Euroopa Sotsiaalfondi projektid

Projekt:

 • Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva – ja Võrumaal

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva – ja Võrumaal

Ulatus: Kodumaine
Algus: 01.06.2011
Lõpp: 30.06.2015

Lühikirjeldus:

Noorte (16-29 aastat) tööhõive on olnud suureks probleemiks juba pikemat aega.

Nende töölerakendumist takistab töökogemuse, teadmiste ja oskuste puudumine, madal haridustase ning motivatsiooni puudumine. Noorte edasiõppimisel (põhihariduse ja kutse omandamisel) on olnud suureks takistuseks aja puudus (laste kasvatamine), rahalised probleemid, transpordi probleemid ja madal haridustase ( omandamata põhiharidus või nõrgad teadmised põhikoolist).

Sagedaseks kutsekoolist väljalangemise põhjuseks on olnud vale eriala valik. Antud olukorras on raske noorel takistusi iseseisvalt kõrvaldada. Paljudel juhtudel ei ole neil ka pere tuge ning abi edasiõppimise jätkamisel.

Antud sihtgruppi kuuluvate noorte jaoks on oluline aidata neil valida õige amet, toetada haridustee jätkamist ning töökoha leidmist õpitud erialal.

Kavandatud projekti tulemusena aidatakse põhihariduseta või ainult põhiharidusega töötutel noortel vanuses 16 – 29 eluaastat leida omale sobiv eriala, omandada teadmisi ja oskusi valitud erialal läbi töökohapõhise õppe ja kutseõppe või täienduskoolitusel osalemise, toetada tööle rakendumist.

Projektiga leevendatakse transpordiga seotud probleeme, lastehoiu puudusest tingitud probleeme ning rahalised takistused õppima asumisel ja töökoha leidmisel.

Noored saava projektis kiirelt vajalikku nõustamist, sest nõustamistegevused (karjääriõppekursus, psühholoogiline- ja karjäärinõustamine, tööklubi) viiakse läbi vastavas maakonnakeskuses.

Projekti eesmärk:

Tartu-, Põlva-, Jõgeva – ja Võrumaa noored vanuses 16-29 aastat omavad teadmisi ja oskusi tööturule sisenemiseks.
Projekti spetsiifilised eesmärgid:

 1. Sihtgruppi kuuluvad noored on teadlikud töömaailmas toimuvast.
 2. Sihtgruppi kuuluvad noored on teadlikud oma võimetest, teadmistest ja oskustest ning oma kutsesobivusest.
 3. Sihtgruppi kuuluvad noored osalevad elukestvas õppes.
 4. Sihtgruppi kuuluvad noored on saanud erialase väljaõppe.
 5. Tartumaa 16-29 aastaste noorte tööstus on vähenenud.

Tegevused:

1) Ettevalmistavad tegevused

Infomaterjalide ettevalmistamine ja trükkimine.

Sihtgrupi andmete kogumine töötukassalt. Töötukassa Tartu-, Jõgeva-, Võru- ja Põlvamaa osakonnalt saadakse sihtgrupi kontaktid.

Koostöös kohalike omavalitusega jagatakse noortele infot algavast projektist.

Karjäärinõustaja võtab ühendust noortega ning selgitab tegevusi ja võimalusi, mida projekt annab. Esmase vestluse tulemusena kutsutakse noori infopäevale, mis viiakse läbi piirkondlikus töötukassasTartu-, Põlva-, Jõgeva – ja Võrumaal.

Projektis osalemisest huvitatud noortega sõlmitakse kirjalik leping, kus sätestatakse stipendiumi ja sõidukulude maksmise tingimused ning teenuste osutamise kord ja lepingupoolte õigused, kohustused ning vastutus.

Piirkondlike ettevõtetega läbirääkimiste pidamine praktikakohtade leidmiseks ja ettevõtetega praktikalepingute sõlmimine.

2) Õppima asumist ja kutsevalikut toetavad tegevused

Peale lepingu sõlmimist toimuvad noortele karjääriõppekursused elukohajärgses maakonnakeskuses ning vastavalt osalejate vajadusele ka individuaalsed karjääri- ja psühholoogilised nõustamised.

Noorte huvidele vastavalt võimaldatakse neil osaleda õppija varjuna Tartu Kutsehariduskeskuse valitud õppegrupis ning töövarjuna huvi pakkuval erialal oma piirkonnas ja ka lähiümbruses.

Kõigile soovijatele korraldatakse ringkäik Tartu Kutsehariduskeskuse ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppebaasidesse. Karjääriõppekursuse ja nõustamiste lõppedes kujunevad koolitusgrupid. Noor valib oma eeldustele ja soovidele vastava töökohapõhise õppe kursuse või liitub Tartu KHK põhiõppe kursusega või valib täiskasvanute täienduskoolituse kursuse.

Kogu projekti vältel on osalejatele tugiisikuteks karjäärinõustaja ja psühholoog.

Muukeelsete õppijate grupile viiakse läbi eesti keele intensiivkursus, et tagada eesti keelsele kutseõppele siirdumine.

Noortele emadele, kellele on takistuseks projektis osalemisel lapsehoiu võimaluse puudumine, korraldatakse lapsehoiuteenus Tartu Kutsehariduskeskuses.

3) Kutseõppe korraldamisega seotud tegevused

Kutseõppe korraldamisega seotud tegevusteks on paindlike õppimisvõimaluste loomine noortele sobivatel erialal.

Noor saab valida projektis pakutud õppimisvõimaluste vahel ning õppe lõpetanud noor saab vastava tunnistuse.

4) Tööle asumist toetavad tegevused.

Tööle asumist toetava tegevusena viiakse õppe läbinutele ja tööd mitte leidnud noortele läbi tööklubid vastavas maakonnakeskuses. Tööklubis antakse teadmisi tööturul kandideerimiseks ning toetatakse noorte motivatsiooni edasi õppida, tööd leida ja tööle asuda.

Samuti tegeldakse vastavalt vajadusele individuaalse nõustamise ning juhtumikorraldusega.

Tööklubis võib noor osaleda vastavalt vajadusele kuni projekti lõpuni.

Tulemused:

 1. Projekti tegevuste tulemusena tööle rakendunud inimeste kavandatud arv ja osakaal projektis osalenud inimestest kokku: 40/200 (20%), sealhulgas mehi: 25/100; 25%, naisi: 15/100; 15%.
 2. Projekti raames luuakse 250 inimesega kontakt, kellest 150 inimest kaasatakse karjääriõppe moodulisse.
 3. 75 inimest asub edasi õppima erinevatesse õppevormidesse: 1. Kutseõpe põhihariduse baasil 20 noort. 2. Esmaõppekursustel 30 noort. 3. Täiskasvanute koolituskursustel 20 noort.
 4. 10 vene keelset noort on osalenud eesti keele intensiivkursusel ning omandanud eriala.
 5. 20 madala haridustasemega noort ema on osalenud projektis ning neile on võimaldatud lapsehoiuteenus.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus
Projektijuht/Tartu kontaktisik: Veronika Kupri

ESF logo

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal