KKK

Õppimine Tartu KHKs

Kas Tartu KHK-s õppimiseks on seatud vanusepiirang?
Ei, kutsekoolis võib õppida olenemata vanusest. Õppimine kutsekoolis on üldjuhul tasuta (v.a mõned üksikud erialad, kuhu soovijaid võetakse ka tasulistele õppekohtadele) ning järjest saab tasuta omandada mitut eriala.

Kas peale põhikooli Tartu KHK-sse õppima asudes saab ka keskhariduse?
Jah, kui õppija asub õppima kutsekeskharidusõppesse, mis üldjuhul on 3-aastane õppekava ning läbib kõik üldainete õpingud, saab ta kutsekeskhariduse. See on võrdsustatud üldkeskharidusega, mida saab gümnaasiumis ning seega on kutsekeskharidusega noorel samad võimalused edasiõppimiseks nagu ka gümnaasiumilõpetajal.

Kas siis kui olen 1 või 2 aastat gümnaasiumis käinud, saan hinded üle kanda?
Jah, gümnaasiumis läbitud üldainete hindeid on võimalik  üle kanda.

Kas kutsekoolis ja mõnes muus koolis saab paralleelselt õppida?
Kui õppija soovib ja suudab õppida paralleelselt kahes koolis, siis on see võimalik. Samaaegselt saab õppida erinevat haridustaset andvas koolis (nt kõrgkool ja kutsekool) või omandada kutsekoolis kahte eriala  juhul, kui õppetöö korraldus võimaldab reaalselt kahte eriala õppida.

Kas töötav inimene saab ka Tartu KHK-s õppida?
Mitmetel erialadel on sessioonõppe võimalus, mis tähendab, et koolis ei käida igapäevaselt. Peale selle on töötavale inimesele võimalik taotleda individuaalset  õppetöögraafikut, mis hõlbustab töö ja õpingute ajalist sobitamist.

Kas Tartu KHK annab ka rakenduslikku kõrgharidust?
Ei, Tartu KHKs on võimalik peale keskhariduse omandamist õppida 4. või 5. taseme kutseõppes, kuid see ei ole rakenduslik kõrgharidus.

Kevadine vastuvõtt

Millised dokumendid peab tooma kevadisel vastuvõtul?
Kevadisel koolivaheajal  põhihariduse baasil erialadele kandideerijad, kes pole veel põhikooli lõpetanud, esitavad   kevadel jooksva õppeaasta “valge” tunnistuse. Muude dokumentide esitamise nõuded jäävad samaks.
Haridusnõudeta erialale kandideerija ei pea esitama haridust tõendavat dokumenti

Kas ka kevadel saab  dokumente esitada e-keskkonnas?
Jah, e-vastuvõtt, kus saab täita sisseastumisavalduse ja laadida üles lisadokumendid on avatud ka kevadisel vastuvõtuperioodil. Kuid elektroonselt ei saa kandideerida kahele erialale, selleks on vaja siiski tulla kohapeale, et koos karjäärinõustajaga kahe valiku eelistused ja põhjendused läbi kaaluda.

Kas soovi korral on mul võimalik kandideerida ka kahele erialale?
Jah, on võimalik, kuid selleks tuleb konsulteerida Tartu Kutsehariduskeskuse karjäärinõustajaga, et koos läbi arutades saada kindlus, kuivõrd läbikaalutud ja põhjendatud kandidaadi kahe eriala valik on. Rohkem valikuvõimalusi ei tohi tähendada juhuslikke otsuseid, sest kahele erialale kandideerides tuleb läbida mõlema valiku vestlused ja testid, ka motivatsioonikirjad peavad neid valikuid  selgitama ja põhjendama. Seega tähendab kahele erialale kandideerimine kandidaadile topeltpingutust.

Kas saan juba kevadel ka õpilaskodu koha broneerida?
Jah, koos sisseastumisavaldusega saab taotleda ka õpilaskodu kohta.

Kuna ma saan teada, kas sain kooli sisse?
24. märtsil toimuvad kutsehariduskeskuses vestlused ja mõnedel erialadel ka testid, mille põhjal moodustatakse kandidaatidest pingerida. Tulemustest saab teada juba vastuvõtule järgneval nädalal. Kahele erialale kandideerijad näevad oma kohta mõlema eriala pingereas ning parimal juhul saavad siis otsustada, kummal erialal õpinguid alustada.

Kuidas käib õppimaasumise kinnitamine?
Noored, kes kevadisel vastuvõtul on esitanud põhikooli lõputunnistuse, saavad oma õppimaasumise kinnitada kohe. Need, kes lõpetavad põhikooli juunis, peavad lõpetamise järel esitama kutsehariduskeskusesse ka oma lõputunnistuse ning seejärel enne 22. juunit kinnitama oma õppima asumise. Kui õpilane 22. juuniks õppima asumist kinnitanud ei ole, vabaneb tema õppekoht ootejärjekorras olevale kandidaadile.
Õppimaasumist saab kinnitada kas koolis kohapeal või e-vastuvõtu keskkonna kaudu.

Kui haridusnõudeta erialadel ei ole vaja põhikooli lõputunnistust esitada, kuidas siis käib õppima asumise kinnitamine?
Õppimaasumist saab sel juhul kinnitada kohe peale vastuvõtukomisjoni otsust kas koolis kohapeal või e-vastuvõtu keskkonda sisse logides.

Kui ma praegu õpin juba Tartu Kutsehariduskeskuses, kuid sooviksin eriala vahetada, kas saan kandideerida?
Jah, kandideerida, vastuvõtuvestlusel ja – testidel osaleda ning õppima asumise saad kinnitada. Kuid enne uuele erialale õppima asumist pead sa kindlasti olema vabastanud oma praeguse õppekoha.

Kui ma kevadel sisse ei saanud, kas siis saab suvel uuesti kandideerida?
Jah, Sul on võimalik suvel uuesti kandideerida. Kutsehariduskeskus usub, et õppekohti võib üle jääda või vabaneda kõigil erialadel. Seega on Sul võimalus teha uus avaldus ning kandideerida kas samale erialale või valida koos karjäärinõustajaga uus eriala. Kui kandideerid samale erialale ning usud, et Sinu vestluse ja testide punktisumma on piisav, siis pole teist korda vastuvõtukomisjoni ees vaja käia. Kui aga kandideerid teisele erialale, siis on vaja kogu vastuvõtuprotseduur uuesti läbida.

Dokumentide vastuvõtt

Kui ma ise ei saa vastuvõtuperioodil dokumente tuua, kas keegi teine saab need minu eest esitada?
Dokumendid saab esitada ka sisseastuja lapsevanem.  Sõbrad üksteise dokumente esitada ei saa.

Kas saan avalduse internetis teha ning dokumendid paberkandjal kooli tuua?
Jah, saad avalduse enne dokumentide esitamist eelnevalt internetis ära täita. Kuid pane tähele! Kindlasti on vajalik, et Sinu kandideerimisdokumendid jõuavad kooli enne dokumentide vastuvõtu perioodi lõppu. Kui esitad internetis avalduse, loe hoolikalt juhiseid ning ava PDF formaadis avaldus, kuhu on märgitud Sinu vestluse toimumise aeg ja koht.

Kuidas käib dokumentide esitamine interneti teel?
Selleks, et esitada dokumente interneti teel, peab olema töötav ID-kaardi lugeja ning ID-kaardi PIN koodid.  Skänni dokumendid või tee neist pilt (JPG formaadis) ning lae e-vastuvõtu keskkonnas üles. Veendu, et kõik vajalikud dokumendid oleksid esitatud! Interneti teel saab esitada ka dokumendifoto (NB! Mitte dokumendifotosid kool ei kasuta). Üleslaetavad dokumendid on vaja digiallkirjastada. Paberkandjal dokumente vestlusele kaasa tooma ei pea.  Kui esitad internetis ka avalduse, loe hoolikalt juhiseid ning ava PDF formaadis avaldus, kuhu on märgitud Sinu vestluse toimumise aeg ja koht.

Mis siis saab kui mul ei ole dokumentide esitamise päevaks kõiki vajalikke dokumente (nt arstitõend) olemas?
Kui dokumentide esitamise päeval on mõned dokumendid (nt arstitõend, lapsevanema nõusolek, dokumendifoto, ID-kaart) puudu, siis  saab need esitada hiljem, kuni dokumentide vastuvõtu viimase päevani.

Kas arstitõendi asemel sobib ka tervisekaart (mille saab põhikooli lõppedes kaasa)?
 Kooli sisseastumisel on vajalik perearsti tõend selle kohta, et kandidaadil ei ole vastunäidustusi erialal õppimise osas. Tervisekaarti ja vaktsineerimise passi soovib kooli arst kooli sissesaanud õpilastelt.

Kui põhikool on lõpetamata, siis millise dokumendi pean tooma?
Ilma põhihariduseta noorel on võimalik kandideerida üldjuhul haridusnõudeta erialadele ja nemad ei pea ka haridust  tõendavat dokumenti esitama.
Erandina ootame kevadisel vastuvõtul kandideerima ka neid noori, kes põhikooli lõputunnistuseni jõuavad sama õppeaasta lõpul ning nemad peavad esitama viimase „valge“ tunnistuse.
Lisaks on lubatud  vastavalt uuele kutseõppeasutuse seadusele kutsekeskharidusõppesse  vastu võtta ka ilma põhihariduseta noori, kes on vanemad kui 22 aastat ning võimelised õpinguid jätkama. Need kandidaadid ei esita põhikooli lõputunnistust,  kuid kuna kool peab kandidaadi  võimeid hindama, siis teevad nad koolis üldainete testi.

Erialavalik

Kas kutsehariduskeskuse karjäärinõustamine ja koolitused sisseastujale on tasuta?
Kutsehariduskeskus pakub õppimaasujatele tasuta karjäärinõustamist. Selleks tuleb aeg broneerida regita.saksing@khk.ee või tel 7361 878. Lisaks korraldame tasuta koolitusi sisseastujatele. Koolituste sisu ja toimumisest saab lähemat infot SIIT .

Kas kutsehariduskeskuses saab kandideerida kahele erialale?
Jah, Tartu Kutsehariduskeskuses on võimalik kandideerida korraga kahele erialale.  Tasub tähele panna, et seda ei saa teha e-vastuvõtu keskkonnas, vaid üksnes kohapeal karjäärinõustajaga konsulteerides. Mõte on selles, et kandidaat saaks sisseastumisel koos karjäärinõustajaga arutades kindluse kuivõrd läbikaalutud ja põhjendatud on  tema valikud.Kahe eriala valija peab osalema mõlema eriala vestlustel ja testidel ning see on täiendav koormus nii kandidaadile endale kui vastuvõtukomisjonile. Lisaks tuleb esitada mõlemat erialavalikut põhjendav motivatsioonikiri.

Kas kõik õpilased peavad esitama motivatsioonikirja?
Jah, motivatsioonikiri on kohustuslik lisadokument, mida küsime kõigilt sisseastujatelt. Motivatsioonikirja kaudu saab kandidaat ennast tutvustada ja vastata küsimusele  “Miks ma sobin valitud erialale õppima?”

Vestlus

Mis siis saab kui ma ei saa ettenähtud ajal vestlusele tulla?
Üldjuhul vestluse päeva muuta ei ole võimalik, kuid  väga mõjuva põhjuse tõttu saab teha erandeid. Selleks  tuleb saata vastava osakonna juhatajale palve ning uurida, millal oleks sobiv vestelda. Kontakti küsi vastuvõtutöötaja käest.

Mida vestlusel küsitakse?
Vestlusel uuritakse, miks soovid valitud erialal õppima asuda ning püütakse selgusele jõuda, kui motiveeritud õppija oled. Enne vestlust tasub enda jaoks selgeks mõelda vastused sellistele küsimustele: Miks soovin valitud erialal õppida? Mis mulle selle eriala juures meeldib? Mida sellest erialast tean (nt edasiõppimise võimalused, võimalused tööturul)?

Kooli sissesaamine

Millal saan teada, kas sain valitud erialale sisse?
Vestlustele ja testidele järgneva nädala jooksul on tulemused teada. Dokumentide esitamisel said koopia oma avaldusest, mille paremas servas pildi all on kirjas Sinu kasutajatunnus ja parool. Kui sisestad need andmed e-vastuvõtu keskkonnas, näed oma kandideerimise tulemust. Kui said valitud erialale sisse, kinnita oma õppimaasumine kohe.

Miks ma ei saa  kooli siseveebi sisse logida?
Kooli siseveebi kasutavad ainult kooli õpilased. Õpilaskandidaadid saavad oma paroolidega siseneda üksnes e-vastuvõtu keskkonda.  Tehniliste probleemide ilmnemisel pöörduge palun tel 7361 859 või 7361 863

Kas saan tühistada oma õppima asumise kinnituse?
Kui said kooli sisse, kuid mõtled õppima asumise osas ümber, saab oma otsuse tühistada. Sisene oma kasutajatunnuse ja parooliga e-vastuvõtu alt või helista õppesekretärile 7 361 859. On hea, kui tühistad kinnituse kohe kui oled otsustanud – siis saavad esimesed ootejärjekorras olevad  õpilaskandidaadid õppekoha.

Mis siis saab kui ma ei saanud valitud erialale sisse?
Kui ei õnnestunud soovitud erialale sisse saada,  kuid soovid kindlasti Tartu Kutsehariduskeskuses õppida, kontrolli kooli kodulehelt teiste erialade vabade õppekohtade olemasolu. Kutsehariduskeskus soovitab uue eriala valikul pöörduda karjäärinõustaja poole, lisaks heale nõuandele näeb tema kõige värskemaid andmeid vabade õppekohtade kohta.

Õpilaskodus elamine

Kas mulle kindlustatakse õpilaskodu koht kui kooli sisse sain?
Õpilaskodu kohad määratakse esmajoones alaealistele ja Tartust kaugel elavatele õppijatele. Täiskasvanud õppijad peavad arvestama võimalusega, et ei pruugi soovitud kohta kooliaasta alguses saada. Kõik õpilaskodukohaga seotud küsimused saab esitada õpilaskodu juhatajale telefonil 5886 8004.

Kui palju õpilaskodus elamine maksab?
Õpilaskodu koha maksumus ühele õpilasele on Kopli tänava õpilaskodus 57€ kuus ning Põllu tänava õpilaskodus 48€ kuus. Võimalik on taotleda ka õpilaskodu kohamaksumuse toetust.

 

 

 

 • Esmaspäevast algab uute õpilaste kevadvastuvõtt

  Loe edasi »

 • Tartlased tõid kokakunsti võistlustelt koju kaks hõbemedalit

  Loe edasi »

 • GOOD FRANCE toob kutsehariduskeskuse õpperestorani Prantsuse road

  Loe edasi »

 • Narva õpilased keelekümblevad Tartus

  Loe edasi »

 • Selgusid “Aasta Tegija 2018” võistluste võitjad

  Loe edasi »

fraktal