Põhimäärus

Lae alla fail Tartu KHK põhimäärus

 

(Terviktekst seisuga 20. veebruar 2014)

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 6 lõike 2 alusel, arvestades kutseõppeasutuse
seaduse § 15 lõike 2 punkti 10, § 18 lõiget 2, § 29 lõiget 2, § 49 lõikeid 1 ja 5..

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Nimetus

Kooli nimetus on Tartu Kutsehariduskeskus (edaspidi kool).

§ 2. Haldusala ja õiguslik seisund

(1) Kool on Tartu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus ) hallatav asutus ja tegutseb Tartu
Linnavalitsuse haridusosakonna (edaspidi haridusosakond ) haldusalas.
(2) Kool lähtub oma tegevuses seadustest ning nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest, Tartu
linna põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja kooli arengukavast.

§ 3. Liik

Kool on munitsipaalkutseõppeasutus.

§ 4. Õigusjärglus

Kool on Tartu Tööstuskooli, Tartu Teeninduskooli, Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskooli ning Tartu Õppekeskuse õigusjärglane.

§ 5. Asukoht

(1) Kool asub Tartus. Kooli aadress on Kopli tn 1, Tartu.
(2) Kooli tegutsemiskohtadeks Tartus on Kopli tn 1, Põllu tn 11 ja W. Struve tn 8a.

§ 6. Õppevorm ja õppekeel

(1) Õpe toimub statsionaarse või mittestatsionaarse õppe vormis. Statsionaarne õpe toimub
koolipõhises ja töökohapõhises õppevormis.
(2) Kooli õppekeel on eesti keel. Lisaks võib kool pakkuda õpet inglise või vene õppekeeles.
(3) Kooli õppekeel on eesti keel. Kooli õppekeeleks võib olla mõni muu keel, kui seda on otsustanud haridus- ja teadusminister.

§ 7. Asjaajamine

(1) Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
(2) Kooli asjaajamist korraldatakse linnavalitsuse kehtestatud korras hallatavatele asutusele kehtestatud ühtsete põhimõtete alusel.
(3) Koolil on oma veebileht http://www.khk.ee, kus kool avaldab õigusaktide alusel avalikustamist vajavad dokumendid ja andmed.

§ 8. Pitsat ja sümboolika

(1) Koolil on oma nimetuse ja Tartu linna vapi kujutisega pitsat, mis vastab Tartu linna
põhimääruses kehtestatud nõuetele.
(2) Koolil on oma sümboolika ja oma sümboolikaga dokumendiplangid.

§ 9. Eelarve ja pangakonto

(1) Koolil on oma eelarve, mis on Tartu linna eelarve osa.
(2) Kool kasutab linnavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu

2. peatükk

Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

§ 10. Kooli tegevuse eesmärgid

Kooli tegevuse eesmärgiks on võimaldada:
1) kutseõpet taseme- või täiendusõppena;
2) kutsekeskharidusõpet;
3) kutseõpet põhikooli- või gümnaasiumiõpilastele;
4) kutseõpet ühisõppekava alusel.

§ 11. Kooli ülesanded

Kooli ülesanneteks on:
1) luua õppijatele tingimused kutseõppe ja kutsekeskharidusõppe läbimiseks statsionaarse õppe
vormis (kooli- või töökohapõhiselt) või mittestatsionaarse õppe vormis;
2) korraldada õpet vastavalt õppekavadele ning täita kutseõppe korraldamisel seadusest tulenevaid
ülesandeid ja kohustusi;
3) tagada õpilasele tugiteenuste (sealhulgas karjääriteenus, õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoogiline ja
psühholoogiline teenus) ning õigusaktidega ette nähtud tervishoiuteenuste kättesaadavus;
4) korraldada kooli õppekavade koostamist ja arendamist ning õppemetoodilist tööd;
5) koostada, välja anda ja levitada ainealaseid ja metoodilisi juhendeid, õppevahendeid ja
-materjale ning täiendada ja arendada õppebaase tulenevalt õppekavade nõuetest;
6) kasutada koolile eraldatud ressursse (raha, hooned, õppevahendid jne) sihipäraselt ja
otstarbekalt õppetöö kvaliteedi kindlustamiseks;
7) võimaldada töötajatele erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamist, sealhulgas korraldada
töötajatele koolitusi;
8) kaasata õppetöösse kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste;
9) teavitada õppima asuda soovijaid õppimis- ja karjäärivõimalustest koolis õpetatavatel erialadel;
10) müüa praktika käigus valmistatud tooteid ja osutada teenuseid;
11) tutvustada oma tegevust avalikkusele.

3. peatükk

Kooli juhtimine

 

§ 12. Kooli direktor

(1) Kooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires kooli tegevuse eesmärkide ja ülesannete
elluviimise, kooli üldseisundi, õppekasvatustöö, arendustegevuse ning raha õiguspärase, sihipärase
ja otstarbeka kasutamise eest, samuti kooli kasutada antud linnavara heaperemeheliku
majandamise, säilimise ning korrashoiu eest.
(2) Kooli direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli õppekorralduseeskirja,
sisekorraeeskirja ja töökorralduse reeglite täitmise ning juhib kooli tegevust koostöös juhtkonna,
nõukogu, nõunike kogu, linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste ning muude organitega.
(3) Direktor annab oma tegevusest aru nõunike kogule, linnapeale ja haridusosakonna juhatajale.

§ 13. Kooli direktori ülesanded

(1) Käesoleva määruse paragrahvis 12 nimetatud ülesannete täitmiseks ja tulemuste saavutamiseks
kooli direktor:
1) moodustab kooli nõukogu, juhib selle tööd ning tagab õiguspäraste otsuste täitmise;
2) kinnitab õppekavad ja nendes tehtavad muudatused, kooli töökorralduse reeglid ja muud
töökorralduslikud dokumendid, mille kinnitamine ei ole nõukogu pädevuses;
3) moodustab õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks vastuvõtukomisjoni, kannab õpilaskandidaadi
kooli õpilaste nimekirja ja arvab õpilase nimekirjast välja;
4) tagab õpilase arengut toetava õppekeskkonna kujundamise;
5) planeerib kooli eelarve tulud ja kulud, kinnitab enne linnavalitsusele esitamist kooli eelarve,
eelarve täitmise aruande ja majandusaasta aruande;
6) kinnitab kooli struktuuri ja töötajate koosseisu, jagab töötajate vahel tööülesanded ja –
kohustused ning sõlmib, muudab, ütleb üles ja lõpetab töötajatega töölepingud ja võtab töötajaid
vastutusele töölepingu rikkumise eest;
7) tagab töötajatele töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad töötingimused;
8) tagab kooli sisehindamise süsteemi väljaarendamise ja kehtestab sisehindamise läbiviimise
korra;
9) korraldab kooli arengukava koostamise, linnavalitsusele esitamise ning arengukava
avalikustamise;
10) korraldab isikuandmete kaitset ja avalikule teabele juurdepääsu, samuti teabele
juurdepääsupiirangute kehtestamise;
11) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise ning kooli tegevusega
seotud andmete ja dokumentide esitamise haridusosakonnale;
12) tagab kooli õppekavade, õpilaste ja pedagoogidega seotud andmete kandmise Eesti Hariduse
Infosüsteemi (edaspidi EHIS);
13) koordineerib kooli osalemist riigisisestes ja rahvusvahelistes projektides ja programmides ning
tagab nende kaudu linnale võetud kohustuste tulemusliku täitmise;
14) määrab kindlaks direktori asendamise korra;
15) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

(2) Ülesannete täitmiseks kooli direktor oma pädevuste piires:
1) esindab kooli ja teeb Tartu linna nimel tehinguid, mis on suunatud käesolevas määruses, õigus
ja haldusaktides sätestatud ja töölepingus kokkulepitud ülesannete täitmisele;
2) annab käskkirju või volitab struktuuriüksuse juhatajat välja andma käskkirju, väja arvatud
seaduse või selle alusel vastuvõetud õigusaktidega kooli direktori pädevusse antud küsimustes;
3) käsutab kooli eelarvevahendeid, arvestades Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja
finantsjuhtimise korda;
4) annab töötajatele tööalaseid korraldusi, sealhulgas volitab töötajaid õigusaktidega sätestatud
piires kooli esindama;
5) esitab haridusosakonnale või haridusosakonna kaudu linnavalitsusele kooli tegevuseks vajalike
dokumentide eelnõusid;
6) moodustab ajutisi töörühmi või komisjone;
7) allkirjastab kooli nimel dokumente;
8) koostab analüüse;
9) kinnitab hankeplaani ja korraldab riigihankeid;
10) teeb teisi vajalikke toiminguid.

 § 14. Kooli juhtkond

(1) Koolil on juhtkond, mille ülesanne on kooli tegevusega seotud strateegiliste küsimuste
arutamine ja kooli tegevuse tulemuslikuks korraldamiseks vajaliku taktika analüüsimine. Kooli
juhtkond on direktorile kooli tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.
(2) Kooli juhtkonna koosseisu, täpsemad ülesanded ja töökorra kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

 § 15. Kooli nõukogu

(1) Koolil on nõukogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine, arengu kavandamine ja
õigusaktidega antud muude ülesannete täitmine.
(2) Nõukogu moodustab, selle koosseisu kinnitab ja muudab kooli direktor käskkirjaga, arvestades
kutseõppeasutuse seaduse paragrahvi 17 lõiget 3, kusjuures töötajate esindaja valitakse töötajate
üldkoosolekul.
(3) Nõukogu peamiseks töövormiks on koosolek, mille valmistab ette (sealhulgas koostab
päevakorra) ja kutsub kokku kooli direktor. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt
neli korda aastas.
(4) Nõukogu erakorralise koosoleku kokkukutsumise võib algatada nõukogu liige, kui seda
toetavad vähemalt pooled nõukogu liikmed. Erakorralise koosoleku kutsub kokku kooli direktor
vastava taotluse alusel.
(5) Nõukogu korralise või erakorralise koosoleku toimumise kohta edastatakse nõukogu liikmetele
e-posti teel teade vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. Teates peab olema välja
toodud koosoleku toimumise aeg, koht, päevakord ning selgitav teave päevakorras olevate teemade
kohta.
(6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled nõukogu liikmetest. Nõukogu
otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks kooli
direktori hääl.
(7) Nõukogu otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla protokollija ja direktor.

§ 16. Kooli nõunike kogu

(1) Koolil on nõunike kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja Tartu linna kooli arengukavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel ja täita teisi õigusaktides
sätestatud ülesandeid.
(2) Linnavalitsus moodustab korraldusega nõunike kogu viieks aastaks.

§ 17. Kooli sisehindamine

(1) Koolis viiakse läbi sisehindamist, et tagada koolis õppijate arengut toetavad tingimused ja kooli
järjepidev areng.
(2) Kooli sisehindamisel analüüsitakse sisehindamise eesmärgist lähtuvalt õppekasvatustööd ja
juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamine on kooli arengukava koostamise
alus.
(3) Sisehindamise aruanne koostatakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

4. peatükk

Õppekorralduse alused

§ 18. Kutseõpe tasemeõppena

(1) Tasemeõppe läbiviimise aluseks on kooli õppekavad, mis on registreeritud EHISes.
Tasemeõppe õppekava on esmaõppe või jätkuõppe õppekava.
(2) Tasemeõppe käigus omandatakse teisele kuni viiendale kvalifikatsioonitasemele vastav
kvalifikatsioon, mis võimaldab juurdepääsu järgmise kvalifikatsioonitaseme õppele.

§ 19. Kutseõpe täiendusõppena

(1) Täiendusõppe läbiviimise aluseks on täiendusõppe õppekavad, mis koostatakse haridus- ja
teadusministri määruse alusel.
(2) Täiendusõppe käigus omandatakse üksikkompetentse.

§ 20. Kutseõpe põhikooli- või gümnaasiumiõpilastele

(1) Põhikooli- või gümnaasiumiõpilastele kutseõppe läbiviimise aluseks on õppekava, mille kool
on koostanud koostöös põhikooli või gümnaasiumiga.
(2) Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastel on kutseõppe käigus võimalik omandada esmaseid kutse-,
eri- ja ametialaseid kompetentse põhikooli või gümnaasiumi riikliku õppekava või põhikooli
lihtsustatud riikliku õppekava alusel ette nähtud valikainete raames.

§ 21. Õppekorralduseeskiri

(1) Õppekasvatustööd koolis reguleerib õppekorralduseeskiri.
(2) Õppekorralduseeskirja kinnitab kooli nõukogu haridus- ja teadusministeeriumi määruse alusel.
(3) Direktor kehtestab käskkirjaga õppekorralduseeskirja rakendamiseks vajalikud juhendid ja
korrad.

5. peatükk

Koolipere

§ 22. Koolipere

Koolipere moodustavad kooli direktor, õppekasvatusala juhtivad töötajad, õpetajad ja teised
töötajad (edaspidi töötajad ) ning õpilased. Õpilane on kutseõppe tasemeõppe õppekava järgi
õppija.

§ 23. Kooli töötajad

(1) Koolitöötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud töölepingus ja
töökorralduse reeglites, kollektiivlepingus, seadustes ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktides.
(2) Kooli töötajatel on keelatud avalikustada õpilaselt saadud teavet õpilase ja tema perekonna
kohta, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.
(3) Kooli töötajatel on õigus esitada kooli direktorile ettepanekuid kooli tegevuse parandamiseks
ning pöörduda oma õiguste kaitseks haridusosakonna ja teiste kooli tegevuse üle järelevalvet
tegevate organite poole.

§ 24. Kooli õpilaskond

(1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.
(2) Õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt kooskõlas seaduse ja seaduse alusel
antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja
kohustustest.

§ 25. Kooli õpilaskonna põhikirja vastuvõtmine ja kinnitamine

(1) Õpilaskonnal on põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite
moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.
(2) Õpilaskonna põhikirja eelnõu koostab õpilasesindus, tehes selleks vajaduse korral koostööd
direktori või direktori määratud töötajatega.
(3) Õpilasesindus avalikustab kooli kodulehel kooli õpilaskonna põhikirja eelnõu ning annab
õpilastele võimaluse esitada põhikirja eelnõu kohta ühe kuu jooksul kirjalikke ettepanekuid.
(4) Õpilasesindus korraldab pärast põhikirja eelnõu avalikustamist kooli õpilastele põhikirja eelnõu
tutvustamiseks ja selgitamiseks teabepäeva.
(5) Õpilasesindus vaatab käeoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul õpilaskonna
põhikirja eelnõu kohta esitatud ettepanekud üle, otsustab nende arvestamise või arvestamata
jätmise ning muudab arvestatud ettepanekute alusel põhikirja eelnõud.
(6) Õpilasesindus avalikustab kooli kodulehel ülevaate saabunud ettepanekute, nende arvestamise
või arvestamata jätmise kohta koos põhjendustega ning õpilaskonna põhikirja muudetud eelnõu.
(7) Mitte varem kui kaks nädalat pärast õpilaskonna põhikirja täiendatud eelnõu avalikustamist
korraldab õpilasesindus põhikirja vastuvõtmiseks elektroonilise hääletamise.

(8) Õpilasesindus määrab hääletamise aja ja korra, mis tagab elektroonilise hääletamise turvalisuse
ja usaldusvääruse. Õpilasesindus avaldab teabe hääletamise läbiviimise aja ja korra kohta
õpilaskonna põhikirja täiendatud eelnõu avalikustamisega samal ajal ja viisil.
(9) Igal õpilasel on üks hääl. Õpilasesindus valib häältelugemiskomisjoni, kes viib läbi
häältelugemise ja koostab selle kohta protokolli, mille allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.
Õpilaskonna põhikiri loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole hääletamisel
osalenud õpilastest.
(10) Õpilasesindus esitab õpilaskonna vastuvõetud põhikirja kinnitamiseks kooli nõukogule.
(11) Õpilaskonna põhikirja muudetakse samas korras.

6. peatükk
Kooli vara ja raamatupidamise korraldamine

§ 26. Vara

(1) Kooli kasutuses olev vara on koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja
käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu linnavara, õigused ning
hüved. Kooli kasutuses oleva linnavara omanikuks on Tartu linn.
(2) Linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Tartu linnale rahaliste kohustuste
võtmine toimub Tartu linnavara eeskirjas ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

§ 27. Rahalised vahendid ja raamatupidamine

(1) Kooli tegevust rahastatakse riigieelarvest ja linnaeelarvest, sihtotstarbelistest ning
projektipõhistest eraldistest ja annetustest ning tasulisest tegevusest saadud laekumistest.
(2) Kooli tasulisteks tegevusteks on:
1) riikliku koolitustellimuse väline kutseõpe;
2) kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis;
3) kutsealane eelkoolitus;
4) täiskasvanute koolitus;
5) lapsehoiuteenus;
6) õppeotstarbeliste majandusüksuste (õppeköök, õppetöökoda, õpilaskodu, õppehotell,
õppekauplus, õppepesumaja) kaudu osutatavad teenused ja toodete müümine;
7) kooli kasutuses oleva linnavara üürile või rendile andmine;
8) büroo- ja infotehnoloogilised teenused.
(3) Tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse linnavolikogu kehtestatud korras.
(4) Kooli raamatupidamisarvestust korraldab rahandusosakond koos kooli direktoriga.

7. peatükk
Järelevalve

§ 28. Riiklik järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppekasvatusala üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium või maavanem õigus- ja haldusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
(2) Kui riikliku järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutuse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha,
tasutakse see kooli eelarvest.

§ 29. Järelevalve

Kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teeb järelevalvet
(sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) linnavalitsus.

8. peatükk

Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

§ 30. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.
(2) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid
teises koolis samal või lähedasel kutse- või erialal.
(3) Kooli tegevuse lõpetamisel täidab kooli direktor kooli tegevuse käigus Tartu linnale võetud
kohustused ja nõuab sisse võlad, arvestades linnavalitsuse asjakohaste juhistega.

 

 

Aadu Must

Esimees

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal