele ning koolidevahelisele koostööle. Ühendamaks Lõuna- Eesti koolide head mõtted laiendame konverentsil osalejate hulka kaasates Liivimaa koolide õpetajaid, mis rikastab ideede ulatust ja koostöö tihenemist. 21. sajandi tehnoloogia kiire arengu ajastu nõuab haridustöötajatele uue metoodikaga konverentsi.

Projekti eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Tegevused:

Ühepäevane konverents algab inspireerivate teemaarendustega mõtteärgitajatelt (Kristjan Otsmann – Tulevikutöö oskused ja ajaplaneerimine 21. sajandil. Mart Noorma – õppimine ja õpetamine 21. sajandil tehnoloogia kiire arengu ajastul). Õpetajate poolt juhitud meistriklassides tegeletakse Liivimaa kutsekoolide parimate praktikate, hetkeolukorra ja tulevikuvisioonidega kaasava hariduse ja muutunud õpikäsituse võtmes. Lisaväärtuseks on erinevate koolide õpetajate kokkutulemise võlu uues kombinatsioonis, uute ideede saamine, inspiratsioon ja tugi üksteiselt.
25 meistriklassi tegutsevad ühes avatud õpiruumis 10-liikmelistes ümarlaudades.
Meistriklasside läbiviimisel ja kokkuvõtete tegemisel kasutatakse nutiseadmeid ning veebipõhiseid ühistöövahendeid.
Õpetajad omandavad praktilisi oskusi tänapäevase tehnoloogia kasutamisel meeskonnatöös, mis aitab ületada igapäevatöö rutiini ja koguda uut energiat.
Konverentsi, kus tuttavate elementide vahel on uudsed seosed, pole Liivimaa kutsekoolides varem korraldatud.

Tulemused:

Projekti läbiviimisega taotletakse, et:
a) konverentsi korraldajad ja meistriklasside juhid saavad kogemuse kolleegide kaasamisest suurürituse tulemuslikul läbiviimisel;
b) muutunud õpikäsituse õpikogukond on saanud väärtusliku ideedekogumi, et muuta koolikultuuri, kaasavat õppeprotsessi, õppetöö korraldust ja õpetaja rolli;
c) projektis osalenud Liivimaa kutsekoolid väärtustavad koostööd, mis aitab muuta õppimise kutsekoolides kaasaegseks.

Maksumus: 3000 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 3000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õppekorralduse juht Mariann Karja (tel: 736 1870, e-post: mariann.karja@khk.ee)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tartu KHK Kergetööstuse ja kodu- ning iluteeninduse osakonna õpetajate edukama toimetuleku tagamine õpetajatöös ja enesearengu tõstmine supervisiooni kaasabil

Algus- ja lõpptähtaeg: 15.08.2017 – 30.03.2018

Lühikirjeldus:

Kaasav haridus eeldab õpetajatelt avatust uutele õpetamise meetoditele ja- stiilidele. Samuti muutuvad ka õppijad ning mitut põlvkonda õpetanud õpetajad vajavad tuge ja nõustamist uute oludega kohandamiseks. Õpetajad võivad olla vähe motiveeritud uute (kaasaegse hariduse) õppemeetoditega kaasa minema, kuna nad ei pruugi uskuda enda võimekusse (hakkama saamisel). Noorema generatsiooni õpetajatele tekitavad vanemate kolleegide aegunud õpetamisviisid pingeid, õpilaste jaoks on selline olukord sageli segadust tekitav.
Uuendused haridusmaastikul ja töökorralduse muutused tekitavad palju lisatööd, aeg selle tegemiseks tuleb õpetajal leida teiste töökohustuste kõrvalt, sageli oma vaba aja arvelt. Eesti haridusasutustes leidub enesele teadvustamata läbipõlemise äärel õpetajaid. Oma probleemidega ei ole tegelikult kellegi poole pöörduda, sest kõigega ei soovita oma kolleege koormata. Arutledes kooliga seonduvat oma lähedastega kaasnevad ka eetilised piirangud.
Usume, et superviisori kaasamine protsessi osana, aitab õpetajatel muutuvates oludes paremini toime tulla ning oluliselt vähendada õpetajate tööalase läbipõlemise riski.
Superviisor aitab õpetajal iseennast tänapäevase õpikäsitlusega suhtestada ja tulla toime uue õpilaste generatsiooni õpetamisega. Leiame, et superviisor peab olema süsteemiväline inimene, sest probleemid on sageli sellist laadi, mida kooli palgal olevale inimesele ei julgeta või ei taheta avaldada.

Projekti eesmärk:

Projekti üheks eesmärgiks on Tartu KHK põhiväärtuste toetamine. Põhiväärtused, mida projekti raames käsitletakse on: koostöö ja meisterlikkus (töötajate erialane ja pedagoogiline kompetentsus, nende vastutustundlik suhtumine töösse on meistrite kujundamise põhieeldus).

Teiseks eesmärgiks on aidata õpetajatel enesega ja oma tööga hästi toime tulla. Et õpetajad oleksid rahulolevad ja sellega seoses oleksid rahul ka õpilased Tartu KHKst omandatud haridusega.

Tegevused:

Tegevus- ja ajakava:

15.08.2017- 30.09.2017 Toimunud arenguvestlustest kokkuvõtete tegemine koos osakonnajuhatajaga ning superviisori tuge vajavate õpetajate arvu välja selgitamine. Osakonna õpetajate ja superviisori grupiseanss.

01.10.2017- 15.10.2017 Projektimeeskonna koostöö superviisori ja nõustamist vajavate/ soovivate kollegidega. Esimese individuaalseansi läbiviimise koha ja aegade planeerimine/kinnitamine. Edasiste seansside sagedus ja aeg lepitakse iga õpetaja poolt superviisoriga kokku individuaalselt.

16.10.2017- 15.06.2018 Individuaalnõustamised vajadustepõhiselt. Samal perioodil toimuvad kord kahe kuu jooksul õpetajate omavahelised kohtumised aruteludeks supervisiooni tulemuslikkusest.

15.06.2018- 15.07.2018 Õpetajate tagasiside projektile, kokkuvõte ja tulemuste analüüs. Projekti aruandluse tegemine ja projekti lõpetamine.

Tulemused:

1. Projekti tulemusena on õpetajad eneseteadlikumad, analüüsi- ja koostöövõimelisemad.
2. Projekti tulemusena rakendatakse Tartu Kutsehariduskeskuses õpetajate poolt meelsamini
kaasaegset õpikäsitlust.
3. Projekti tulemusena on tõusnud Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajate professionaalne areng.

Maksumus: 10 000  EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus:  10 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK kutseõpetaja Helin Liiv (tel: 736 1837, e-post: helin.liiv@khk.ee)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul II

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.09.2017-30.06.2018

Lühikirjeldus:

Projektis osalevate õpilaste arv:
Täiendav eesti keele õpe mitte-eesti emakeelega õppuritele: 16 õpilast
Täiendav võõrkeele õpe:
●soome keele mentorõppes 24-30 õppijat (sõltuvalt kooli vastuvõetute arvust)
●saksa keel 12 õpilast
●inglise keel 50 õpilast (erinevatest õppegruppidest erineval ajal)

Projekti eesmärk:

Täiendava eesti keele õppe peamine eesmärk on suulise väljendusoskuse arendamine (sõnavara rikastamine, rääkimisjulguse innustamine).
Täiendava võõrkeele õppe eesmärgiks on õppija toimetulek kultuuriliselt mitmekesises töökeskkonnas ja konkurentsivõime tõstmine tööturul.

Tegevused:

1. Täiendav eesti keele õpe:
1.1 Tegevus 1: auditoorne õpe 30 tundi, 10 sessiooni.
Õppija eesti keele sõnavara täieneb ettevõtlusalaste terminitega ja tööeluks vajalikke väljenditega. Kursuse raames õpitakse tundma Eesti kultuuri, tavasid ja kombeid
1.2 Tegevus 2: e-õpe, 20 tundi:
E-õppe materjalid on Moodle keskkonnas ja õpilased täiendavad erialase eesti keele teadmisi teoreetiliste õppematerjalide põhjal ning lahendavad ette antud ülesanded.
1.3 Tegevus 3: Eesti kultuuri:
1.3.1 Õpilased osalevad ERM-is tunnis “Kes või mis on eestlane?” Kokku 4 tundi
1.3.2 Õpilased osalevad ERM-is tunnis “Soome-ugri keeled ja meeled” Kokku 4 tundi
1.3.3 Õppereis Tallinna. Külastatavad kohad: KUMU, parlament. Kokku 12 tundi.
2. Täiendav võõrkeele õpe:
2.1 Soome keele mentorõppe:
2.1.1 Korraldatakse kultuuriõhtu, kus mentorid kohtuvad mentiidega, arutatakse eelseisvaid ülesandeid ja tutvutakse üksteise kultuurilise taustaga.
2.1.2 Praktilise õppe käigus kohtuvad mentorid oma mentiidega, et praktiseerida ja harjutada soome keelt läbi otsese suhtlemise (üldkeele ja erialase keelena).
2.1.3 Mentiidid kajastavad kohtumisi mentoriga (=õppimist) individuaalsetes blogides soome keeles. Blogisid toimetavad keeleliselt Tartu Ülikooli soome keele üliõpilased.
2.1.4 Iga kuu lõpus toimuvad kohtumised mentorite, mentiide ning keeleõpetajaga. Kohtumistel tehakse vahekokkuvõtted tehtud tööst ja arutatakse eelseisvaid ülesandeid.
2.1.5 Mentorõppe läbinud õpilased saavad osaleda keelelaagris, mille raames külastatakse Soome Turismimessi 2018, praktikaettevõtteid ja tutvutakse partnerkooliga Soomes ning osaletakse sealsetes kutsealastes tundides.
2.2 Saksa keel – Keelelaager partnerkoolis Saksamaal, Tartu sõpruslinnas Lüneburgis.
Keelelaagri eesmärgiks on kutsealase saksa keele praktiseerimine keelekeskonnas. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab õige kultuurilise suhtumise ning igapäevatööks vajalikud kutsealased teadmised ja oskused enese väljendamiseks saksa keeles tasemel B1.
2.3 Inglise keel – Keeleõppereisid väliskülalistele.
Tartu Kutsehariduskeskuse turismiosakonna õpilaste korraldavad Eesti reise väliskülalistele (õpetajad, projektijuhid, haridusametnikud). Ühised reisid ja matkad annavad õpilastele võimaluse teha turistidele reisipakette, koostada giiditekste ja olla teejuhiks.

Tulemused:

Täiendav eesti keel: keeletestid kursuse alguses ja lõpus.
Täiendava võõrkeele kursuse läbimisel:
I Soome keele mentorõppe: Omandatud teadmised kajastuvad keeleblogides ja lisaks sellele sooritavad õpilased mentorõppe lõppedes kompleksülesande keelelaagris Soomes.
Tegevuse tulemuste saavutamist tõendavad järgmised dokumendid: tegevustes osalejate andmekorje dokumendid, osalejate keelelise eneseanalüüsi kokkuvõtted enne ja pärast tegevustesse sisenemist, keeleblogid, kompleksülesannete sooritamise hinnangud.

II. Saksa keel. Tegevuse tulemusena on paranenud osalejate praktiline keeleoskus ja suurenenud kutsealane sõnavara. Tegevuse tulemusena valmivad järgmised õppematerjalid, mis koondatakse loodud koduleheküljele: Praktika Lüneburgis.
1. Ülevaade Tartu sõpruslinnast Lüneburgist (tutvustav slaidiprogramm, video)
2. Nädisreisipakett Lüneburgi reisimiseks (transport, temaatilised linnaekskursioonid, traditsioonilised üritused, majutus- ja toitlustuskohtade soovitused)
3. Tartu ja Lüneburgi koostöö (ajalugu, sõprussidemed, organisatsioonid).
4. Teejuht – meelespea Lüneburgi ettevõttepraktikale minejale.

III. Inglise keel. Keeleõppereisid väliskülalistele. Tegevuse tulemusena on paranenud osalejate praktiline keeleoskus ja suurenenud kutsealane sõnavara. Läbi suhtlemise keelekeskkonnas on õppija julgem. Valminud õppematerjalid (marsruudid koos giiditekstidega, soovitused lisalugemiseks, tagasiside, reisi analüüs) koondatakse ettevalmistava kursuse raames loodud kodulehele: Õppereisid Tartu KHK väliskülalistele. Loodud andmebaasi saab edaspidi kasutada ja täiendada.

Maksumus: 33 126,80 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 33 126,80 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õpetaja Sille Lillestik (tel: 5554 4479, e-post: sille.lillestik@khk.ee)

 

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal