Veelkord karjääriteemast.

Tartu KHK karjääriplaneerimise osakonna eestvõtmisel sai Tartus teoks seminar “Karjääriteema – liikumine ja /või paigalseis?” Osalejate hulgas oli õpetajaid vabariigi üldharidus -ja kutsekoolidest, karjäärikoordinaatoreid, karjäärinõustajaid, koolijuhte, huvijuhte, psühholooge, ettevõtete esindajaid.Jutuks tulid riiklikku õppekava läbiva teema “Tööalane karjäär ja selle kujundamine” käsitlemise erinevad vaatenurgad.HTM Koolivõrgubüroo Tartu EL konsultant Gea Kõverjalg andis infot võimalustest karjäärinõustamissüsteemi arendamiseks Struktuurfondide kaasabil, REK -i sotsiaalainete peaekspert Mare Oja ja Sindi Gümnaasiumi direktor Mari Suurväli esitlesid läbiva teema käsitlemist ühiskonnaõpetuse ja valikainete kaudu; Tartu LV HO peaspetsialist õppesuundade alal Helen Biin tegi kokkuvõtte uuringust, milles kajastuvad Tartu linna lastevanemate soovid ja ootused karjääriplaneerimise osas; AS Tarkon personalijuht Matti Timmermann tõi välja tööandja ootused kooli õppekavale.Küsimusele”Miks on koolil vaja karjääriplaneerimist?” püüdis vastata Tartu Descartes`i Lütseumi direktor Jaan Reinson.Oma töökogemustest karjääriplaneerimise teema lõimimisel klassivälise tegevusega pajatas Tartu Slaavi Gümnaasiumi õpetaja ja karjäärikoordinaator Olimpiada Nikolajenko ning TKHK karjääriplaneerimise osakonna abistavale rollile viitas oma sõnavõtus osakonnajuhataja Signe Reppo.Pärastlõunal oli osalejail võimalus oma mõtteid välja öelda töötoa gruppides teemal “Tööalane karjäär ja selle kujundamine” koolis: poolt ja vastuargumendid erinevatest vaatenurkadest, võimalused lahendusteks ja koostööks.Tänu seminaristide aktiivsele mõttetööle saame teha osapooli siduva kokkuvõtte.Rõhutame eelkõige võimalusi. Positiivne suhtumine on edasiviiv jõud ja aitab ületada paratamatult ettetulevaid takistusi.
Võimalused üldhariduskoolis:
– juhtkonna toetus ühtse karjääripalneerimistöö korraldamiseks koolis
– igas koolis peaks olema karjäärikoordinaator
– “Tööalane karjäär ja selle kujundamine” läbiva teemana kõikides kooliastmetes
– vastava õpetaja ja võimaluste olemasolul grupitöö 5. – 6. kl. alates
– kutsealase eelkoolituse kursused laiendava osana

Läbiva teema” Tööalane karjäär ja selle kujundamine” peamised lähtpunktid:
– läbiva teema eesmärgid peaksid olema koolisiseselt ühtlustatud
– oluline on seoste loomine õppeainete vahel
– tähtis on õppeaine seostamine igapäevaeluga
– senisest enam püüda kasutada aktiivõppe meetodeid
– arendada tuleks koostööd partneritega ( kohalikud omavalitsused, tööhõiveametid, kohalikud teabe- ja nõustamiskeskused, ettevõtted, kutsekoolid, kõrgkoolid, meedia jne,)
– võimalusel siduda klassi- ja koolivälised üritused läbiva teemaga
Vajalikud rõhuasetused ettevõtja seisukohast:
– õpilase kaasatus
– vastutustunde kasvatamine
– üldoskuste tugevam baas
– valiku tegemise oskus
– info töötlemise ja info esitamise oskus
– tuleks võimaldada õppimist läbi kogemuse
Veel võimalusi:
– vajalikud on infostendid kooli
– teemakohaste loengute tellimine spetsialistidelt
– temaatilised üritused (näit.karjääripäevad, ametipäevad, töövarjupäevad)
– töötoad teooria sidumiseks praktikaga
– infomesside külastamine ja sealt saadud teabe analüüsi juhendamine
– kohtumised ettevõtjatega
– firmade külastamine
– lastevanemate kaasamine

Abi õpetajatele:
karjääriplaneerimise moodul õpetajate koolitusse nii taseme- kui täiendõppes
Võimalused kutsekoolis:
– läbiv teema “Tööalane karjäär ja selle kujundamine” ka kutseõppeasutuste õppekavasse
– praktikajuhendajate koolitamine
Kõikide töögruppide esitlusest jäi kõlama mure ülepaisutatud õppeprogrammide pärast, mis põhjustab pealiskaudsust ja takistab keskendumist olulisele.
Kui viidata seminari pealkirjas peituvale küsimusele, võib kokkuvõtte põhjal kindlalt vastata: ta liigub siiski!

Avaldatud: 09.11.2004

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal